Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent het IKB (Individueel keuzebudgetregeling gemeente Beekdaelen 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent het IKB (Individueel keuzebudgetregeling gemeente Beekdaelen 2019)
CiteertitelIndividueel keuzebudgetregeling gemeente Beekdaelen 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de IKB-regeling gemeente Schinnen, de IKB-regeling gemeente Onderbanken en de IKB-regeling 2017 gemeente Nuth.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Beekdaelen/CVDR621242/CVDR621242_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-201901-01-2019nieuwe regeling

30-04-2019

gmb-2019-112242

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent het IKB (Individueel keuzebudgetregeling gemeente Beekdaelen 2019)

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen

Besluit:

 • Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 • Gelet op hoofdstuk 3, paragraaf 5, artikel 3:29 lid 2 van de CAR/UWO;

 • Gelet op het bepaalde in de Werkkostenregeling;

 • Na overeenstemming met de commissie Bijzonder Georganiseerd Overleg;

tot het vaststellen van de navolgende regeling:

 

Regeling Individueel keuzebudget gemeente Beekdaelen 2019

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  CAR/UWO: collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en uitwerkingsovereenkomst.

 • b.

  Deelnemer: de werknemer van de gemeente Beekdaelen als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR/UWO.

 • c.

  Individueel Keuze Budget: het budget zoals gedefinieerd in artikel 3:28 van de CAR/UWO.

 • d.

  Fiets: een vervoermiddel met twee in elkaars verlengde geplaatste wielen, dat men voortbeweegt door op de pedalen te trappen.

 • e.

  Opleidingen: studie en opleiding met het oog op het verwerven van (meer) inkomen en procedures tot erkenning van verworven competenties (gerichte vrijstelling belastingdienst);

 • f.

  Vakbondscontributie: de aan een vakbond in het lopende kalenderjaar betaalde vergoeding voor het lidmaatschap.

 • g.

  Sportschool/fitnesscentrum: alle bij de Kamer van Koophandel geregistreerde sportverenigingen/fitnesscentra.

 • h.

  Woon-werkverkeer: de afstand van de eigen woning van de deelnemer naar de standplaats, gemeten via de ANWB-routeplanner (snelste route).

Artikel 2 Deelname

Op verzoek van de deelnemer biedt de gemeente Beekdaelen met inachtneming van het hierna bepaalde, de deelnemer de mogelijkheid om gebruik te maken van deze regeling.

Artikel 3 Doelen

Er kan worden uitgeruild voor de volgende doelen:

 • 1.

  Fiets

 • 2.

  Vakbondscontributie

 • 3.

  Abonnement sportvereniging/fitnesscentrum

 • 4.

  Opleidingen

 • 5.

  Reiskosten woon-werkverkeer

Artikel 4 Bronnen: waar kun je mee uitruilen?

Er kan worden uitgeruild met het individuele keuzebudget.

Artikel 5 Werkwijze

Voor de doelen 1, 2 en 3 geldt een gezamenlijk maximum van € 400,- per jaar.

Voor de onderscheiden doelen wordt de hieronder beschreven werkwijze gevolgd:

 • 1.

  Fiets:

  • a.

   De deelnemer mag één keer per drie jaar de kosten van een fiets via deze regeling uitruilen tot een maximum van € 1.200,- inclusief accessoires. Hierbij moet rekening worden gehouden met het gezamenlijk maximum zoals hierboven beschreven.

  • b.

   De deelnemer maakt voor het woon- werkverkeer gemiddeld minimaal 50% gebruik van de fiets;

  • c.

   De deelnemer schaft de fiets aan, betaalt deze zelf en doet via het digitale systeem een aanvraag, waarbij hij aangeeft wat hij wil en stuurt een kopie van de factuur mee;

  • d.

   Bij beëindiging van het dienstverband wordt het restant van het te verrekenen bedrag verwerkt bij de laatste afrekening van het salaris.

  • e.

   In geval van overlijden wordt het restant van het te verrekenen bedrag kwijtgescholden.

 • 2.

  Vakbondscontributie: de deelnemer doet via het digitale systeem een aanvraag, waarbij hij aangeeft wat hij wil. Hij stuurt een kopie van het bewijs van lidmaatschap van de vakbond mee.

   

 • 3.

  Abonnement sportvereniging/fitnesscentrum. De deelnemer betaalt zelf het abonnement en doet via het digitale systeem een aanvraag, waarbij hij aangeeft wat hij wil. Hij stuurt een kopie van het bewijs van abonnement/lidmaatschap mee.

   

 • 4.

  Opleidingen: De deelnemer doet via het digitale systeem een aanvraag, waarbij hij aangeeft wat hij wil. Hij stuurt een bewijs van de betaalde eigen bijdrage mee.

   

 • 5.

  Reiskosten woon- werkverkeer:

  • a.

   De deelnemer doet via het digitale systeem een aanvraag voor de uitruil van de kosten per kilometer à € 0,19;

  • b.

   De reisafstand woon- werkverkeer wordt berekend tussen de postcode van de werkplek en de postcode van het woonadres volgens de ANWB-routeplanner, met als maximum 75 kilometer voor een enkele reis;

  • c.

   De uitruil wordt berekend over maximaal 214 werkdagen per jaar bij een werkweek van 5 dagen;

  • d.

   Bij afwezigheid langer dan 6 weken stopt de termijn waarover uitgeruild kan worden totdat men weer aan het werk is. De deelnemer moet hiermee bij het indienen van de aanvraag zelf rekening houden.

Artikel 6 Gevolgen van de keuze

Uitruil via deze regeling heeft gevolgen voor de premies sociale verzekeringen, uitkeringsgrondslagen en eventuele uitkeringen als gevolg van werknemersverzekeringen (WW, WIA en ZW).

Artikel 7 Onvoorziene gevallen/hardheidsclausule

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kunnen burgemeester en wethouders individuele afspraken maken met een deelnemer.

Artikel 8 Onrechtmatig gebruik

Wanneer de deelnemer onjuiste gegevens verstrekt en/of onrechtmatig gebruik maakt van deze regeling, wordt de eventuele naheffingsaanslag (inclusief de boete en heffingsrente) van de belastingdienst met terugwerkende kracht op de medewerker verhaald.

Artikel 9 Intrekken oude regelingen

De ‘IKB-regeling gemeente Schinnen’, de ‘IKB-regeling gemeente Onderbanken’ en de ‘IKB-regeling 2017 gemeente Nuth’.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als individueel keuzebudgetregeling gemeente Beekdaelen 2019.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Beekdaelen van 30 april 2019.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris,

Mevr. Mr. N.M.A. Ramaekers

De burgemeester,

Dhr. Mr. Drs. G.A.A. Verkerk