Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013 Groesbeek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2013 Groesbeek
CiteertitelLegesverordening 2013 Groesbeek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpleges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De 'Legesverordening 2012 Groesbeek' vastgesteld bij raadsbesluit van 22 december 2011 met bijbehorende tarieventabel, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12 tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die tijd hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h van de Gemeentewet
 2. artikel 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;
 3. artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011,440)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201201-01-2014nieuwe regeling

13-12-2012

Groesbeeks Weekblad, 18-12-2012

Z-12-03339

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013 Groesbeek

De raad van de gemeente Groesbeek;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 27 november 2012;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en

onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011,440);

gezien het advies van de VNG d.d. 7 augustus 2012 Lbr. 12/074.

Besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013 Groesbeek

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder :

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van dag 'n' in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van dag 'n' in een kalenderjaar tot en met de (n-1)dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstelling

Leges worden niet geheven

 • a.

  voor het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • c.

  voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning of het verrichten van interne diensten ten behoeve van de gemeente voor zover de leges niet meer bedragen dan € 250,-;

 • d.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges ter zake van een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De 'Legesverordening 2012 Groesbeek' vastgesteld bij raadsbesluit van 22 december 2011 met bijbehorende tarieventabel, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12 tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die tijd hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Legesverordening 2013 Groesbeek”.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Groesbeek op 13 december 2012.

De raadsgriffier, De voorzitter,

Afschriften:

Uitgave gemeentelijke belastingen, Receptie gemeentehuis Groesbeek

Afdeling financiën Groesbeek, cluster BVS

Bijlage Tarieventabel Legesverordening 2013 Groesbeek

De Tarieventabel behorende bij de "Legesverordening 2013 Groesbeek" is apart vermeld op www.overheid.nl.