Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent de rekenkamercommisssie (Verordening op de rekenkamercommissie Beekdaelen 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent de rekenkamercommisssie (Verordening op de rekenkamercommissie Beekdaelen 2019)
CiteertitelVerordening op de rekenkamercommissie voor de gemeente Beekdaelen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-2019nieuwe regeling

02-07-2019

gmb-2019-168800

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent de rekenkamercommisssie (Verordening op de rekenkamercommissie Beekdaelen 2019)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: Gemeentewet;

 • b.

  Rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie die via een personele unie werkzaamheden verricht voor de gemeenten Beek, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Beekdaelen, Valkenburg aan de Geul

 • c.

  Voorzitter: voorzitter van de rekenkamercommissie;

 • d.

  College: college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  Personele unie: het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Beek, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Beekdaelen en Valkenburg aan de Geul waarin deze gemeenten hebben afgesproken om de rekenkamercommissies voor deze gemeente via een benoeming van dezelfde leden en secretaris in de commissie voor iedere deelnemende gemeente, in stand te houden.

Artikel 2 Rekenkamercommissie

 • 1.

  Er is een commissie die door de raad wordt ingesteld op basis van artikel 81 o.a. van de Gemeentewet en wordt aangeduid als de rekenkamercommissie.

 • 2.

  De rekenkamercommissie bestaat uit 3 leden inclusief de voor zitt er.

Artikel 3 Benoeming leden

 • 1.

  De raad benoemt de leden van de rekenkamercommissie uitsluitend uit externen.

 • 2.

  De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 3.

  De rekenkamercommissie benoemt de voorzitter uit de leden van de rekenkamercommissie. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de rekenkamercommissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorg vuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met de onderzoekers en met het secretariaat. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt de door de rekenkamercommissie aangewezen plaatsvervangend voorzitter op als voorzitter.

Artikel 4 Eed

Ten aanzien van de leden is artikel 81g van de wet van overeenkomstige toepassing. De eed of belofte wordt door de leden van de rekenkamercommissie afgelegd in een raadsvergadering ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad

Artikel 5 Ontslag en non-activiteit, alsmede tijdelijk terugtreden

 • 1.

  De raad ontslaat de leden of stelt hen op non-actief.

 • 2.

  Het lidmaatschap van een lid eindigt in ieder geval

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij de aanvaarding van een functie die, conform artikel 8102, lid 3 van de wet, onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie;

  • c.

   wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d.

   indien het lid bij onherroepelijk geworden rechtelijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.

 • 3.

  De leden van de rekenkamercommissie kunnen door de raad worden ontslagen wanneer zij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt zijn hun functie te vervullen.

 • 4.

  Indien de gemeenteraad vindt dat in het kader van een specifiek onderzoek sprake is of kan zijn van belangenverstrengeling, kan hij de rekenkamercommissie verzoeken het desbetreffende lid tijdelijk voor dat bepaalde onderzoek terug te laten treden.

Artikel 6 Vergoeding voor werkzaamheden van de leden van de rekenkamercommissie

 • 1.

  De leden van de rekenkamercommissie ontvangen een vergoeding voor het doen van onderzoek. De omvang van deze vergoeding wordt vastgesteld door of namens de gemeenteraden in de personele unie.

 • 2.

  De vergoeding genoemd in het eerste lid komt ten laste van het budget dat de raad op grond van artikel 12, lid 3 beschikbaar heeft gesteld ten behoeve van de rekenkamercommissie.

Artikel 7 Secretaris

 • 1.

  De raad benoemt de (ambtelijk) secretaris in overleg met de rekenkamercommissie.

 • 2.

  De secretaris staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • 3.

  De secretaris draagt daarnaast zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

 • 4.

  De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de voorzitter van de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 5.

  Het formele werkgeverschap van de secretaris, waar het gaat om werkzaamheden die verricht worden voor Beekdaelen, ligt in handen van de raad van Beekdaelen. Hij kan de uitvoering daarvan in handen van de griffier neerleggen.

  De coördinatie van het werkgeverschap, waar het gaat om de dagelijkse aspecten uit de werkgevers- en procesaansturing (zoals het gebruik maken van een rechtspositieregeling, het bijhouden van verlof e.d.), ligt in handen van de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Hij kan de uitvoering daarvan bij de griffier leggen.

 • 6.

  De secretaris werkt van huis uit en ontvangt daarvoor een vaste vergoeding. De omvang van deze vergoeding wordt vastgesteld door of namens de gemeenteraden in de personele unie.

Artikel 8 Reglement van orde

De rekenkamercommissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na vaststelling ter kennisneming naar de raad.

Artikel 9 In- en uittreden

 • 1.

  Indien één van de gemeenten Beek, Eijsden -M argrat en, Gulpen-Wittem, Meerssen, Beekdaelen of Valkenburg aan de Geul wil uittreden uit de personele unie van de rekenkamercommissie gelden de volgende bepalingen:

  • a.

   Tenminste één jaar voor het feitelijk uittreden maakt de uittredende gemeente haar uittreden kenbaar aan de overige gemeenten in de personele unie.

  • b.

   In het eerste jaar van uittreden is de uittredende gemeente zijn volledige aandeel in de instandhoudingskosten van de rekenkamercommissie verschuldigd. De omvang van dat bedrag wordt gebaseerd op het aandeel van de uittredende gemeente in de instandhoudingskosten in het jaar voorafgaande aan de uittreding.

  • c.

   In het tweede jaar van uittreding is de uittredende gemeente twee/derde deel van zijn aandeel in de instandhoudingskosten van de rekenkamercommissie verschuldigd. De omvang van dat bedrag wordt gebaseerd op het aandeel van de uittredende gemeente in de instandhoudingskosten in het jaar voorafgaande aan de uittreding.

  • d.

   In het derde jaar van uittreding is de uittredende gemeente een/derde deel van zijn aandeel in de instandhoudingskosten van de rekenkamercommissie verschuldigd. De omvang van dat bedrag wordt gebaseerd op het aandeel van de uittredende gemeente in de instandhoudingskosten in het jaar voorafgaande aan de uittreding.

  • e.

   Vanaf het vierde jaar van uittreding is de uittredende gemeente geen bijdrage meer verschuldigd.

    

   Naast de uittredingskosten als opgenomen in de bepalingen b t/m e van lid 1 van dit artikel, betaalt de uittredende gemeente een vergoeding aan de overige gemeenten voor de loonsomkosten (inclusief eventuele pensioen- en/of wachtgeldkosten). Deze vergoeding is gelijk aan het deel in de loonsomkosten waarvoor die gemeenten ten tijde van het laatste jaar van deelname werd aangeslagen en wel over de periode dat de overige gemeenten loonsomkosten (inclusief pensioen- en of wachtgeldkosten c.q. -plichten) hebben voor de op het moment van opzegging in dienst zijnde secretaris.

 • 2.

  Op een verzoek van een gemeente om toe te treden tot de personele unie van de rekenkamercommissie wordt een besluit genomen door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

 • 3.

  De bepalingen van deze verordening zijn, voor zover het betreft de instandhouding, van toepassing op een toetredende gemeente.

 • 4.

  De toetredende gemeente is een eenmalige vergoeding verschuldigd van € 5.000.

Artikel 10 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1.

  De rekenkamercommissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2.

  De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de rekenkamercommissie ter kennisneming aan de raad verstuurd.

 • 3.

  De raad kan de rekenkamercommissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamercommissie bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de rekenkamercommissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 11 Werkwijze

 • 1.

  De rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2.

  De rekenkamercommissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3.

  De rekenkamercommissie is bevoegd alle documenten die berusten bij het college te onderzoeken, voor zover zij dat ter vervulling van haar taak nodig acht.

 • 4.

  Het college verstrekt desgevraagd alle inlichtingen die de rekenkamercommissie ter vervulling van haar taak nodig acht.

 • 5.

  Het college verstrekt desgevraagd aan de rekenkamercommissie de controle-programma's van hen die met controles belast zijn en licht haar volledig in omtrent de resultaten daarvan door overlegging van rapporten of op andere door de rekenkamercommissie aan te geven wijze

 • 6.

  Indien de zorg voor een administratie aan een derde is uitbesteed, is het derde lid van overeenkomstige toepassing op de administrat ie van de betrokken derde dan wel van degene die de administratie in opdracht van die derde voert.

 • 7.

  De accountant als bedoeld in artikel 213, tweede lid van de wet verstrekt desgevraagd aan de rekenkamercommissie controleprogramma's en licht haar volledig in omtrent de resultaten van zijn controles door overlegging van rapporten of op andere door de rekenkamercommissie aan te geven wijze.

 • 8.

  De rekenkamercommissie is bevoegd, indien en voor zover de gemeente uit anderen hoofde over deze bevoegdheid beschikt of daartoe toestemming heeft van de betrokken instellingen, ten aanzien van de volgende instellingen en over de daarbij genoemde periode, op de wijze als in de vorige leden van dit artikel bepaald, onderzoek te doen bij:

  • a.

   openbare lichamen en gemeenschappelijke organen ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijk regelingen waaraan de gemeente deelneemt, over de jaren dat de gemeente deelneemt in de regeling;

  • b.

   naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid waarvan de gemeente meer dan 50% van het geplaatste aandelenkapitaal houdt, over de jaren dat de gemeente meer dan 50% van het geplaatste aandelenkapitaal houdt;

  • c.

   andere privaatrechtelijke rechtspersonen waaraan de gemeente of een derde voor rekening en risico van de gemeente rechtstreeks of middellijk een subsidie, lening over garantie heeft verstrekt ten bedrage van tenminste 50% van de baten van deze instelling, over de jaren waarop deze subsidie, lening of garantie betrekking heeft.

 • 9.

  De rekenkamercommissie is bevoegd collegeleden, raadsleden, ambtenaren, externe deskundigen en bestuurders en medewerkers van instellingen als bedoeld in lid 8, uit te nodigen tot het geven van toelichtingen of het anderszins bijwonen van een vergadering.

 • 10.

  De rekenkamercommissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 11.

  De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de rekenkamercommissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 12.

  De rekenkamercommissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 13.

  Voor de uitvoering van een onderzoek kan de rekenkamercommissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

 • 14.

  De rekenkamercommissie stelt betrokkene(n) in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, te reageren op de weergave van de feitelijke informatie (concept eindrapport zonder conclusies en aanbevelingen) zoals die door betrokkene(n) is/zijn verstrekt, informatie die verkregen is buiten betrokkene(n) om en op de gevolgtrekkingen door onderzoekers die de betrokkene(n) betreffen, alvorens aan opdrachtgever wordt gerapporteerd. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamercommissie bepaalt wie voorts als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 15.

  Na vaststelling door de rekenkamercommissie wordt het onderzoeksrapport inclusief de conclusies en aanbevelingen zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

Artikel 12 Budget

 

 • 1.

  De rekenkamercommissie biedt jaarlijks, tijdig voor de in artikel 191 van de wet bedoelde vaststelling van de programmabegroting, de raad een onderzoeksprogramma aan en een ontwerp voor de begroting met toelichting.

 • 2.

  De raad stelt jaarlijks in zijn programmabegroting een budget beschikbaar voor de instandhoudingkosten van de rekenkamercommissie. Het budget voor de instandhoudingkosten wordt naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het voorafgaande jaar verdeeld over de gemeenten die hebben besloten deel te nemen aan de samenwerking in de vorm van een personele unie van de rekenkamercommissie. Ten laste van het budget voor de instandhoudingkosten worden gebracht:

  • a.

   de salariskosten van de (ambtelijk) secretaris;

  • b.

   de kosten voor de faciliteiten van de rekenkamercommissie;

  • c.

   de kosten voor opleiding en training.

 • 3.

  De raad regelt in zijn programmabegroting welk budget hij beschikbaar stelt voor onderzoekskosten van de rekenkamercommissie. Ten laste van het budget voor onderzoekskosten worden gebracht :

  • a.

   de vergoeding aan de leden voor het zelf uitvoeren van onderzoek;

  • b.

   de vergoeding aan externe deskundigen die door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;

 • 4.

  Het begrotingsjaar is het kalenderjaar.

 • 5.

  Indien de begroting of een besluit tot wijziging daarvan niet is goedgekeurd, behoeft de rekenkamercommissie tot het aangaan van verplichtingen de toestemming van de raad.

 • 6.

  De rekenkamercommissie legt jaarlijks, tijdig voor de in artikel 198 van de wet bedoelde vaststelling van de jaarrekening, aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

De leden van de rekenkamercommissie worden door de gemeenten Beek, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Beekdaelen en Valkenburg aan de Geul gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk uit de uitvoering van de functie als lid van de rekenkamercommissie voortvloeien. De leden van de rekenkamercommissie zijn alleen aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de uitvoering van een onderzoek indien er sprake is van opzet en/of grove schuld van de leden van de rekenkamercommissie zelf.

Artikel 14 .Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na het besluit.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening op de rekenkamercommissie voor de gemeente Beekdaelen 2019.

 

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Beekdaelen in zijn vergadering van 2 juli 2019.

De griffier,

Dhr. H.J. Waterborg

De voorzitter,

Dhr. mr. drs. G.A.A. Verkerk