Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent paracommercie (Verordening Paracommercie gemeente Beekdaelen 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent paracommercie (Verordening Paracommercie gemeente Beekdaelen 2019)
CiteertitelVerordening Paracommercie gemeente Beekdaelen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de verordening paracommercie Schinnen 2013 en alle tot dat moment geldende (bepalingen in) nota’s, beleidsregels en verordeningen van de gemeente Nuth en de gemeente Onderbanken die enige regels omtrent paracommercie regelden ex artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4 van de Drank- en Horecawet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2019nieuwe regeling

02-07-2019

gmb-2019-168733

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent paracommercie (Verordening Paracommercie gemeente Beekdaelen 2019)

De Raad van de gemeente Beekdaelen;

gelet op de bepalingen van artikel 4 van de Drank- en Horecawet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de navolgende verordening: Verordening Paracommercie gemeente Beekdaelen 2019

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • -

  alcoholhoudende drank;

 • -

  horecabedrijf;

 • -

  inrichting;

 • -

  paracommerciële rechtspersoon;

dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet.

Artikel 2. Sportverenigingen en schutterijen

Om oneerlijke mededinging te voorkomen zijn de volgende voorschriften en beperkingen van toepassing op de voormelde paracommerciële rechtspersonen:

 

 • 1.

  Voor sportverenigingen en schutterijen:

  • a.

   is het verboden om bedrijfsmatig of “anders dan om niet” (lees: gratis) alcoholhoudende drank te verstrekken in of vanuit de inrichting voor gebruik ter plaatse tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard.

  • b.

   is het verboden om bijeenkomsten van persoonlijke aard te houden en openlijk aan te prijzen of onder de aandacht te brengen met bijvoorbeeld posters, brochures, publicaties in kranten of tijdschriften, internet of via social media bekend te maken (waaronder inbegrepen de verhuur van het pand en inventaris).

  • c.

   Is het toegestaan, voor zover dit valt binnen hun doelstelling, de inrichting geopend te hebben dan wel alcoholhoudende drank te verstrekken, dagelijks van 09.00 uur tot 24.00 uur.

  • d.

   Is het mogelijk ingevolge artikel 4, lid 4 van de Drank- en Horecawet een ontheffing van het sluitingstijdstip (tot max. 02.00 uur) te verkrijgen. Vanuit het oogpunt van het tegengaan van oneerlijke concurrentie t.o.v. de commerciële horecaondernemingen is aan het aantal ontheffingen een maximum verbonden van acht per kalenderjaar.

  • e.

   De ontheffing als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d kan uitsluitend worden verkregen voor de hierna volgende activiteiten:

   • -

    Jubileumfeest van het bestuur / een bestuurslid;

   • -

    (periode)kampioenschap;

   • -

    Afscheidsfeest van het bestuur / een bestuurslid;

   • -

    Feestavond voor vrijwilligers (maximaal één tot twee keer per jaar);

   • -

    Jaarfeest of afsluiting seizoen (maximaal één keer per jaar);

   • -

    Toernooi;

   • -

    Nieuwjaarsborrel (alleen voor leden/vrijwilligers/begunstigers en diens partner);

   • -

    Overige strikt clubgerelateerde feesten (alleen voor leden/vrijwilligers/ begunstigers en diens partner).

  • f.

   De rechtspersoon die een activiteit wil organiseren met gebruikmaking van een ontheffing zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d van deze verordening, dient hiervoor een aanvraag in bij de Burgemeester van Beekdaelen

  • g.

   Een aanvraag als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder f van deze verordening dient – behoudens een (periode)kampioenschap – tenminste vier weken voorafgaand aan de datum van de te organiseren activiteit te worden ingediend.

Artikel 3. Sociaal-culturele organisaties

Om oneerlijke mededinging te voorkomen zijn de volgende voorschriften en beperkingen van toepassing op de voormelde paracommerciële rechtspersonen:

 

 • 1.

  Het is paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sociaal-culturele aard toegestaan om alcoholhoudende drank te schenken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

 • 2.

  Een paracommerciële rechtspersoon die zich richt op activiteiten van sociaal-culturele aard mag – ten behoeve van activiteiten die vallen binnen de eigen doelstelling – alcoholhoudende drank schenken tijdens de in de Algemene Plaatselijke Verordening bepaalde openingstijden voor horecagelegenheden.

Artikel 4. Verbod prijsacties

Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken aan te bieden voor gebruik anders dan ter plaatse tegen een prijs die lager is dan 70% van de prijs die in het betreffende verkooppunt gewoonlijk wordt gevraagd.

Artikel 5. Toezicht en handhaving.

Bevoegd tot het toezicht en de handhaving op de naleving van het bepaalde in deze verordening zijn de daartoe door de burgemeester benoemde ambtenaren.

Artikel 6. Vangnetbepaling

 • 1.

  De burgemeester handelt overeenkomstig het bepaalde in deze verordening, tenzij dat voor één of meer situaties gevolgen heeft die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze verordening te dienen doelen.

 • 2.

  In de overige gevallen waarin de verordening niet voorziet, beslist de burgemeester.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeerartikel.

 • 1.

  Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

 • 2.

  Met het van kracht worden van deze verordening vervalt verordening paracommercie Schinnen 2013 en vervallen alle tot dat moment geldende (bepalingen in) nota’s, beleidsregels en verordeningen van de gemeente Nuth en de gemeente Onderbanken die enige regels omtrent paracommercie regelden ex artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Paracommercie gemeente Beekdaelen 2019”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 juli 2019

De Raadsgriffier,

De Voorzitter,