Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent het Reglement van orde voor de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent het Reglement van orde voor de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen
CiteertitelReglement van orde voor de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement van orde voor de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen, genomen op 3 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 52 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2019nieuwe regeling

12-02-2019

gmb-2019-42621

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent het Reglement van orde voor de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen;

gelet op artikel 52 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen het:

 

Reglement van orde voor de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen.

Artikel 1. Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

 • 1.

  Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden.

 • 2.

  Het college regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van één der wethouders.

 • 3.

  Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens verhindering of ontstentenis.

 • 4.

  Een lid van het college dat verhinderd is zijn activiteiten uit te oefenen, geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de burgemeester en de secretaris.

Artikel 2. Dag en plaats van de vergaderingen

 • 1.

  Het college vergadert in de regel eenmaal per week op een in onderling overleg vast te stellen dag en tijdstip en voorts zo dikwijls de burgemeester of een wethouder het nodig acht.

 • 2.

  Indien een wethouder een extra vergadering nodig acht, verzoekt hij onder opgave van redenen aan de burgemeester deze bijeen te roepen. De secretaris zorgt na overleg met de burgemeester voor een oproep voor deze vergadering – onder vermelding van de te bespreken onderwerpen – die zo mogelijk uiterlijk 24 uur van tevoren op een in de gemeente gebruikelijke wijze aan de leden van het college wordt toegezonden.

 • 3.

  De vergaderingen worden als regel in het gemeentehuis gehouden.

Artikel 3. Verhindering

 • 1.

  Wanneer een lid verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen geeft hij daarvan kennis aan de secretaris.

 • 2.

  Wanner de secretaris verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de burgemeester, alsmede aan degene die de secretaris vervangt.

Artikel 4. Agenda

 • 1.

  Voor elke vergadering worden, als regel twee maal 24 uur van tevoren, door de secretaris ten behoeve van de leden van het college stukken geagendeerd in iBabs. De volledige verzameling vergaderstukken ligt voor de leden bij het Bestuurssecretariaat ter inzage dan wel wordt digitaal beschikbaar gesteld middels iBabs.Onderwerpen ten aanzien waarvan tijdige agendering als bedoeld in het eerste lid niet mogelijk is, maar waarvan bespreking ten gevolge van de spoedeisendheid geen uitstel duldt, kunnen onder opgave van reden(en) van urgentie voorafgaand aan de vergadering bij de secretaris dan wel bij de vaststelling van de agenda worden aangemeld

Artikel 5. inrichting voorstellen.

 • 1.

  De te behandelen voorstellen worden schriftelijk en/of digitaal aan de vergadering voorgelegd met gebruikmaking van het daarvoor door de secretaris vastgestelde formulier.

 • 2.

  Een voorstel wordt aan de vergadering voorgelegd nadat de betreffende portefeuillehouder daarvan kennis heeft genomen.

 • 3.

  In het formulier wordt ruimte gereserveerd waarin de burgemeester, de leden en de secretaris door middel van een paraaf of digitale aantekening aangeven dat zij met het voorstel instemmen, dan wel dat zij bespreking van het voorstel verlangen.

 • 4.

  Stukken ten aanzien waarvan op het formulier alle leden alsmede de secretaris te kennen hebben gegeven dat zij met het daarop betrekking hebbende voorstel instemmen en geen bespreking verlangen worden niet in bespreking gebracht tenzij de vergadering anders beslist.

Artikel 6. Ambtelijke ondersteuning

De secretaris draagt zorg voor al hetgeen binnen de hem opgedragen taak nodig is in het belang van een vlot verloop van de vergadering van het college.

Artikel 7. Deelneming derden aan de vergadering

Het college kan besluiten een ambtelijk medewerker of derden voor een vergadering uit te nodigen teneinde zijn mening ten aanzien van een onderwerp te geven dan wel een (nadere) toelichting te verschaffen op een agendapunt.

Artikel 8. Besluitvorming en stemmingen

 • 1.

  (Gereserveerd) [indien besloten wordt tot een vorm van besluitvorming via de digitale weg wordt dat in dit eerste lid van artikel 8 vastgelegd.]

 • 2.

  Indien geen van leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 3.

  Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt wordt mondeling gestemd, tenzij het zesde lid wordt toegepast.

 • 4.

  Een besluit is genomen indien dit meer dan de helft van de stemmen van het aantal aanwezige leden verkrijgt.

 • 5.

  Indien bij een stemming, anders dan over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen, de stemmen staken, wordt opnieuw gestemd. Staken de stemmen andermaal over hetzelfde voorstel, dan beslist de stem van de burgemeester.

 • 6.

  Indien een lid van het college dat verlangt, wordt bij het nemen vaneen besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd bij besloten en ongetekende briefjes.

  • 6.1

   Indien daarbij de stemming beperkt is tot een persoon en de stemmen staken beslist het lot.

  • 6.2

   Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de twee stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

Artikel 9. Parafenbesluiten.

 • 1.

  Een lid van het college kan in bijzondere spoedeisende gevallen verzoeken tot een collegebesluit buiten de vergadering om, mits het te nemen besluit een hamerstuk betreft. Daartoe wordt het stuk, voorzien van een (digitale) paraaf van het betreffende lid met een (digitaal) begeleidingsformulier door de secretaris (digitaal) voorgelegd aan de overige leden.

 • 2.

  Indien alle leden van het college de mogelijkheid hebben gehad kennis te nemen van het voorgestelde parafenbesluit, geen van hen behandeling in een vergadering heeft gevraagd en meer dan de helft van de aanwezige leden van het college het stuk voor akkoord heeft geparafeerd, dateert de secretaris het besluit.

 • 3.

  Het besluit wordt geacht te zijn genomen op de datum van de dagtekening door de secretaris.

 • 4.

  Het (digitale) parafenbesluit wordt in de eerstvolgende vergadering ter kennisname geagendeerd waarna het besluit in de besluitenlijst wordt opgenomen.

Artikel 10. Verslaglegging en besluitenlijsten

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor een besluitenlijst van de vergadering.

 • 2.

  Deze besluitenlijst bevat tenminste:

  • a.

   De namen van de aan- en afwezige leden;

  • b.

   De namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • c.

   Een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • d.

   Een formulering van de door het college genomen besluiten;

 • 3.

  Stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van de het college daarom vraagt.

 • 4.

  De besluitenlijst bestaat uit een openbaar en een niet openbaar gedeelte (zo nodig met een geheim gedeelte) en wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ondertekend door de burgemeester en de secretaris.

 • 5.

  Het door het college als openbaar aangeduide gedeelte van de besluitenlijst wordt na de vaststelling en ondertekening toegezonden aan de leden van de gemeenteraad en anderszins op een geschikte (digitale) wijze bekend gemaakt.

Artikel 11. Openbare vergadering

 • 1.

  Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 • 2.

  De bepalingen van dit reglement zijn voor zover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Artikel 12. Rondvraag

 • 1.

  Elke vergadering kent een rondvraag. Eventueel daarin gemaakte afspraken dan wel actiepunten worden door de secretaris teruggekoppeld aan de ambtelijke organisatie.

 • 2.

  Hetgeen in de rondvraag wordt besproken is niet openbaar.

Artikel 13. Themabijeenkomst

Het college kan themabijeenkomsten houden waarbinnen geen besluitvorming plaatsvindt, maar waar een thema wordt geagendeerd of informatie wordt verschaft ter voorbereiding op eventuele latere besluitvorming.

Artikel 14. Uitleg Reglement.

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing beslist het college op voorstel van de burgenmeester.

Artikel 15. Inwerkingtreding

De wijziging van dit reglement treedt in werking op de dag van de datum van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college op 12 februari 2019

De burgemeester,

De secretaris,