Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Beleid inkoop en aanbestedingen BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleid inkoop en aanbestedingen BSR
CiteertitelInkoop- en aanbestedingsbeleid
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageInkoop- en aanbestedingsbeleid BSR

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.bsr.nl/home/beleidsregels_3262/

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-11-2018Beleidsregel

14-11-2018

bgr-2019-194

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid inkoop en aanbestedingen BSR

 

Voorwoord

De Unie van Waterschappen (UvW) stimuleert de verdere professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk van de waterschappen en belastingsamenwerkingen. Verdere professionalisering van deze praktijk is niet alleen een kwestie van het naleven van (Europese) wetten en regels, maar ook van aanvullend beleid. Het doel van het aanvullend beleid is om richting te geven aan de inkoop- en aanbestedingspraktijk, een verdere professionalisering te ondersteunen en meer uniformiteit tussen andere overheidsinstellingen te bevorderen.

In juni 2012 is door de VNG een "Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid" vastgesteld dat in samenwerking met gemeenten en na consultatie van het bedrijfsleven tot stand is gekomen. Om efficiënt te werken en als overheid niet twee keer het wiel uit te vinden, is dit model als uitgangspunt genomen voor een model inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de waterschappen en belastingsamenwerkingen. Door zowel vanuit de VNG als vanuit de UvW een gelijk model als uitgangspunt nemen, zal de uniformiteit naar de markt toe worden bevorderd en zullen samenwerkingsmogelijkheden worden verruimd. Op enkele punten heeft de UvW toevoegingen gedaan aan het VNG model om het model (meer) geschikt te maken voor de praktijk van waterschappen en belastingsamenwerkingen.

Verder wordt met het model de realisatie van de volgende doelstellingen beoogd:

 

 • 1.

  Op een goede en verantwoorde wijze inkopen en aanbesteden;

 • 2.

  Aandacht te besteden aan de (verdere) professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk in het licht van doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit;

 • 3.

  Niet alleen bijdragen aan mogelijke besparingen, maar tevens zichtbare verbeteringen van de kwaliteit van opdrachten realiseren;

 • 4.

  Mogelijkheden om bij het aanbesteden van opdrachten een rol toe te bedelen aan de marktpartijen (bijvoorbeeld innovatief aanbesteden).

 

 

Inleiding

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk. In dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen, waarbinnen inkoop bij BSR plaatsvindt. BSR leeft daarbij een aantal centrale doelstellingen na (zie verder hoofdstuk 2). Aangezien inkoop plaatsvindt in een dynamische omgeving, dient BSR continu bezig te zijn met het verbeteren van de inkoopprocessen. Dit beleid draagt bij aan het realiseren van de doelen van het algemeen beleid van BSR. Daarnaast gaat BSR bij het inkopen en aanbesteden uit van:

 

 • 1.

  Juridische uitgangspunten: hoe gaat BSR om met de relevante regelgeving? (zie verder hoofdstuk 3);

 • 2.

  Ethische en ideële uitgangspunten: hoe gaat BSR om met de maatschappij en het milieu in haar Inkoopproces? (zie verder hoofdstuk 4);

 • 3.

  Economische uitgangspunten: hoe gaat BSR om met de markt en leveranciers? (zie verder hoofdstuk 5);

 • 4.

  Organisatorische uitgangspunten: hoe koopt BSR in? (zie verder hoofdstuk 6). 

Inkooppakketstrategieën

Aanvullend op dit beleid is het mogelijk dat BSR alleen of in samenwerking met andere overheden/aanbestedende diensten per inkooppakket of een samenstel van inkooppakketten beleid opstelt. 

Nadere regels inkoop en aanbesteding

In het kwaliteitsmanagementsysteem zullen nadere uitvoeringsregels ten aanzien van inkoop en aanbesteding worden opgenomen. Op deze wijze wordt een scheiding aangebracht tussen beleid (wat) en uitvoering (hoe).

1. Definities

In dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt verstaan onder:

Contractant: de in de overeenkomst genoemde wederpartij van BSR.

Diensten: diensten als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.

Inkoop: rechtshandelingen van BSR gericht op de verwerving van leveringen of diensten en die een of meerdere facturen van een ondernemer met betrekking tot bedoelde leveringen of diensten tot gevolg hebben.

Leveringen: leveringen als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.

Offerte: een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Offerteaanvraag: een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van BSR voor te verrichten prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet en de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/17/EG, 2004/18/EG (met ingang van 18 april 2016 Richtlijn 2014/24/EU (Aanbestedingsrichtlijnen) en Richtlijn 2007/66/EG (Rechtsbeschermingsrichtlijn).

Ondernemer: een 'aannemer', een 'leverancier' of een `dienstverlener'.

BSR: de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivieren-land (GR BSR)

Enkelvoudig aanbesteden: Bij enkelvoudig onderhands aanbesteden wordt de opdracht gegund aan één partij die op basis van objectieve criteria geselecteerd is om een offerte in te dienen.

Meervoudig aanbesteden: Bij meervoudig onderhands aanbesteden nodigt de aanbestedende dienst op basis van objectieve criteria een aantal (minimaal 3 en maximaal 5) gegadigden uit om een offerte in te dienen op basis van een door hem vervaardigd beschrijvend document of bestek met daarin alle relevante informatie

Europees aanbesteden: Een Europese aanbesteding is een aanbesteding volgens bepaalde Europese richtlijnen. Een aantal richtlijnen van de Europese Unie verplicht Europese overheden om overheidsopdrachten die een bepaald bedrag te boven gaan uit te schrijven via de procedure van een Europese aanbesteding.

 

2. Doelstellingen

BSR wil met dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid de volgende doelstellingen realiseren:

 

 • a.

  Rechtmatig en doelmatig inkopen zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed. BSR leeft daartoe bestaande wet- en regelgeving en de bepalingen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid na. Daarnaast koopt BSR zo efficiënt en effectief mogelijk in. De inspanningen en uitgaven moeten daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel. De kosten staan in redelijke verhouding tot de opbrengsten en het beheersen en verlagen van de middelen staan centraal. BSR houdt daarbij in het oog dat er voldoende toegang is voor regionale ondernemers tot opdrachten van BSR. 

 • b.

  Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn. Professionaliteit houdt in dat op bewuste en zakelijke wijze wordt omgegaan met Inkoop. Continu wordt geïnvesteerd in inhoudelijke kennis over de in te kopen Leveringen en Diensten, de marktomstandigheden en de relevante wet- en regelgeving. Het streven naar professioneel opdrachtgeverschap komt tot uitdrukking in een betrokkenheid bij de inkoopambitie, slagvaardige besluitvorming, adequaat risicomanagement, vertrouwen in de Contractant en in wederzijds respect tussen BSR en de Contractant. BSR spant zich in om alle inlichtingen en gegevens te verstrekken aan de ondernemer voor zover die nodig zijn in het kader van het inkoopproces. 

 • c.

  Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijs kwaliteit verhouding. Bij het inkopen van leveringen en diensten kan BSR ook interne en andere (externe) kosten betrekken in de afweging. Ook de kwaliteit van de te verwerven leveringen en diensten speelt een belangrijke rol. 

 • d.

  Een continue positieve bijdrage leveren aan het gehele prestatieniveau van BSR. Inkoop moet ondersteunend zijn aan het gehele prestatieniveau van BSR en daar direct en voortdurend aan bijdragen. De concrete doelstellingen van inkoop zijn daarbij steeds afgeleid van de doelstellingen van BSR. 

 • e.

  BSR stelt een administratieve lastenverlichting voor zowel zichzelf als voor ondernemers voorop. Zowel BSR als ondernemers verrichten vele administratieve handelingen tijdens het inkoopproces. BSR verlicht deze lasten door bijvoorbeeld proportionele eisen en criteria te stellen en door een zo efficiënt mogelijk inkoopproces uit te voeren. Concreet kan BSR hiertoe digitaal inkopen (en aanbesteden). 

 • f.

  Dit inkoop- en aanbestedingsbeleid draagt bij aan het realiseren van het algemene beleid van BSR. Om dit beleid te realiseren zijn juridische, ethische en ideële, economische en organisatorische uitgangspunten in dit inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgelegd.

 •  

3. Juridische uitgangspunten

 

3.1 Algemeen juridisch kader

BSR leeft de relevante wet- en regelgeving na. De voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid meest relevante wet- en regelgeving volgt uit de Aanbestedingswet en de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/17/EG, 2004/18/EG (met ingang van 18 april 2016 Richtlijn 2014/24/EU (Aanbestedingsrichtlijnen) en Richtlijn 2007/66/EG Rechtsbeschermingsrichtlijn). Voornoemde wet- en regelgeving biedt één kader voor overheidsopdrachten boven en —beperkt — onder de (Europese) drempelwaarden en de rechtsbescherming bij (Europese) aanbestedingen. De interpretatie van voornoemde richtlijnen volgt uit Groenboeken, Interpretatieve Mededelingen en dergelijke van de Europese Commissie. Uitzonderingen op (Europese) wet- en regelgeving zullen door BSR restrictief worden uitgelegd en toegepast om te voorkomen dat het toepassingsbereik van deze wet- en regelgeving wordt uitgehold.

3.2 Uniforme documenten

BSR streeft ernaar om zo veel mogelijk uniforme documenten te hanteren. Uniformiteit in de uitvoering draagt eraan bij dat ondernemers weten waar ze aan toe zijn en landelijk gezien niet steeds met verschillende procedureregelingen worden geconfronteerd. Daarnaast worden als uitgangspunt de Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden gehanteerd.

3.3 Algemene beginselen bij inkoop en aanbesteden

BSR hanteert bij het inkopen en aanbestedingen van leveringen en diensten ook de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht als ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

a. Algemene beginselen van het aanbestedingsrecht

Op grond van deze beginselen houdt BSR zich aan de volgende algemene beginselen van het aanbestedingsrecht in acht:

Objectiviteit:

De gestelde eisen en criteria om te bepalen of een inschrijver geschikt is, moeten relevant zijn voor de te verstrekken opdracht.

Non-Discriminatie (gelijke behandeling):

Gelijke omstandigheden mogen niet verschillend worden behandeld, tenzij dat verschil objectief gerechtvaardigd is. Ook verkapte of indirecte discriminatie is verboden en discriminatie op grond van nationaliteit is niet toegestaan.

Transparantie:

De gevolgde procedure dient navolgbaar (en dus controleerbaar) te zijn. Dit is een logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling. Normaal zorgvuldige en oplettende inschrijvers en aanbieders moeten weten waar ze aan toe zijn.

Proportionaliteit (evenredigheid):

De gestelde eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers en aanbieders mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot het voorwerp van de opdracht. BSR past het beginsel van proportionaliteit toe bij de te stellen eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen en met betrekking tot de contractvoorwaarden.

Wederzijdse erkenning:

Diensten en goederen van ondernemingen uit andere lidstaten van de Europese Unie moeten worden toegelaten voor zover die diensten en goederen op gelijkwaardige wijze kunnen voorzien in de behoeften van BSR.

b. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Op grond van deze beginselen houdt BSR zich aan de volgende algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht:

Gelijkheidsbeginsel:

BSR gaat bij het inkopen en aanbesteden van diensten en leveringen zonder vooringenomenheid te werk en zal gelijke gevallen gelijk behandelen.

Motiveringsbeginsel:

Een besluit van BSR tot inkoop en/of aanbesteden berust op een deugdelijke motivering.

Vertrouwensbeginsel:

Bij het inkopen en aanbesteden mag door een derde er op worden vertrouwd dat toezeggingen, gedaan door een, daartoe blijkens vastgestelde mandaatregelingen en (onder) mandaat-besluiten, bevoegd orgaan of bevoegde persoon van BSR ook worden nagekomen.

3.4 Grensoverschrijdend belang

Voorafgaand aan een inkoop of aanbesteding vindt een objectieve toets plaats of sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang. Bij overheidsopdrachten met een duidelijk grensoverschrijdend belang past BSR de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht toe. Overheidsopdrachten met een duidelijk grensoverschrijdend belang zijn overheidsopdrachten, waarbij buiten Nederland gevestigde ondernemers interesse hebben of kunnen hebben. Of een overheidsopdracht een duidelijk grensoverschrijdend belang heeft, zal afhangen van verschillende omstandigheden, zoals de waarde van de opdracht, de aard van de opdracht en de plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd. Voor overheidsopdrachten met een duidelijk grensoverschrijdend belang, zal BSR een passende mate van openbaarheid in acht nemen. Dit vloeit voort uit het transparantiebeginsel.

Een aankondiging van de te verstrekken opdracht zal BSR op zijn website plaatsen en/of publiceren op Tenderned en/of in/op andere, inzake inkopen en aanbesteden, gebruikelijke media en/of websites.

3.5 Waardebepaling van een opdracht

Om te kunnen bepalen welke marktbenaderingswijze moet worden gevolgd, wordt de totale opdrachtwaarde (excl. btw) vastgesteld conform de Aanbestedingswet. Het splitsen van een opdracht is in principe toegestaan, mits de splitsing niet als doel heeft om de opdracht te onttrekken aan de toepassing van de aanbestedingsregels. Dit houdt eveneens in dat een opdracht niet in tijd beperkt mag worden om de hoogte van de kostenraming te kunnen beïnvloeden.

3.6 Mandaat en volmacht

Inkoop en aanbesteding door BSR vindt plaats met inachtneming van de geldende mandaatregelingen, (onder)mandaatbesluiten, aanwijsbesluiten en volmachten van BSR.

BSR wil namelijk slechts gebonden zijn aan verbintenissen en verplichtingen op basis van rechtsgeldige besluitvorming en civielrechtelijke vertegenwoordiging.

3.7 Afwijkingsbevoegdheid

Afwijkingen van dit inkoop- en aanbestedingsbeleid is enkel toegestaan op basis van een deugdelijk gemotiveerd besluit en voor zover een en ander op basis van de geldende regelgeving mogelijk is. Een uitzondering daarop is van toepassing ingeval van spoedeisende gevallen in het kader van calamiteiten. Hiervoor kunnen onderhands enkelvoudig opdrachten worden verleend. Onder spoedeisende omstandigheden wordt verstaan: "omstandigheden waarbij door het niet onverwijld verstrekken van een opdracht schade ontstaat". Afwijken van de inkoopvoorwaarden of van het toepassing verklaren van voorwaarden van de wederpartij is alleen mogelijk met een, schriftelijk vastgelegde, toets van de controller en juridisch controller.

3.8 Aanpassen inkoop- en aanbestedingsbeleid

Wijzigen van dit inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn een bevoegdheid van het dagelijks bestuur en volgen de daarvoor geldende weg van de besluitvorming binnen BSR.

3.9 Toetsing

Om in de praktijk te borgen dat wordt gehandeld in overeenstemming met wet- en regelgeving zijn in het kwaliteitsmanagementsysteem nadere regels en/of instructies opgenomen, die een correct verloop van het inkoop-/aanbestedingsproces waarborgen. De betreffende regels en/of instructies worden periodiek getoetst aan ontwikkelingen, zoals jurisprudentie en wetswijzigingen.

 

4. Ethische en ideele uitgangspunten

Naast juridische uitgangspunten hanteert BSR ook ethische en ideële uitgangspunten, namelijk integriteit, duurzaamheid, social return en innovatie.

 

4.1 Integriteit

Dit uitgangspunt gaat uit van zowel ambtelijke integriteit bij BSR als ook van integere ondernemers. BSR stelt bestuurlijke en ambtelijke integriteit voorop. Als gevolg daarvan gelden voor bestuurders en

ambtenaren van BSR gedragscodes. Daarnaast handelen zij zakelijk en objectief, waardoor bijvoorbeeld belangenverstrengeling wordt voorkomen. Ten aanzien van ondernemers geldt dat zij integer dienen te zijn, dat wil zeggen dat zij zich niet bezighouden met bijvoorbeeld criminele of illegale praktijken. Een toetsing van de integriteit van ondernemers is bij inkoop en aanbesteding mogelijk, bijvoorbeeld door de toepassing van uitsluitingsgronden of het hanteren van een gedragsverklaring.

4.2 Duurzaamheid

Bij het inkopen en aanbesteden neemt BSR zo veel als mogelijk milieuaspecten in acht. Op grond van dit uitgangspunt wordt bij het inkopen en aanbesteden zo veel mogelijk aandacht besteed aan sociale en milieuaspecten zodanig dat dit leidt tot een daadwerkelijke levering van een product of dienst dat voldoet aan de gestelde milieu- en sociale aspecten, hetgeen onder andere als volgt tot uitdrukking komt:

 

 • .

  bij de product- en marktanalyse inventariseert BSR, indien mogelijk, welke leveringen of diensten op het gebied van duurzaamheid op de markt worden aangeboden;

 • .

  in de inkoop- en aanbestedingsstukken (bijvoorbeeld in de selectie- en gunningscriteria) en in de te sluiten overeenkomsten worden, indien en voorzover mogelijk, duurzaamheidscriteria, de criteria voor de kwalificaties van leveranciers, de minimumeisen en de gunningcriteria opgenomen, voorzover die bekend zijn. (zie www.Pianoo.nl);

 • .

  bij duurzaam inkopen en aanbesteden dient sprake te zijn van een realistisch ambitieniveau, waarbij het streven naar duurzaamheid in balans is met bedrijfseconomische doelstellingen. Concurrentie dient mogelijk te blijven en er dient geen sprake te zijn van hoge meerkosten, welke kosten bovendien in verhouding tot de opdracht te staan. Duurzaam betekent derhalve niet per definitie duurder. Door duurzaam in te kopen kunnen overheden hun invloed gebruiken om duurzame ontwikkelingen in ondernemingen te bevorderen.

4.3 Social Return

Inkopen en aanbesteden vindt, waar mogelijk, op een maatschappelijk verantwoorde wijze plaats. Daarbij spelen onderwerpen als arbeidsreïntegratie, arbeidsomstandigheden en social return een rol. BSR heeft oog voor de sociaal zwakkeren in de samenleving en stimuleert daarom, waar mogelijk en

doelmatig, de participatie van arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces. Daarnaast worden leveringen en/of diensten geweerd die onder niet aanvaardbare arbeidsomstandigheden (zoals kinderarbeid,

dwangarbeid, discriminatie van werknemers, het niet betalen van een leefbaar loon) tot stand komen of zijn gekomen. In een inkoop- of aanbestedingstraject voor leveringen en/of diensten worden, waar

mogelijk, sociale voorwaarden opgenomen. Opdrachtnemers kunnen op deze manier een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid. Social return wordt als voorwaarde opgenomen, tenzij gemotiveerd wordt aangegeven waarom dit niet mogelijk of gewenst is (`pas toe of leg uit').

4.4 Innovatie

BSR stimuleert daar waar mogelijk innovatiegericht inkopen en aanbesteden. Dit doet BSR door innovatiegericht in te kopen en/of aan te besteden dan wel de ondernemer ruimte te geven om een

innovatieve oplossing aan te bieden. Die kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanbieden van een volledig nieuwe innovatieve oplossing, maar ook uit de verdere ontwikkeling van de eigenschappen van een

bestaand product.

 

5. Economische uitgangspunten

Naast juridische-, ethische en ideële uitgangspunten hanteert BSR ook de volgende economische

uitgangspunten:

 

5.1 Product- en/of Marktanalyse

Inkoop en/of aanbesteding vindt plaats op basis van een voorafgaande product- en marktanalyse, tenzij dit gelet op de waarde of de aard van de opdracht niet wordt gerechtvaardigd. BSR acht het van belang om de markt te kennen door, indien mogelijk, een product en/of marktanalyse uit te voeren. Een productanalyse leidt tot inzicht in de aard van het 'product' en de relevante markt(vorm). Een marktanalyse leidt tot het inzicht in de relevante markt(vorm), de ondernemers die daarop opereren en hoe de markt- en mogelijke machtsverhoudingen zijn (bijvoorbeeld: kopers- of verkopersmarkt). Een marktconsultatie met ondernemers kan onderdeel uitmaken van de marktanalyse.

5.2 Onafhankelijkheid en keuze voor de ondernemersrelatie

5.2.1 Onafhankelijkheid

BSR acht een (te) grote afhankelijkheid van een of meerdere ondernemers niet wenselijk. Als gevolg daarvan streeft BSR, waar mogelijk, zowel tijdens als na de contractperiode naar onafhankelijkheid ten

opzichte van ondernemers (contractanten). BSR dient in beginsel dan ook vrij te zijn in het maken van keuzes bij het inkopen en aanbesteden (waaronder de keuze van ondernemer(s) en contractant(en), maar ook vanwege de naleving van de (Europese) wet- en regelgeving).

5.2.2 Ondernemersrelatie

BSR kiest bij het inkopen en/of aanbesteden voor de meest aangewezen ondernemersrelatie. Gedurende de contractperiode kan bij de contractant, bijvoorbeeld als gevolg van de te behalen doelstellingen,

resultaten, productontwikkelingen (innovatie) of het creëren van prikkels, afhankelijkheid ontstaan van BSR. De mate van (on)afhankelijkheid in een ondernemersrelatie wordt onder andere bepaald door de financiële waarde van de opdracht, switchkosten, mate van concurrentie in de sector (concentratiegraad) en beschikbaarheid van alternatieve ondernemers. In een dergelijke situatie kiest BSR voor de meest aangewezen ondernemersrelatie.

5.3 Lokale economie en MKB

5.3.1 Lokale economie (Local sourcing)

BSR heeft oog voor de lokale economie zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie van ondernemers leidt. In gevallen waar een enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag en/of een meervoudig

onderhandse offerteaanvraag volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan, kan rekening worden gehouden met de lokale economie en lokale ondernemers. Local sourcing kan bijdragen aan de

doelmatigheid van inkoop en aanbesteden, maar discriminatie dient daarbij te worden voorkomen. Daarnaast dient BSR niet onnodig regionale, nationale, Europese of mondiale kansen te laten liggen.

5.3.2 Midden- en kleinbedrijf (MKB)

BSR heeft oog voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).Uitgangspunt is dat alle ondernemers gelijke kansen moeten krijgen. BSR houdt bij het inkopen en aanbesteden echter de mogelijkheden voor het MKB in het oog. Dit kan BSR bijvoorbeeld doen door gebruik te maken van percelen in aanbestedingen, het toestaan van het aangaan van combinaties en onderaanneming, het verminderen van de lasten en het voorkomen van het hanteren van onnodig zware selectie- en gunningscriteria.

5.4 Samenwerken

BSR hanteert als uitgangspunt dat het oog heeft voor samenwerking bij inkopen en aanbesteden. Dit geldt zowel voor samenwerken binnen de eigen organisatie als voor samenwerken met andere overheden of aanbestedende diensten. Deze samenwerkingsverbanden m.b.t. de inkoopsamenwerking kunnen structureel zijn of incidenteel, maar hebben allen ten doel om door middel van samenwerking

inkoopvoordelen voor alle overheden of aanbestedende diensten te realiseren. Daarbij geldt echter wel dat de samenwerking niet leidt tot het onnodig clusteren van opdrachten.

5.5. Bepalen van de inkoopprocedure

Bij het bepalen van de inkoop- en/of aanbestedingsprocedure hanteert BSR in beginsel als uitgangspunt dat BSR bij onderstaande bedragen de volgende procedures hanteert, tenzij blijkt dat de betreffende procedure niet aansluit bij het type inkoop en/of aanbesteding en/of het karakter van de markt waarin de ondernemers opereren. In het laatste geval kan BSR ook kiezen voor een andere procedure:

Overzicht drempelbedragen inkoop- en aanbestedingsprocedures

(De in het onderstaande overzicht genoemde bedragen zijn exclusief BTW)

 

 

 • 1.

  Procedure

 

 

 • 1.

  Leveringen

 

 

 • 1.

  Diensten

 

 

 • 1.

  Enkelvoudig

 

 

 • 1.

  Tot € 50.000

 

 

 • 1.

  Tot € 50.00

 

 

 • 1.

  Meervoudig

 

 

 • 1.

  € 50.000 tot Drempelbedrag Europese aanbesteding

 

 

 • 1.

  € 50.000 tot Drempelbedrag Europese aanbesteding

 

 

 • 1.

  Europees

 

 

 • 1.

  Drempelbedrag Europese aanbesteding

 

 

 • 1.

  Drempelbedrag Europese aanbesteding

 

 

5.6 Vergoeding

Bij het toepassen van sommige vernieuwingen tegelijk of bij ingewikkelde vernieuwingen lopen de transactiekosten voor de markt over het algemeen op. Geïntegreerde contracten en zeker een

concurrentiegerichte dialoog vragen van marktpartijen kostbare inspanningen. Bij het inkopen en/of aanbesteden door BSR geldt als uitgangspunt dat marktpartijen geen vergoeding ontvangen, tenzij het

toekennen van een vergoeding expliciet is opgenomen in de aanvraag tot inkoop of aanbesteding. 

5.7 Raming en financiële budget

Inkoop vindt plaats op basis van een deugdelijke en objectieve voorafgaande schriftelijke raming van de overheidsopdracht of raamovereenkomst. De raming is ook van belang om de

financiële haalbaarheid van de opdracht te bepalen. BSR wil niet het risico lopen dat verplichtingen niet kunnen worden nagekomen.

 

5.8 Eerlijke mededinging en commerciële belangen

BSR bevordert eerlijke mededinging. De betrokken ondernemers dient een eerlijke kans te worden geboden om de opdracht gegund te krijgen. Door proportioneel, objectief, transparant en non-discriminerend te handelen, bevordert BSR een eerlijke mededinging. Dit zal bijdragen aan het in stand houden van een (ook op de lange termijn) gezonde marktwerking. BSR wenst geen ondernemers te betrekken die de mededinging vervalsen.

6. Vaststelling

Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna:

BSR);

Gelet op de geldende wet- en regelgeving betreffende het inkopen en aanbesteden van diensten,

BESLUIT:

Dit inkoop- en aanbestedingsbeleid vast te stellen. Het Inkoop en aanbestedingsbeleid van 25 november 2017 komt hiermee te vervallen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 november 2018.

G.J.A. Nieuwenhuis Voorzitter

 

G.M. Scholtus

Directeur