Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent de werkzaamheden van de griffier Griffiersinstructie Beekdaelen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent de werkzaamheden van de griffier Griffiersinstructie Beekdaelen 2019
CiteertitelGriffiersinstructie Beekdaelen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 107a, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-201901-01-2019nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-11642

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent de werkzaamheden van de griffier Griffiersinstructie Beekdaelen 2019

De raad van de gemeente Beekdaelen

gelezen het voorstel van de griffier;

gelet op artikel 107a, tweede lid van de Gemeentewet;

besluit de Griffiersinstructie Beekdaelen 2019 vast te stellen:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze instructie wordt verstaan onder:

 • Griffier: de op grond van artikel 107 Gemeentewet benoemde functionaris

 • Griffie: de organisatie die valt onder verantwoordelijkheid van de raad, bestaande uit de griffier en onder zijn verantwoordelijkheid vallende ambtenaren

 • Werkgeverscommissie: een door de raad op grond van artikel 83 Gemeentewet ingestelde commissie waaraan de werkgeversfunctie van de griffier is gedelegeerd

 • Presidium: een door de raad ingesteld overleg ten behoeve van het voorbereiden van de agenda’s van de raad(en raadscommissies)

Artikel 2. Taken en bevoegdheden

De griffier heeft op hoofdlijnen de volgende taken

 • 1)

  Hij verleent advies en bijstand aan de raad, zijn leden en alle door de raad ingestelde commissies, werkgroepen en overige organen en draagt zorg voor de logistieke, procedurele en procesmatige voorbereiding en nazorg van de vergaderingen daarvan;

 • 2)

  Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, innoveren en bewaken van procedures en processen ten behoeve van de besluitvorming door de raad en stemt deze af met de ambtelijke organisatie;

 • 3)

  Hij is verantwoordelijk voor de overige voorzieningen van de raad;

 • 4)

  Hij is verantwoordelijk voor het aanvragen van ambtelijke ondersteuning en informatie bij de algemeen directeur ten behoeve van de raad

 • 5)

  Hij is verantwoordelijk voor overleg en afstemming met andere gemeenteraden in de regio

Artikel 3. Leiding geven en management

 • 1)

  De griffier is eindverantwoordelijk functionaris en geeft hiërarchisch leiding aan de medewerkers van de griffie

 • 2)

  De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie

 • 3)

  Indien medewerkers uit ambtelijke organisatie werkzaamheden verrichten ten behoeve van de raad geeft de griffier hen functioneel leiding

 • 4)

  De griffier geeft functioneel leiding aan extern ingehuurde capaciteit of adviseurs

 • 5)

  De griffier rapporteert jaarlijks aan de raad over de werkzaamheden van de griffie

 • 6)

  , signaleert budgetoverschrijdingen en adviseert de raad over de wijze van hiermee omgaan

Artikel 4. Bestuurlijk en ambtelijk overleg

 • 1)

  De griffier heeft periodiek overleg met de werkgeverscommissie over de invulling van de werkgeversrol door de raad

 • 2)

  De griffier heeft periodiek afstemmingsoverleg met de burgemeester en de algemeen directeur

 • 3)

  De griffier en algemeen directeur hebben periodiek overleg over de planning- en controlcyclus alsmede de voorraadagenda van de raad, de kwaliteit van het bestuurlijk besluitvormingsproces, de afhandeling van eventuele verzoeken om ambtelijke bijstand en de nakoming van afspraken tussen college en raad alsmede collegetoezeggingen.

 • 4)

  De griffier overlegt met de gemeentelijke accountant over de controle op de jaarrekening

 • 5)

  De griffie vertegenwoordigt desgewenst de raad in externe overlegsituaties

Artikel 5. Agendering van presidium en raad

 • 1)

  De griffier ondersteunt het presidium bij het opstellen van de voorlopige agenda van de vergaderingen van de raad en de raadscommissies en zorgt ook anderszins voor de gewenste ondersteuning

 • 2)

  De griffier adviseert het presidium met betrekking tot raadsvoorstellen, die naar zijn oordeel nog niet rijp zijn voor besluitvorming door de raad

 • 3)

  De griffier is aanwezig bij de presidiumvergaderingen en draagt zorg voor een goede en tijdige afsprakenlijst van de vergaderingen

Artikel 6. Griffier en voorzitter van de raad

 • 1)

  De griffier staat de voorzitter van de raad ter zijde bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raad

 • 2)

  De griffie staat de commissievoorzitters ter zijde bij hun zorg voor de goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raadscommissie(s)

Artikel 7. Griffier en raadsvergaderingen

 • 1)

  De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen

 • 2)

  De griffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda, besluitenlijsten of notulen alsmede de overige stukken voor de vergaderingen van raad en commissie(s)

Artikel 8. Bestuurlijke besluitvorming

 • 1)

  De griffier adviseert de raad over vergaderwijze, doet voorstellen voor verbetering van procedures en draagt zorg voor de invoering van nieuwe of aangepaste werkprocessen

 • 2)

  De griffier stimuleert de ontwikkeling van vaardigheden van raadsleden ten behoeve van een effectieve besluitvorming, Hij staat desgewenst – op een onafhankelijke wijze – raadsleden ter zijde met advies

 • 3)

  De griffier bewaakt de scheiding van rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken actoren bij het besluitvormingsproces, spreekt zo nodig betrokkenen hierop aan en draagt zorg voor een uitgebalanceerde positie van de raad

Artikel 9. Onderzoek

 • 1)

  De griffier zorgt desgevraagd voor ondersteuning van de rekenkamerfunctie, die de raad kan instellen op grond van artikel 81o van de Gemeentewet

 • 2)

  De griffier draagt zorg voor de ondersteuning van een onderzoekscommissie, die de raad kan instellen op grond van artikel 155a van de Gemeentewet

Artikel 10. Communicatie en voorlichting

 • 1)

  De griffier is verantwoordelijk voor de informatievoorziening van de raad en voor de externe informatievoorziening vanuit de raad

 • 2)

  De griffier adviseert de raad over de invulling en uitvoering van het communicatiebeleid van de raad

 • 3)

  De griffier is verantwoordelijk voor de publicatie en ter inzage legging van raadsbesluiten en de agenda’s van de vergaderingen van raad en raadscommissies

 • 4)

  De griffier geeft voorlichting aan burgers over spreekrecht en over het indienen van burgerinitiatieven

 • 5)

  De griffier draagt, op verzoek van de raad, zorg voor de organisatie van werkbezoeken, informatiebijeenkomsten, hoorzittingen en inspraakbijeenkomsten

Artikel 11. Verhindering en vervanging

Indien de griffier meer dan 10 dagen verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij hiervan tijdig mededeling aan de werkgeverscommissie. De werkgeverscommissie voorziet in tijdelijke vervanging.

Artikel 16. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze instructie treedt in werking op de dag na de dag van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze instructie wordt aangehaald als: Griffiersinstructie Beekdaelen 2019.

   

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 januari 2019.

De griffier, De voorzitter,