Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent de BABS (Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Beekdaelen 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent de BABS (Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Beekdaelen 2019)
CiteertitelRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Beekdaelen 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de betreffende regelingen van de drie fusiegemeenten.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-201901-01-201901-01-2020nieuwe regeling

30-04-2019

gmb-2019-112237

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent de BABS (Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Beekdaelen 2019)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen

 

Besluit:

 

 • gelet op artikel 125 Ambtenarenwet;

 • gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand, kortweg het ‘Reglement op de burgerlijke stand’ genoemd, zoals vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 3 januari 2019;

 • gelet op artikel 160 Gemeentewet;

 • gelet op de bereikte overeenstemming met de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg.

tot het vaststellen van de navolgende regeling:

 

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Beekdaelen 2019

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  werkgever:

  De gemeente Beekdaelen.

 • b.

  buitengewoon ambtenaar:

  De bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het reglement op de burgerlijke stand.

 • c.

  car/uwo:

  De Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst van de sector gemeenten.

Artikel 2 Aanstelling

Lid 1

Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

Lid 2

Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Artikel 3 Salaris

Lid 1

De buitengewoon ambtenaar ontvangt een salaris in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Voor een gratis ceremonie bedraagt dit éénmaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR-UWO

Voor een niet gratis ceremonie bedraagt dit vijfmaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR-UWO

Lid 2

De vergoeding bedoeld in het eerste lid, wordt verhoogd met het percentage, genoemd in artikel 3:28 lid 2 sub b CARUWO (voorheen de eindejaarsuitkering) en met 8% (voorheen de vakantietoelage).

Artikel 4 Vakantie

De buitengewoon ambtenaar heeft recht op een opbouw 0,44 uur vakantieverlof per huwelijksvoltrekking. Deze opbouw vakantieverlof wordt tegelijkertijd met de vergoeding uit artikel 3 uitbetaald.

Artikel 5 Aanspraken bij ziekte

Lid 1

Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar zijn de artikelen 7:1 tot en met 7:3, 7:9 tot en met 7:14 en 7:19 tot en met 7:21 CAR-UWO van toepassing.

Lid 2

Voor toepassing van dit artikel wordt onder salaris verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden voorafgaand aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover de buitengewoon ambtenaar op deze datum zijn betrekking nog geen 12 maanden heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

Lid 3

Voor toepassing van dit artikel wordt onder de eerste ziektedag verstaan de eerste dag waarop de buitengewoon ambtenaar is aangewezen tot voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en waarvoor de buitengewoon ambtenaar is verhinderd.

Lid 4

De werkgever kan ten aanzien van de salarisbetaling nadere regels stellen.

Artikel 6 Ontslag en schorsing

Lid 1

Ontslag kan worden verleend:

 • a.

  op verzoek van de ambtenaar overeenkomstig artikel 8:1 van de CAR-UWO;

 • b.

  wegens ouderdomspensioen overeenkomstig artikel 8:2 en artikel 8:2a van de CAR-UWO;

 • c.

  wegens reorganisatie overeenkomstig artikel 8:3 van de CAR-UWO;

 • d.

  wegens arbeidsongeschiktheid overeenkomstig artikel 8:4 en artikel 8:5 van de CAR-UWO;

 • e.

  wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid overeenkomstig 8:6 van de CAR-UWO;

 • f.

  wegens overige ontslaggronden overeenkomstig artikel 8:7 en 8:8 van de CAR-UWO.

 • g.

  wegens overeenkomstig artikel 8:11 van de CAR-UWO;

 • h.

  wegens ontslag uit een tijdelijke aanstelling of tijdelijke urenuitbreiding overeenkomstig artikel 8:12 en 8:12:1 van de CAR-UWO;

 • i.

  als disciplinaire straf overeenkomstig artikel 8:13 van de CAR-UWO;

Lid 2

Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR-UWO.

Artikel 7 Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar, die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich anderszins schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR-UWO.

Artikel 8 Overige rechten en plichten

De volgende bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar:

 • artikel 3:21 CAR-UWO inzake een vergoeding reis- en verblijfskosten is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar;

 • de verplichtingen rond integriteit op basis van artikel 15:1 en 15:1b tot en met 15:1g CAR-

 • UWO zijn van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar;

 • de buitengewoon ambtenaar kan worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door de gemeente geleden schade, voor zover deze aan zijn schuld of nalatigheid te wijten is op grond van artikel 15:1:12 CAR-UWO;

 • periodieke beoordeling van de buitengewoon ambtenaar op grond van artikel 15:1:15 CARUWO;

 • de buitengewoon ambtenaar is verplicht tijdens de vervulling van zijn betrekking de voorgeschreven dienstkleding te dragen op grond van artikel 15:1:16 CAR-UWO;

 • aan de buitengewoon ambtenaar kan een ontzegging van de toegang worden gegeven op grond van artikel 15:1:19 CAR-UWO

 • artikel 15:1:20 CAR-UWO in verband met het melden van infectieziekten is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar;

 • de buitengewoon ambtenaar kan aanspraak maken op vergoeding van geleden schade op grond van artikel 15:1:23 tot en met 15:1:25 CAR-UWO;

 • de Klokkenluidersregeling zoals bedoeld in artikel 15:2 CAR-UWO is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar;

 • de Klachtenregeling ongewenst gedrag van de werkgever is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar.

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de ‘Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Beekdaelen 2019’ en treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Vanaf de inwerkingtredingdatum van deze regeling vervallen de betreffende regelingen van de drie fusiegemeenten.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van Burgemeester en wethouders van Beekdaelen van 30 april 2019.

Het college van Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris,

Mevr. Mr. N.M.A. Ramaekers

De burgemeester,

Dhr. Mr. Drs. G.A.A. Verkerk