Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent reiskosten (Regeling Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer bij wijziging van standplaats gemeente Beekdaelen 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent reiskosten (Regeling Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer bij wijziging van standplaats gemeente Beekdaelen 2019)
CiteertitelRegeling Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer bij wijziging van standplaats gemeente Beekdaelen 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-201901-01-2019nieuwe regeling

30-04-2019

gmb-2019-112234

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent reiskosten (Regeling Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer bij wijziging van standplaats gemeente Beekdaelen 2019)

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen,

 

besluit:

 

 • gelet op artikel 160 van Gemeentewet;

 • na overeenstemming met de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg;

tot het vaststellen van de navolgende regeling:

 

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer bij wijziging van standplaats gemeente Beekdaelen 2019

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Medewerker

  De werknemer die op 31 december 2018 een tijdelijke, vaste aanstelling of een arbeidsovereenkomst naar Burgerlijk Recht had bij de voormalige gemeente Nuth, Onderbanken of Schinnen op grond van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR-UWO.

 • b.

  College

  Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen.

 • c.

  Oude standplaats

  Het gebouw, gebouwencomplex of terrein waar of van waaruit de medewerker gewoonlijk zijn werkzaamheden verrichtte voor de voormalige gemeente Nuth, Onderbanken of Schinnen.

 • d.

  Gewijzigde standplaats

  Het gebouw, gebouwencomplex of terrein waar of van waaruit de medewerker feitelijk zijn werkzaamheden verricht voor de gemeente Beekdaelen.

Artikel 2 Algemene bepalingen

Lid 1

Als een medewerker vanwege de herindeling naar de gemeente Beekdaelen van standplaats wijzigt én daardoor de reisafstand van de woning naar de gewijzigde standplaats groter wordt dan van de woning naar de oude standplaats, kent het college hem een tegemoetkoming in de reiskosten toe op grond van een afbouwregeling.

Lid 2

De ingangsdatum van de in lid 1 van dit artikel bedoelde tegemoetkoming is 1 januari 2019.

Lid 3

De afbouwregeling wordt aangepast indien een nieuwe standplaatswijziging ertoe leidt dat de reisafstand van de woning naar de gewijzigde standplaats wederom verandert.

Lid 4

De afbouwregeling wordt aangepast indien een privéverhuizing van de medewerker ertoe leidt dat de reisafstand van de woning naar de gewijzigde standplaats kleiner wordt.

Lid 5

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het aantal meer kilometers per dag (heen en terug) en geldt naar rato van het gemiddeld aantal dagen waarop normaliter wordt gereisd. Het aantal meer kilometers per dag bedraagt tweemaal de enkele reisafstand van de woning naar de gewijzigde standplaats minus tweemaal de enkele reisafstand van de woning naar de oude standplaats, een en ander bepaald met de ANWB-routeplanner (snelste route met de auto).

Lid 6

Ongeacht de feitelijke wijze van reizen bedraagt de tegemoetkoming € 0,10 bruto per berekende meer kilometer zoals bedoeld in het vijfde lid.

Lid 7

De uitbetaling van de tegemoetkoming vindt éénmaal per kalenderjaar plaats, en wel in de maand november. De declaratie dient via een door P&O vastgesteld formulier door de medewerker zelf te worden ingediend. Voor de vaststelling van de extra kilometers wordt de ANWB routeplanner gebruikt (snelste route).

Lid 8

De tegemoetkoming eindigt op het moment dat door gewijzigde omstandigheden het recht op de tegemoetkoming ophoudt te bestaan, doch uiterlijk na vier jaren, te rekenen vanaf de datum van ingang van de standplaatswijziging of op het moment dat de definitieve huisvesting is gerealiseerd

Artikel 3 Afbouwregeling

Lid 1

Er vindt een afbouw plaats van de hoogte van de tegemoetkoming over de vier jaren zoals bedoeld in het achtste lid van artikel 2.

Lid 2

De tegemoetkoming bedraagt in eerste jaar na de standplaatswijziging het bedrag per berekende meer kilometer uit het vijfde lid van artikel 2 maal 100% van de berekende meer kilometers als gevolg van de standplaatswijziging.

Lid 3

De tegemoetkoming bedraagt in het tweede jaar na de standplaatswijziging het bedrag per berekende meer kilometer uit het vijfde lid van artikel 2 maal 75% van de meer kilometers als gevolg van de standplaatswijziging.

Lid 4

De tegemoetkoming bedraagt in het derde jaar na de standplaatswijziging het bedrag per berekende meer kilometer uit het vijfde lid van artikel 2 maal 50% van de meer kilometers als gevolg van de standplaatswijziging.

Lid 5

De tegemoetkoming bedraagt in het vierde jaar na de standplaatswijziging het bedrag per berekende meer kilometer uit het vijfde lid van artikel 2 maal 25% van de meer kilometers als gevolg van de standplaatswijziging.

Lid 6

Na het vierde jaar na de standplaatswijziging bestaat geen recht meer op de tegemoetkoming

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de ‘Regeling Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer bij wijziging van standplaats gemeente Beekdaelen 2019’ en treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van Burgemeester en wethouders van Beekdaelen van 30 april 2019.

Het college van Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris,

Mevr. Mr. N.M.A. Ramaekers

De burgemeester,

Dhr. Mr. Drs. G.A.A. Verkerk