Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent Adviesorgaan Sociaal Domein (Verordening Adviesorgaan Sociaal Domein Beekdaelen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent Adviesorgaan Sociaal Domein (Verordening Adviesorgaan Sociaal Domein Beekdaelen)
CiteertitelVerordening Adviesorgaan Sociaal Domein Beekdaelen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Integrale Participatie Sociaal Domein gemeente Onderbanken 2015, Verordening Burgerparticipatie Sociaal Domein gemeente Nuth 2016 en de Verordening Beleidsadvisering Sociaal Domein gemeente Schinnen 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 150 van de Gemeentewet
 2. artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 3. artikel 2.10 van de Jeugdwet
 4. artikel 47 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-2019nieuwe regeling

08-10-2019

gmb-2019-253618

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent Adviesorgaan Sociaal Domein (Verordening Adviesorgaan Sociaal Domein Beekdaelen)

De raad van de gemeente Beekdaelen;

 

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2019;

 

gelet op artikel 150 van de gemeentewet, artikel 2.1.3 van de ‘Wet maatschappelijke ondersteuning 2015’, artikel 2.10 van de Jeugdwet en artikel 47 van de Participatiewet;

 

gehoord het advies van de Raadscommissie / Beeldvormende Raad d.d. 24 september 2019

 

gezien het draagvlak bij het Interim Adviesorgaan Sociaal Domein Beekdaelen

 

besluit vast te stellen de navolgende ‘Verordening Adviesorgaan Sociaal Domein Beekdaelen’.

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Adviesorgaan Sociaal Domein (Adviesorgaan): burgerparticipatieorgaan dat de gemeente adviseert over het beleid inzake het sociaal domein, waaronder in ieder geval het beleid met betrekking tot de WMO, Jeugdwet en Participatiewet.

  • b.

   Belangenorganisaties: organisaties die de belangen behartigen van de doelgroepen die in aanmerking komen voor ondersteuning in het kader van de WMO, Jeugdwet of Participatiewet

  • c.

   Doelgroep / kwetsbare individuen en groepen in de samenleving:

   de personen/groepen, die vallen onder de werkingssfeer van de WMO, Jeugdwet of Participatiewet.

  • d.

   College: het College van burgemeester en wethouders van Beekdaelen;

  • e.

   Gemeenteraad: de gemeenteraad van Beekdaelen

Artikel 2 Doelstelling

Het Adviesorgaan is een onafhankelijk adviesorgaan dat het gemeentelijk beleid betreffende het sociaal domein vanuit het perspectief van de burger en/of ervaringsdeskundige bekijkt en vanuit dit perspectief een bijdrage levert aan het verbeteren van het sociaal beleid, waaronder het beleid op de terreinen WMO, Jeugdwet en Participatiewet.

 

Binnen het sociaal domein wordt steeds minder in doelgroepen gedacht, er wordt integraal gewerkt. Iedereen moet mee kunnen doen ongeacht beperking, etniciteit, leeftijd of inkomenspositie. Het Adviesorgaan heeft tot doel om met zijn adviezen een bijdrage te leveren aan:

 • Het bevorderen van zelfredzaamheid en meedoen van alle inwoners van Beekdaelen, waarbij rekening wordt gehouden met kwetsbare individuen en groepen in de samenleving;

 • het bevorderen van gezondheid en welbevinden van de inwoners van Beekdaelen en het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen;

 • het als gemeente adequaat bereiken, betrekken en ondersteunen van groepen in de samenleving die belang hebben bij een goed sociaal beleid en het met hun inbreng realiseren van een integraal en evenwichtig sociaal beleid.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  Het Adviesorgaan adviseert het College en de gemeenteraad van Beekdaelen gevraagd of ongevraagd over het te voeren gemeentelijk sociaal beleid op het gebied van onder meer de WMO, Jeugdwet en Participatiewet. Dit krijgt vorm in de volgende functies:

  • a.

   een beleidsmatige functie: de gemeente streeft ernaar de invulling van het beleid zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de ondersteuningsbehoefte en de zorgvraag. Daarvoor moet er voldoende kennis zijn van de praktijk. Het Adviesorgaan is in dat kader een belangrijke informatiebron voor de gemeente;

  • b.

   een signaleringsfunctie: het Adviesorgaan signaleert kansen en knelpunten in beleid en uitvoering en communiceert hierover naar de gemeente;

  • c.

   een sparfunctie: het Adviesorgaan fungeert als sparringpartner voor de gemeente tijdens de beleidsontwikkeling.

 • 2.

  Het Adviesorgaan wordt door de gemeente in ieder geval gevraagd advies uit te brengen over:

  • a.

   nieuw gemeentelijk beleid op het gebied van WMO, Jeugdwet en Participatiewet,

  • b.

   aanpassingen van het bestaande beleid op deze terreinen en evaluaties;

  • c.

   beleidsnota’s met betrekking op de WMO, Jeugdwet en Participatiewet;

  • d.

   verordeningen en beleidsregels die betrekking hebben op de uitvoering van de WMO, Jeugdwet en Participatiewet;

 • 3.

  Om zijn adviestaak zo goed mogelijk te kunnen vervullen;

  • a.

   verzamelt het Adviesorgaan informatie over (lokale) maatschappelijke ontwikkelingen;

  • b.

   onderhoudt het Adviesorgaan contacten met organisaties, instellingen, groeperingen en personen die te maken hebben/krijgen met de WMO, Jeugdwet en Participatiewet;

 • 4.

  Het Adviesorgaan is geen klachtenorgaan en is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele cliënten betrekking hebben.

 • 5.

  Het Adviesorgaan staat geen individuele cliënten bij in gerechtelijke procedures inzake de WMO/Jeugdwet/Participatiewet in de gemeente Beekdaelen.

Artikel 4 Samenstelling en benoeming

 • 1.

  Het Adviesorgaan bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden, waaronder de voorzitter.

 • 2.

  Nieuwe leden van het Adviesorgaan worden op voordracht van het Adviesorgaan door het College benoemd.

 • 3.

  De leden:

  • hebben op persoonlijke titel zitting in het Adviesorgaan;

  • wonen bij voorkeur in de gemeente Beekdaelen;

  • beschikken over aantoonbare ervaring, affiniteit of deskundigheid op één of meerdere beleidsterreinen zoals genoemd in artikel 3 van deze verordening;

  • zijn in staat om groepsbelangen af te wegen en te vertalen in adviezen die recht doen aan het gemeenschappelijk belang van met name kwetsbare inwoners van Beekdaelen.

  • bekleden geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in de gemeente Beekdaelen, zijn geen lid van het College of de gemeenteraad en zijn niet in dienst van de gemeente Beekdaelen. Zij zijn niet werkzaam voor instellingen die plaatselijk invulling geven aan werkzaamheden op het terrein van de WMO, Jeugdwet of Participatiewet en hebben ook geen zakelijke binding met de gemeente Beekdaelen voor zover deze van invloed kan zijn op hun onafhankelijke positie.

 • 4.

  De voorzitter van het Adviesorgaan wordt op voordracht van het Adviesorgaan door het College benoemd.

 • 5.

  De voorzitter:

  • woont in de gemeente Beekdaelen;

  • heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen

  • houdt overzicht, is procesgericht en is een bindende factor binnen het Adviesorgaan en tussen het Adviesorgaan en de gemeente.

 • 6.

  Overige regels rondom de benoeming, lidmaatschap, zittingstermijn en beëindiging lidmaatschap van de leden, zijn opgenomen in het document “Huishoudelijk reglement Adviesorgaan Sociaal Domein Beekdaelen”.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van het Adviesorgaan zijn openbaar tenzij (delen van) de vergadering expliciet besloten worden verklaard. De datum van de vergadering wordt openbaar bekend gemaakt.

 • 2.

  De vergaderingen van het Adviesorgaan worden bijgewoond door de leden en ambtelijke ondersteuners.

 • 3.

  Zo vaak dit nodig is, maar minimaal twee keer per jaar, sluit een wethouder Sociaal Domein aan bij de vergadering van het Adviesorgaan.

 • 4.

  Deskundigen, zowel gemeentelijk als extern, kunnen per onderwerp worden uitgenodigd in de vergadering van het Adviesorgaan.

 • 5.

  Het Adviesorgaan neemt deel aan vergaderingen van de gezamenlijke adviesraden in de regio.

Artikel 6 Advisering en besluitvorming

 • 1.

  Het Adviesorgaan wordt proactief betrokken bij het proces van beleidsvorming en -evaluatie.

 • 2.

  Adviezen worden -voor zover redelijkerwijs mogelijk- door de gemeente op een zodanig tijdstip gevraagd dat ze van wezenlijke invloed kunnen zijn op de te nemen besluiten.

 • 3.

  Het Adviesorgaan heeft contacten met lokaal actieve cliëntenraden op het terrein van WMO, Jeugdhulp en Participatiewet en weegt de adviezen en ideeën van deze raden over onderwerpen die hen aangaan zoveel mogelijk mee bij haar integrale advisering.

 • 4.

  Bij beleidsontwikkeling die zich afspeelt in de regio, kan het Adviesorgaan in samenwerking met andere (regionale) adviesraden een preadvies uitbrengen. Dit advies wordt ook altijd, al dan niet aangevuld met lokale adviezen, aan het College gestuurd.

 • 5.

  Het College betrekt alle schriftelijk uitgebrachte adviezen van het Adviesorgaan zichtbaar bij de besluitvorming en indien het College van het advies afwijkt, doet het dat gemotiveerd.

 • 6.

  Het College dient altijd schriftelijk reactie te geven op het door de Adviesorgaan uitgebrachte advies.

 • 7.

  Over de inhoud van beleidsplannen en verordeningen beslist uiteindelijk het bevoegd gemeentelijk orgaan.

Artikel 7 Informatieverschaffing

Het Adviesorgaan ontvangt van gemeentewege alle informatie die nodig is voor zijn taakvervulling, op een zodanig tijdstip dat invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming. Dit geldt ook voor beleidsontwikkelingen die in de regio of in Zuid-Limburg spelen waarbij de gemeente actief betrokken is.

 

Om het Adviesorgaan inzicht te geven in zijn werklast, verschaft het College periodiek een planning van de voor te leggen adviesvragen.

Artikel 8 Faciliteiten en vergoedingen

 • 1.

  Op verzoek van het Adviesorgaan stelt het College faciliteiten beschikbaar die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren, zowel lokaal als in de regio.

 • 2.

  Het Adviesorgaan wordt gefaciliteerd met vergaderruimte en verslaglegging.

 • 3.

  Het Adviesorgaan heeft een ambtelijk contactpersoon die faciliteert in de informatieverschaffing, het contact verzorgt met de gemeentelijke organisatie en die de financiën beheert.

 • 4.

  Jaarlijks vóór 1 mei wordt door het Adviesorgaan een begroting opgesteld inzake de kosten die het Adviesorgaan het eerstvolgende jaar moet maken voor een adequate uitoefening van zijn taak. Na goedkeuring door het College stelt de gemeente hiervoor een budget beschikbaar aan het Adviesorgaan. Kostenposten die kunnen worden opgevoerd zijn o.a.:

  • a.

   vergadervergoedingen (incl. reiskosten);

  • b.

   bijzondere reiskosten;

  • c.

   kosten voor het raadplegen van deskundigen;

  • d.

   kosten voor deskundigheidsbevordering;

  • e.

   kosten voor profilering en werving;

  • f.

   kosten voor benodigde (koepel)organisaties;

 • 5.

  Uiterlijk op 1 april van het opvolgende jaar legt het Adviesorgaan verantwoording af over de besteding van het geld.

 • 6.

  De leden van het Adviesorgaan kunnen geen aanspraak maken op vergoedingen in het kader van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Beekdaelen 2019; deze verordening is op hen niet van toepassing.

Artikel 9 Slotbepaling

 • 1.

  Het Adviesorgaan verstrekt aan het College alle gewenste inlichtingen over zijn werkzaamheden.

 • 2.

  Aanvullingen en wijzigingen van deze verordening worden vastgesteld door de gemeenteraad, het Adviesorgaan gehoord hebbende.

Artikel 10 Onvoorziene zaken

Voor zaken waarin deze verordening niet voorziet, treedt het Adviesorgaan in overleg met het college dat zo nodig en mogelijk een beslissing neemt.

Artikel 11 Intrekking en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Tegelijk met de inwerkingtreding van deze verordening worden de volgende verordeningen ingetrokken:

  • Verordening Integrale Participatie Sociaal Domein gemeente Onderbanken 2015

  • Verordening Burgerparticipatie Sociaal Domein gemeente Nuth 2016

  • Verordening Beleidsadvisering Sociaal Domein gemeente Schinnen 2015

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Adviesorgaan Sociaal Domein Beekdaelen’

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 8 oktober 2019.