Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit uitvoering Leerplichtwet en RMC-wetgeving Beekdaelen 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit uitvoering Leerplichtwet en RMC-wetgeving Beekdaelen 2019)
CiteertitelMandaatbesluit uitvoering Leerplichtwet en RMC-wetgeving Beekdaelen 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit uitvoering Leerplichtwet Schinnen 2011.

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit uitvoering leerplichtwet Nuth 2014.

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit uitvoering Leerplichtwet Onderbanken 2004.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet
 3. Leerplichtwet 1969
 4. Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-201901-01-2019nieuwe regeling

23-04-2019

gmb-2019-116659

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit uitvoering Leerplichtwet en RMC-wetgeving Beekdaelen 2019)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen,

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Leerplichtwet en de RMC-wetgeving;

 

Mede gelet op de samenwerkingsovereenkomst Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Westelijke Mijnstreek en de bestuursovereenkomst 2016 inzake regionale samenwerking betreffende de uitvoering en handhaving van de Leerplichtwet 1969 en wet- en regelgeving in het kader van Voortijdig Schoolverlaten uitgevoerd door Bureau VSV Parkstad;

 

Besluit:

 • I.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit de navolgende mandaatbesluiten in te trekken “Mandaatbesluit uitvoering Leerplichtwet Schinnen van 1 februari 2011”, het “Mandaatbesluit uitvoering leerplichtwet Nuth van 12 maart 2014” en het “Mandaatbesluit uitvoering Leerplichtwet Onderbanken van 23 maart 2004”.

en

 • II.

  Vast te stellen het “Mandaatbesluit uitvoering Leerplichtwet en RMC-wetgeving Beekdaelen 2019”.

 

Overwegende dat:

 • 1.

  De gemeente Beekdaelen vooralsnog geen definitieve keuze maakt voor één van beide Regionale Bureaus Leerplicht.

 • 2.

  Dit leidt tot praktische uitvoeringsproblemen voor beide RBL`s zoals zij hebben aangegeven in de brief van d.d. 29-11-2018.

 • 3.

  Met ingang van 1-1-2019 werkt Bureau VSV Parkstad verplichte wettelijke werkzaamheden verricht ten aanzien van de jongeren wonend in de voormalige gemeenten Nuth en Onderbanken en RBL Westelijke Mijnstreek ten aanzien van de jongeren wonend in de voormalige gemeente Schinnen.

 • 4.

  Twee ambtenaren van de gemeente Heerlen worden aangesteld als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Beekdaelen. Die de informatie uit het DUO-verzuimloket, met betrekking tot de leerlingen van de voormalige gemeente Schinnen doorzet naar de gemeente Sittard-Geleen, volgens de werkafspraken die partijen hierover met elkaar maken.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Mandaat

 • De bevoegdheid om namens het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht te nemen zoals in dit mandaatbesluit vermeld.

 • b.

  Het mandaatbesluit

 • Het “mandaatbesluit uitvoering Leerplichtwet Beekdaelen 2019” zoals vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen,

Artikel 2 Reikwijdte mandaatbesluit

 • 1.

  Voor de uitoefening van de bevoegdheden van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen op grond van de Leerplichtwet en de RMC-wetgeving wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen ten behoeve van de doelgroep (jongeren t/m 23 jaar) die woont in de voormalige gemeente Schinnen.

 • 2.

  Voor de uitoefening van de bevoegdheden van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen op grond van de Leerplichtwet en de RMC-wetgeving wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen ten behoeve van de doelgroep (jongeren t/m 23 jaar) die woont in de voormalige gemeenten Nuth en Onderbanken.

 • 3.

  Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen wordt de bevoegdheid gemandateerd tot het toepassen van bestuursdwang en het opleggen van een last onder dwangsom ten behoeve van de doelgroep (jongeren t/m 23 jaar) die woont in de voormalige gemeente Schinnen, voor zover nodig in verband met de uitvoering van de Leerplichtwet en de RMC-wetgeving.

 • 4.

  Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen wordt bevoegdheid gemandateerd tot het toepassen van bestuursdwang en het opleggen van een last onder dwangsom ten behoeve van de doelgroep (jongeren t/m 23 jaar) die woont in de voormalige gemeenten Nuth en Onderbanken, voor zover nodig in verband met de uitvoering van de Leerplichtwet en de RMC-wetgeving.

 • 5.

  Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen wordt toegestaan onder overeenkomstige toepassing van haar eigen gemeentelijke mandaatregeling ondermandaat te verlenen aan de onder haar ressorterende medewerkers, voor zover enig wettelijk voorschrift zich hiertegen niet verzet. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen verplicht zich de vastgestelde ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar, als bedoeld in artikel 16, lid 4 van de Leerplichtwet toe te passen.

 • 6.

  Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen wordt toegestaan onder overeenkomstige toepassing van haar eigen gemeentelijke mandaatregeling ondermandaat te verlenen aan de onder haar ressorterende medewerkers, voor zover enig wettelijk voorschrift zich hiertegen niet verzet. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen verplicht zich de vastgestelde ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar, als bedoeld in artikel 16, lid 4 van de Leerplichtwet toe te passen.

 • 7.

  Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen stemt in met de mandaatverlening.

 • 8.

  Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen stemt in met de mandaatverlening.

Artikel 3 Gebruik Mandaat

Van het mandaat mag uitsluitend gebruik worden gemaakt, wanneer deze uitoefening van de bevoegdheid past binnen de hiervoor bestemde budgetten en afspraken, zoals vastgesteld in de Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Bureau Leerplicht/ RMC Westelijke Mijnstreek en de Dienstverleningsovereenkomst Leerplicht voor het grondgebied van de voormalige gemeente Schinnen en de Bestuursovereenkomst 2016 inzake wet- en regelgeving in het kader van Voortijdig Schoolverlaten Regionaal door Bureau Leerplicht/ RMC Parkstad voor het grondgebied van de voormalige gemeenten Nuth en Onderbanken.

Artikel 4 De ondertekening van besluiten

 • 1.

  Een krachtens mandaat genomen besluit dient te vermelden dat het besluit namens het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Beekdaelen is genomen.

 • 2.

  Een besluit dat in mandaat of in ondermandaat is genomen namens het College van burgemeester en wethouders dient als volgt te worden ondertekend:

 •  

 • Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen,

 • Namens deze,

 • Functienaam van de (onder)gemandateerde,

 • De handtekening van deze (onder)gemandateerde,

 • En onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht op de ingangsdatum 1-1-2019.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als het `Mandaatbesluit uitvoering Leerplichtwet en RMC-wetgeving Beekdaelen 2019`.

 

 

Beekdaelen,

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Beekdaelen,

De secretaris,

Mevr. mr. N.M.A. Ramaekers

De burgemeester,

Dhr. mr. drs. G.A.A. Verkerk