Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR
CiteertitelAanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland
 2. Sectorale arbeidsvoorwaardenregeling waterschapspersoneel
 3. Waterschapswet
 4. Algemene wet inzake rijksbelastingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-201115-11-2018Hernieuwde regeling

17-02-2011

website BSR

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (Hierna: BSR)

 

gelet op artikel 18, onderdeel f, van voornoemde gemeenschappelijke regeling;

 besluit:

 

het afdelingshoofd Waarderen en Juridische Zaken aan te wijzen als ambtenaar van het BSR, bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het dagelijks bestuur van 23 november 2011.

 

 

de plv. directeur,                                               de voorzitter,

 

 

 

G.M. Scholtus                                                  A. Fernhout

 

 

 • 1.

  De ambtenaren in dienst van Waterschap Rivierenland, werkzaam bij de afdeling Handháving in de functie van:

  - teamleiderB;

  - beleidsadviseur B;

  - projectleider A;

  - vakspecialist B;

  - vakspecialist C.

   

  alsmede

   

  de ambtenaren in dienst van Waterschap Hollandse Delta, werkzaam bij dë afdeling Handhaving in de functie van:

  - teamleider;

  - senior beleidsmedewerker;

  - senior handhaver;

  - handhaver;

  - technoloog verontreinigingsheffing;

  - technisch specialist.

   

  voor onbepaalde tijd aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) en voor hen de toepasselijkheid van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel uit te sluiten;

   

 • 2.

  De sub 1 genoemde onbezoldigde ambtenaren aan te wijzen als ambtenaar van BSR, als bedoeld in artikel 1 sub j van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland;

 

 • 3.

  Dit besluit treedt de dag na de bekendmaking in werking en kan worden aangehaald als: "Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR".

 

 

Tiel, 17 februari 2011

Het dagelijks bestuur voornoemd,

 

de voorzitter

de plv. directeur