Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Deelverordening subsidiëring gemeentelijke sportaccommodaties 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening subsidiëring gemeentelijke sportaccommodaties 2012
CiteertitelDeelverordening subsidiëring gemeentelijke sportaccommodaties 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSubsidies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

N.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:23 lid 1
 2. Algemene subsidieverordening welzijn Groesbeek 2012
 3. Gemeentewet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-09-2012Nieuwe regeling

30-08-2012

Groesbeeks Weekblad, 11-09-2012

Z-12-01867

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening subsidiëring gemeentelijke sportaccommodaties 2012

De raad van de gemeente Groesbeek;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het actief beoefenen van de amateursport in verenigingsverband waarbij gebruik gemaakt wordt van een accommodatie;

gelet op artikel 4:23 lid 1 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening welzijn Groesbeek 2012;

besluit vast te stellen de volgende deelverordening:

deelverordening subsidiëring gemeentelijke sportaccommodaties 2012

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

  • 1.

   In deze deelverordening wordt verstaan onder:

   a. Sportaccommodatie : een voorziening welke qua opzet, indeling en inrichting in hoofdzaak bestemd is voor sportactiviteiten;

   b. Nieuwbouw : het oprichten van een nieuwe sportaccommodatie dan wel uitbreiden van een bestaande sportaccommodatie;

   c. Renovatie : het vernieuwen van een bestaande sportaccommodatie;

   d. Bouwheer: degene die opdracht geeft voor de activiteiten;

   e. Subsidieplafond: het jaarlijks door de gemeenteraad in de gemeentebegroting vastgesteld subsidieplafond voor de bekostiging van nieuwbouw en renovatie van gemeentelijke sportaccommodaties in beheer bij sportverenigingen. Dit subsidieplafond is onderdeel van de meerjareninvesteringsplanning, zoals neergelegd in de gemeentebegroting;

   f.Hoofdactiviteit: de activiteit die betrekking heeft op de belangrijkste sportieve activiteit van de sportvereniging;

   g.Levensvatbaarheid: de mate dat een sportvereniging kan voldoen aan zijn financiële verplichtingen;

   h. Algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening welzijn Groesbeek 2012.

   • 2.

    Voor zover begrippen niet in deze deelverordening zijn gedefinieerd hebben ze dezelfde betekenis als in de Algemene subsidieverordening welzijn Groesbeek 2012.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze deelverordening bevat regels voor de onderstaande soorten subsidie op het terrein van het

gemeentelijk sportaccommodatiebeleid:

 • a.

  Nieuwbouw;

 • b.

  Renovatie.

Artikel 3. Subsidieontvanger

 • 1.
  • Een vereniging komt in aanmerking voor een subsidie indien:

   • a.

    de vereniging zich richt op een van de volgende sportgebieden:

    -Voetbal,

    -Korfbal en;

   • b.

    de vereniging zich richt op activiteiten voor Groesbeekse inwoners en;

   • c.

    de vereniging is aangesloten bij het NOC-NSF of een bij NOC-NSF aangesloten overkoepelende organisatie en;

   • d.

    de (verwachtte) groei van het aantal leden van de vereniging duurzaam is: de groei van het ledenaantal van de afgelopen 5 jaar dient consistent zijn, tenzij het een nieuwe vereniging betreft dan geldt een eis van minimaal 25 leden, en;

   • e.

    de vereniging levensvatbaar is en volledig aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen gedurende tenminste de komende tien jaren.

 • 2.
   • De peildatum waarop wordt bepaald of een vereniging valt onder reikwijdte van deze verordening en voldoet aan de daarin gestelde criteria, is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar, of indien dat niet mogelijk is de datum van oprichting.

Artikel 4. gegevens bij aanvraag

 • 1.

  Bij indiening van een aanvraag voor een subsidie dienen, in aanvulling op artikel 6 van de Algemene subsidieverordening de volgende documenten te worden ingediend:

  • a.

   een bewijs van inschrijving van het NOC-NSF of een daarbij aangesloten overkoepelende organisatie;

  • b.

   een gespecificeerde begroting van inkomsten en uitgaven voor komende 5 jaar met een toelichting op deze begrotingen en;

  • c.

   een bouwkundig plan dan wel een beschrijving of tekening van de voorgenomen activiteiten met een toelichting en;

  • d.

   een prognose van het aantal (jeugd)leden voor de volgende 10 jaar en;

  • e.

   een overzicht van de (jeugd)ledenaantallen van de afgelopen 5 jaar tenzij het een nieuwe vereniging betreft; dan het aantal (jeugd)leden bij oprichting, en;

  • f.

   een onderzoek waaruit blijkt dat medegebruik niet mogelijk is bij andere verenigingen volgens de normen van het NOC-NSF dan wel de daarbij aangesloten overkoepelende organisatie en;

  • g.

   een toelichting waarin de vereniging aangeeft waarom de voorgenomen activiteiten noodzakelijk worden geacht.

 • 2.

  In afwijking van artikel 7 van de Algemene subsidieverordening (aanvraagtermijn) dient de aanvraag voor 1 februari voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd schriftelijk te worden ingediend bij het college.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

 • 1.
  • 1.

   Subsidiabel zijn kosten gemaakt voor renovatie van:

   • -

    Velden natuurgras;

   • -

    Toplaag kunstgrasveld;

   • -

    Onderbouw kunstgrasveld;

   • -

    Ballenvangers;

   • -

    Lichtmasten;

   • -

    Armaturen;

   • -

    Veldafscheiding;

   • -

    Terreinafscheiding.

    Subsidiabel zijn voorts kosten van nieuwbouw voor zover dit ondanks uitgevoerd onderhoud technisch noodzakelijk is.

 • 2.
  • Niet subsidiabel zijn:

   • a.

    de kosten waarvoor subsidie wordt gevraagd hoger zijn dan de voorgeschreven normbedragen van het NOC-NSF of;

   • b.

    kosten voor bestuurskamers, tribunes en kantines omdat dit geen noodzakelijke voorzieningen zijn voor deelname aan de sport of;

   • c.

    voorbereidingsbudgetten voor nieuwbouw, herbouw of renovatie of;

   • d.

    kosten ten behoeve van faciliteiten voor mensen met een beperking terwijl een andere vereniging voor de betreffende sport reeds is toegerust met de daarvoor benodigde faciliteiten.

   • e.

    niet uitgevoerd/achterstallig onderhoud te beoordelen aan de hand van de jaarlijkse schouwrapporten.

Artikel 6. Berekening van de subsidie

 • 1.

  De subsidie wordt verleend aan de hand van volgende criteria:

  • a.

   80 % van de daadwerkelijke (aanbestede) kosten van de te vervangen dan wel nieuw te realiseren voorziening kan worden gesubsidieerd.

  • b.

   De vereniging dient aan te tonen dat op basis van de NOC-NSF normen, of die van een specifieke sportbond en op basis van de omvang van de verenigingsactiviteiten de voorziening noodzakelijk is;

  • c.

   De volgende levensduur normen voor renovatie zijn geldend voor de bepaling van toekenning van subsidie, waarbij de vervanging technisch noodzakelijk moet zijn:

-Velden natuurgrasrenovatie: 20 jaar

-Toplaag kunstgrasveld: 10 jaar

-Onderbouw kunstgrasveld: 30 jaar

-ballenvangers: 30 jaar

-Lichtmasten: 50 jaar

-Armaturen: 25 jaar

-Veldafscheiding: 40 jaar

-Terreinafscheiding: 40 jaar;

 • d.

  Als niet aan de genormeerde levensduur zoals aangegeven in het vorige lid wordt voldaan zal het college de onder a. genoemde kosten naar evenredigheid van de feitelijke levensduur lager of hoger vaststellen, maar nooit meer dan een maximum van 100 % van de daadwerkelijk aanbestede kosten tenzij dit tot een onbillijkheid van overwegende aard leidt.

 • e.

  De subsidie wordt alleen verstrekt indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van een minimaal voorzieningenniveau teneinde de hoofdactiviteit te kunnen beoefenen.

 • f.

  Kunstgrasvelden worden hierbij alleen gesubsidieerd indien dit de meest doelmatige oplossing is.

Artikel 7. Weigeringsgronden

 • 1.

  De subsidie wordt naast de in artikel 4:25 en artikel 4:35 van de Awb en in de artikel 9 van de Algemene subsidieverordening genoemde gevallen geweigerd, indien een gegronde reden bestaat dat:

  • a.

   de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld of;

  • b.

   de subsidieverstrekking niet past binnen het gemeentelijk beleid voor zover vastgesteld of;

  • c.

   de activiteiten niet bij het sportbeleid van de gemeente past of;

  • d.

   incidenteel of structureel medegebruik van ruimten mogelijk is bij andere verenigingen.

Artikel 8. Wijze van verdeling

 • 1.

  1. De raad stelt met het vaststellen van de gemeentebegroting, jaarlijks het subsidieplafond vast.

 • 2.

  2. Het college beslist op de aanvragen in volgorde van ontvangst, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de datum waarop de aanvraag voldoende is aangevuld, als datum van ontvangst geldt. Voor zover toe te kennen aanvragen om subsidie op dezelfde dag zijn ontvangen en toekenning ervan zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, worden de aanvragen gehonoreerd aan de hand van de volgende prioriteitsvolgorde:

  - Prioriteit 1. natuurgrasveld

  - Prioriteit 2. veldafscheidingen

  - Prioriteit 3. armaturen

  - Prioriteit 4. kleedkamers

  - Prioriteit 5 kunstgrasveld

  - Prioriteit 6. Treinafrastering

  - Prioriteit 7. Bergruimten

  - Prioriteit 8. ballenvangers.

Artikel 9. Aanvullende verplichtingen van de subsidieontvanger

Onverminderd de in de algemene subsidieverordening opgenomen verplichtingen is de sportvereniging verplicht om:

 • a.

  haar accommodatie beschikbaar te stellen aan andere gebruikers in geval van overcapaciteit en;

 • b.

  BTW voordelen te behalen.

 • c.

  om het bouwheerschap uit te oefenen.

Artikel 10. Aanvraag tot subsidievaststelling

 • 1.

  In aanvulling op het gestelde in de artikelen 13, 14 en 15 van de Algemene subsidieverordening dient een aanvraag voor vaststelling van de subsidie in ieder geval vergezeld te zijn van een begroting van de aan de verrichte activiteiten verbonden inkomsten en uitgaven.

 • 2.

  Het subsidiebedrag wordt binnen vier weken na de subsidievaststelling betaald onder verrekening van de betaalde voorschotten.

 • 3.

  Het vast te stellen subsidiebedrag wordt bijgesteld aan de hand van het aanbestede bedrag met een maximum van het in de begroting opgenomen bedrag.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze deelverordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  gelijktijdig wordt de Deelverordening subsidiering gemeentelijke sportaccommodaties 2009, vastgesteld op 16 april 2009, ingetrokken.

 • 3.

  Deze deelverordening kan worden aangehaald als: deelverordening subsidiëring gemeentelijke sportaccommodaties 2012.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Groesbeek d.d. 30 augustus 2012

De raadsgriffier, De voorzitter,