Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent welstandsbeleid Nota Welstandsbeleid gemeente Beekdaelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent welstandsbeleid Nota Welstandsbeleid gemeente Beekdaelen
CiteertitelNota Welstandsbeleid gemeente Beekdaelen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de welstandsnota van de gemeente Onderbanken, de welstandsnota van de gemeente Nuth en de welstandsnota van de gemeente Schinnen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 12 van de Woningwet
 2. artikel 12a van de Woningwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-2019nieuwe regeling

22-01-2019

gmb-2019-25236

Z.23985 INT.24492

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent welstandsbeleid Nota Welstandsbeleid gemeente Beekdaelen

De Raad van de gemeente Beekdaelen;

 

gezien het advies van de Stuurgroep d.d. 11 december 2018;

 

gelet op het bepaalde in art. 12 lid 1 en 12a lid 1 onder b van de Woningwet;

 

Besluit:

 • I.

  vast te stellen de Nota Welstandsbeleid gemeente Beekdaelen.

Inhoudende:

 • 1.

  het gehele grondgebied van de Gemeente Beekdaelen in te delen in de categorie welstandsniveau 4, zijnde welstandsvrij, met uitzondering van rijksmonumenten;

 • 2.

  De hierna volgende regels voor excessen te hanteren (excessenregeling);

 

Wettelijke grondslag.

Op grond van artikel 12 lid 1 en artikel 12a, lid 1 onder b van de Woningwet wordt de excessenregeling opgenomen in de Welstandsnota en vindt hierin zijn wettelijke grondslag voor repressief welstandstoezicht en handhaving hiervan.

Hierin wordt bepaald dat deze regeling van toepassing is op alle bestaande bouwwerken (met uitzondering van tijdelijke bouwwerken), alle bestaande standplaatsen en alle op grond van het Besluit omgevingsrecht te bouwen of al gebouwde vergunning vrije bouwwerken.

 

Van een exces is sprake indien:

 • -

  Een bouwwerk, terrein of gedeelte daarvan in extreme staat van verwaarlozing verkeert;

 • -

  Een bouwwerk, terrein of gedeelte daarvan door het gebruik van sterk met de omgeving contrasterende kleuren en/of versiering aan of nabij de gevel, waar4onder reclame, de samenhang van het straatbeeld in ernstige mate verstoort;

 • -

  Een bouwwerk of terrein fysiek en/of visueel afgesloten is van zijn omgeving;

 • -

  Een bouwwerk geheel of gedeeltelijk is afgebrand;

 • -

  Bij aanpassing van een bouwwerk bestaande architectonische bijzonderheden ontkent of vernietigd worden;

 • -

  Er armoedig materiaal is gebruikt.

Ter onderbouwing van een aanschrijving op grond van deze excessenregeling zal een gemotiveerd advies van de dorpsbouwmeester worden ingewonnen.

 

 • II.

  De aansluiting bij de stichting ruimtelijke Kwaliteit Rayon Landelijk Parkstad (voor de monumentencommissie en advisering excessenregeling door dorpsbouwmeester) voort te zetten en daarvoor met ingang van 1 januari 2019 tot de resterende duur van hun periode, te weten juli 2020, te benoemen mevr. Kleinjans-Pieters als dorpsbouwmeester en de heer Povse als plv. dorpsbouwmeester

Aldus besloten door de raad van de gemeente Beekdaelen in een openbare vergadering van 22 januari 2019.

De griffier,

De voorzitter,