Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2012 Groesbeek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2012 Groesbeek
CiteertitelVerordening Lijkbezorgingsrechten 2012 Groesbeek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerplijkbezorgingsrechten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe verordening

22-12-2011

Groesbeeks Weekblad, 27-12-2011

RVS112107

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Lijkbezorgingsrechten 2012 Groesbeek

De raad van de gemeente Groesbeek;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 november 2011;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2012 Groesbeek.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de begraafplaats van de gemeente Groesbeek, gelegen nabij de Heselenberg;

 • b.

  eigen graf: een particulier graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  eigen kindergraf: een particulier graf op een afzonderlijk daarvoor bestemd gedeelte van de begraafplaats voor het begraven van stoffelijke overschotten van kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar;

 • e.

  eigen urnengraf: een particulier graf waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • g.

  eigen urnennis: een nis, waarvoor het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • h.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • i.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • j.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten als bedoeld in de tarieventabel worden geheven bij wege van gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De rechten als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van de periode waarvoor de rechten zijn geheven eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten als bedoeld in de tarieventabel. Deze ontheffing wordt berekend naar het aantal volle kalenderjaren na het eindigen van de belastingplicht. Bij de berekening van de ontheffing wordt uitgegaan van het betreffende tarief voor heruitgifte zoals dat gold bij de aanvang van de belastingplicht dan wel de laatste verlenging van de rechten.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten betaald worden binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening Lijkbezorgingsrechten 2011 Groesbeek' vastgesteld bij het besluit van de gemeenteraad van Groesbeek van 16 december 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking van zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de 'Verordening Lijkbezorgingsrechten 2012 Groesbeek'.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Groesbeek op 22 december 2011

De raadsgriffier, De voorzitter,

Afschriften:

Uitgave gemeentelijke belastingen, Receptie gemeentehuis Groesbeek

Afdeling financiën Groesbeek, cluster BVS

Bijlage

Tabel Lijkbezorgingsrechten 2012 Groesbeek

 

1.

1. Voor een eerste begraving in een eigen graf van een stoffelijk overschot over een tijdvak van 20 jaar, met inbegrip van het onderhoud zoals bedoeld in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Heselenberg gemeente Groesbeek 2010 gedurende die tijd (eerste inlage)

 

 

 

 

 

 

1.392,00

 

2. Voor een eerste begraving in een eigen graf van een stoffelijk overschot over een tijdvak van 30 jaar, met inbegrip van het onderhoud zoals bedoeld in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Heselenberg gemeente Groesbeek 2010 gedurende die tijd (eerste inlage)

 

 

 

 

 

 

1.738,00

 

3. voor een tweede c.q. derde inlage - per inlage

247,00

 

 

 

 

2.

Voor een begraving in een algemeen graf voor de tijd van 10 jaren van een stoffelijk overschot met inbegrip van het onderhoud zoals bedoeld in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Heselenberg gemeente Groesbeek 2010, per begraving:

 

 

 

 

 

 

 

 

550,00

 

 

 

 

3.

1. Voor een begraving in een eigen kindergraf van een stoffelijk overschot, met inbegrip van het onderhoud zoals bedoeld in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Heselenberg gemeente Groesbeek 2010 gedurende 20 jaar, per begraving:

 

 

 

a. een vierde gedeelte van het onder artikel 1 lid 1 genoemde tarief voor het stoffelijk overschot van kinderen beneden 1 jaar;

 

 

 

b. de helft van het onder artikel 1 lid 1 genoemde tarief voor het stoffelijk overschot van kinderen vanaf 1 tot 12 jaar.

 

 

 

c. Voor een tweede en derde inlage, de helft van het onder artikel 1 lid 3 genoemde tarief.

 

 

 

2. Voor een begraving in een eigen kindergraf van een stoffelijk overschot, met inbegrip van het onderhoud zoals bedoeld in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Heselenberg gemeente Groesbeek 2010 gedurende 30 jaar, per begraving:

 

 

 

 a. een vierde gedeelte van het onder artikel 1 lid 2 genoemde tarief voor het stoffelijk overschot van kinderen beneden 1 jaar;

 

 

 

b. de helft van het onder artikel 1 lid 2 genoemde tarief voor kinderen vanaf 1 tot 12 jaar.

 

 

 

c. Voor een tweede en derde inlage, de helft van het onder artikel 1 lid 3 genoemde tarief.

 

 

4.

1. Voor een eerste bijzetting in een eigen urnengraf met inbegrip van  het onderhoud zoals bedoeld in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Heselenberg gemeente Groesbeek 2010 gedurende 20 jaar;

 

 

 

 

692,00

 

2. Voor een eerste bijzetting in een eigen urnengraf met inbegrip van  het onderhoud zoals bedoeld in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Heselenberg gemeente Groesbeek 2010 gedurende 30 jaar;

 

 

 

 

1039,00

 

3. Voor de eerste tot en met de derde bijplaatsing in een urnengraf of een eigen graf per bijzetting

 

 

70,00

 

 

 

 

5.

Voor het plaatsen van een asbus in een algemeen urnengraf voor de tijd van 10 jaren met inbegrip van het onderhoud zoals bedoeld in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Heselenberg gemeente Groesbeek 2010

 

 

 

 

 

 

275,00

6.

1. voor het plaatsen van een asbus in een nis van het columbarium met inbegrip van het onderhoud zoals bedoeld in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Heselenberg gemeente Groesbeek 2010 gedurende 20 jaar:

 

 

 

 

 

 

 

692,00

 

2. voor het plaatsen van een asbus in een nis van het columbarium met inbegrip van het onderhoud zoals bedoeld in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Heselenberg gemeente Groesbeek 2010 gedurende 30 jaar:

 

 

 

 

 

 

1039,00

 

3. voor een eenmalige bijzetting van een asbus.

70,00

 

4. voor het plaatsen van een letterplaat aan de voorzijde van een nis van het columbarium.

 

 

141,00

 

 

 

 

7.

1. Voor het verstrooien van as op het strooiveld of op graven door de gemeente, per verstrooiing

 

 

137,00

 

2. voor het zelfstandig verstrooien van as door rechthebbenden op het strooiveld of op graven, per verstrooiing

 

 

15,00

 

 

 

 

8.

Voor het verkrijgen van de bevoegdheid tot het plaatsen van een grafteken;

a. een eigen, algemeen of kindergraf

 

 

 

 

32,00

 

b. een eigen of algemeen urnengraf

32,00

9.

1. Ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een vergunning tot het opgraven van een stoffelijk overschot

 

 

 

 

247,00

 

2. Ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een vergunning tot het opgraven van een stoffelijk overschot en het weer begraven daarvan in een ander graf

 

 

 

 

495,00

 

 

 

 

10.

1.Voor het opgraven of verwijderen van een asbus uit een eigen graf, eigen urnengraf, een algemeen graf, een algemeen urnengraf

 

 

 

 

70,00

 

2. Voor het verwijderen van een asbus uit een urnennis

31,00

 

3. Voor het terugplaatsen van de asbus

70,00

 

 

 

 

11.

Voor heruitgifte van een eigen graf met inbegrip van het onderhoud zoals bedoeld in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Heselenberg gemeente Groesbeek 2010 gedurende die tijd, telkens voor een periode van:

 

 

 

 

 

a.

5 jaar

174,00

b

10 jaar

348,00

c

15 jaar

522,00

d

20 jaar

 

696,00

12.

Voor heruitgifte van een eigen urnengraf met inbegrip van het onderhoud zoals bedoeld in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Heselenberg gemeente Groesbeek 2010 gedurende die tijd, telkens voor een periode van:

 

 

 

a.

5 jaar

174,00

b

10 jaar

348,00

c

15 jaar

522,00

d

20 jaar

696,00

13.

Voor heruitgifte van een urnennis met inbegrip van het onderhoud zoals bedoeld in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Heselenberg gemeente Groesbeek 2010 gedurende die tijd, telkens voor een periode van:

 

 

a.

5 jaar

174,00

b

10 jaar

348,00

c

15 jaar

522,00

d

20 jaar

696,00

 

 

 

 

14.

Voor heruitgifte van een kindergraf met inbegrip van het onderhoud zoals bedoeld in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Heselenberg gemeente Groesbeek 2010 gedurende die tijd, telkens voor een periode van 5,10, 15 of 20 jaar:

 

 

 

a. Een vierde gedeelte van het onder respectievelijk 11 sub a., b., c., of sub d. bedoelde  tarief voor een graf met stoffelijk overschot van kinderen beneden de 1 jaar;

 

 

 

b. De helft van het onder respectievelijk 11 sub a., b., c., of sub d.  bedoelde tarief voor een graf met stoffelijk overschot van kinderen van 1 tot 12 jaar.

 

 

 

 

 

 

15.

Voor het verlengen van de uitgiftetermijn tot tenminste de wettelijk minimum grafrusttermijn als bedoeld in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Heselenberg gemeente Groesbeek 2010  wordt een recht naar rato geheven van het onder 11 en 14 bedoelde recht voor elk jaar waarmee de uitgiftetermijn wordt verlengd.