Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Verordening burgerinitiatief

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening burgerinitiatief
CiteertitelVerordening burgerinitiatief 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBurgerinitiatief

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Grondwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-200831-08-2011nieuwe regeling

20-03-2008

Groesbeeks Weekblad, 2008-04-01

RF/RF/RVS/20080002

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening burgerinitiatief

De raad der gemeente G r o e s b e e k ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek van 26 februari 2008;

overwegende dat de gemeenteraad vormen van burgerparticipatie wil bevorderen;

dat om burgerinitiatieven mogelijk te maken een verordening noodzakelijk is om derandvoorwaarden weer te geven en om te voorkomen dat met dit instrument verwachtingen wordengewekt die niet waar gemaakt kunnen worden.

b e s l u i t : Vast te stellen de verordening burgerinitiatief 2008 :

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Burgerinitiatief: een voorstel zoals omschreven in artikel 2.

 • b.

  Initiatiefgerechtigde: elke inwoner van 16 jaar of ouder.

 • c.

  Presidium: het krachtens het raadsreglement van orde ingestelde presidium

 • d.

  Griffier: de in de Gemeentewet bedoelde griffier

 • e.

  Politieke Markt: de combinatie van carrousel en raadsvergadering

 • f.

  College: het college van burgemeester en wethouders

 • g.

  Voorzitter: de burgemeester, voorzitter van de gemeenteraad

 • h.

  Inwoner: iedereen die ingeschreven is in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA-register)

Artikel 2 Omschrijving voorstel en vereisten

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatief een uitgewerkt schriftelijk voorstel van een inwoner van de gemeente Groesbeek, ouder dan 16 jaar, aan de gemeenteraad met de bedoeling dit voorstel op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.

 • 2.

  Een voorstel dient door minimaal 25 personen uit de gemeente van 16 jaar of ouder te worden ondersteund.

 • 3.

  Voorstellen die betrekking hebben op onderwerpen als genoemd in artikel 5 worden niet in behandeling genomen.

Artikel 3 Initiatiefgerechtigde

Initiatiefgerechtigd is elke inwoner van de gemeente vanaf 16 jaar.

Artikel 4 Wijze van indiening

 • 1.

  Het verzoek tot plaatsing van een voorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de burgemeester.

 • 2.

  Het verzoek bevat ten minste:

  • a.

   een nauwkeurige uitwerking van het burgerinitiatief;

  • b.

   de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de verzoeker en;

  • c.

   een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de inwoners uit de gemeente Groesbeek die het verzoek ondersteunen.

 • 3.

  Voor de indiening van het verzoek en van de ondersteuningsverklaring wordt gebruik gemaakt van de in de bijlagen 1 en 2 van deze verordening opgenomen modellen, die eveneens verkrijgbaar zijn bij de griffier.

Artikel 5 Wat mag niet?

Een burgerinitiatief houdt niet in:

 • a.

  een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;

 • b.

  een vraag over bestaand gemeentelijk beleid;

 • c.

  een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

 • d.

  een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of

 • e.

  een onderwerp waarover korter dan 1 jaar voor indiening van het burgerinitiatief door de raad een besluit is genomen.

Artikel 6 Volledigheid voorstellen

 • 1.

  Onder verantwoordelijkheid van het presidium stelt de griffier binnen twee weken vast of het burgerinitiatief voldoet aan de in de voorgaande artikelen bedoelde vereisten.

 • 2.

  Indien een initiatief niet voldoet aan het in de voorgaande artikelen bedoelde vereisten, stelt de griffier de indiener gedurende een termijn van ten hoogste vier weken in de gelegenheid de vastgestelde gebreken te herstellen.

 • 3.

  De termijn bedoeld in het 2de lid vangt aan met ingang van de dagtekening van de schriftelijke mededeling over het gebrek aan de indiener.

 • 4.

  Voldoet het burgerinitiatief uiteindelijk niet aan alle vereisten dan beslist het presidium over de ontvankelijkheid van het voorstel.

Artikel 7 Procedure en termijnen

 • 1.

  De voorzitter plaatst het burgerinitiatief op de concept-agenda voor de eerstvolgende vergadering van de Raad, tenzij de schriftelijke oproep hiervoor al verzonden is. In dit laatste geval wordt het voorstel op de agenda van de daaropvolgende vergadering geplaatst.

 • 2.

  Het presidium bepaalt de wijze van behandeling door vaststelling van de definitieve agenda van de Politieke Markt.

 • 3.

  De voorzitter nodigt de verzoeker schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatief is geagendeerd. De verzoeker of een door hem aangewezen persoon heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn voorstel mondeling toe te lichten.

 • 4.

  De raad kan een burgerinitiatief om advies voorleggen aan het college. Hij stelt een termijn vast waarbinnen dit advies wordt uitgebracht.

 • 5.

  Indien de raad een burgerinitiatief afwijst wegens strijd met artikel 5, onder a, kan de raad het voorstel doorzenden aan burgemeester en wethouders. In deze gevallen houdt het college de initiatiefnemer en de gemeenteraad op de hoogte over de afhandeling van het voorstel.

 • 6.

  Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het voorstel een besluit heeft genomen, wordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in de openbare bekendmakingen van de gemeente en op de site van de gemeente.

 • 7.

  Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan verzoeker.

Artikel 8 Verslag

De burgemeester brengt elk jaar in het burgerjaarverslag verslag uit over de werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "verordening burgerinitiatief 2008;

 • 2.

  De verordening treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Vastgesteld in de raad van 20 maart 2008,

De raadsgriffier,

De voorzitter,

Blad 1 Formulier Burgerinitiatief

 

Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Toelichting op voorstel:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

(U kunt op een apart papier een verdere toelichting geven)

Datum:

Naam:

.............................................................................................................

Eerste voornaam en verdere voorletters:

.............................................................................................................

Geboortedatum:

.............................................................................................................

Adres:

.............................................................................................................

Postcode: ................. Woonplaats: .........................................................

Handtekening:

Plaatsvervanger:

Naam:

.............................................................................................................

Eerste voornaam en verdere voorletters:

.............................................................................................................

Geboortedatum:

.............................................................................................................

Adres:

.............................................................................................................

Postcode: ................. Woonplaats: .........................................................

Handtekening:

Het verzoek gaat vergezeld van een lijst met de namen, adressen, geboortedata en handtekeningen van minimaal 25 initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

Toelichting voor de verzoeker

Iedereen die 16 jaar of ouder is en woonachtig is in de gemeente Groesbeek kan een verzoek doen om een uitgewerkt voorstel op de agenda van de raadsvergadering te plaatsen. Zij zijn initiatiefgerechtigd.

Het burgerinitiatief moet worden ondersteund door ten minste 25 andere inwoners van 16 jaar of ouder. Hiervoor is een formulier vastgesteld. Het verzoek wordt in dezelfde bewoordingen opgenomen boven aan het formulier met ondersteuningsverklaringen.

Het voorstel mag niet inhouden:

a. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;

b. een vraag over het gemeentelijk beleid;

c. een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

d. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of

e. een onderwerp waarover minder dan 1 jaar voor de indiening van het burgerinitiatief door de raad een besluit is genomen.

Blad 2: Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatief.

 

Ondergetekenden verklaren hierbij het verzoek tot het plaatsen van het volgende voorstel op de agenda van de gemeenteraad te ondersteunen:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Naam, eerste voornaam en voorletters

Adres

Geboortedatum

Handtekening

Toelichting

Boven aan de lijst dient het voorstel van het burgerinitiatief te worden opgenomen in dezelfde bewoordingen als op het verzoek tot indiening van een voorstel. Indien meer dan één vel nodig is voor gegevens van ondersteuners van het burgerinitiatief dient boven aan elk vel het voorstel te worden herhaald in dezelfde bewoordingen.

Toelichting op de verordening op het burgerinitiatief

Algemeen

Tijdens de behandeling van de begroting 2007 in het najaar van 2006 is een motie van de VVD, meeondertekent door Groenlinks, aangenomen, waarin de werkgroep bestuurlijke vernieuwing de opdracht wordt gegeven om de invulling en de uitwerking van het burgerinitiatief op zich te nemen en de (concept) verordening burgerinitiatief binnen redelijke termijn aan de raad voor te leggen. In de werkgroep bestuurlijke vernieuwing is gediscussieerd over de wijze waarop het burgerinitiatief in Groesbeek vorm moet krijgen. De algemene mening was dat aan het initiatief niet teveel beperkingen moeten worden opgelegd en dat na een jaar geëvalueerd moet worden hoe een en ander is verlopen.

Artikelsgewijs toelichting

Artikel 1 begripsbepalingen

Er is gekozen voor de term "burgerinitiatief" ter aanduiding van een voorstel dat door een burger bij de gemeenteraad kan worden ingediend. De burger dient een redelijk uitgewerkt voorstel voor te leggen, waarbij bijvoorbeeld gedacht wordt aan een feitelijke beschrijving, een planning, financiële aspecten etc.

 

Artikel 2 en 3

Het recht wordt toegekend aan elke inwoner van 16 jaar of ouder vanuit de gedachte dat het burgerinitiatief een instrument is om burgers bij de besluitvorming van de raad te betrekken en die te beïnvloeden. De raad is van oordeel dat de categorie initiatiefgerechtigden ruim kan worden gekozen en dat personen van 16 jaar en ouder heel goed in staat zijn hun voorstellen aan de gemeenteraad voor te leggen. Bovendien worden jongeren op deze wijze betrokken bij de gemeentelijke politiek. Voor de toetsing of aan de vereisten is voldaan, lijkt het moment van indiening van het verzoek aangewezen.

Gekozen is voor een ondersteuning van ten minste 25 initiatiefgerechtigden. Dit omdat het toch een inbreuk betekent op het uitgangspunt dat de raad zijn eigen agenda vaststelt. Dat hierop een uitzondering wordt gemaakt, is alleen gerechtvaardigd als het burgerinitiatief ook daadwerkelijk door een bepaald gedeelte van de bevolking wordt gedragen. Het aantal van 25 is arbitrair maar past bij de schaal van Groesbeek.

 

Artikel 4 wijze van indiening

Omdat de burgemeester de voorzitter van de raad is, ligt het voor de hand om het burgerinitiatief bij hem te laten indienen. Uit praktische overwegingen, zoals uniformiteit, overzichtelijkheid en duidelijkheid is gekozen voor een standaardformulier hiervoor. Een dergelijk formulier is als bijlage bijgevoegd. Op dit formulier zal de verzoeker naast het voorstel plus toelichting, in ieder geval zijn personalia en die van zijn plaatsvervanger moeten aangeven. Ook de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen, zullen vermeld moeten worden. Om fraude met namen te voorkomen, wordt ook naar adressen en geboortedata gevraagd.

 

Artikel 5 wat mag niet?

De beperkingen aan de inhoud van het voorstel vloeien voort uit doelmatigheidsoverwegingen. Het is bijvoorbeeld weinig efficiënt om de raad te belasten met de beraadslaging over een onderwerp waarover de raad uiteindelijk geen beslissende bevoegdheid heeft. Een ander argument voor deze uitzondering is, dat de afstand tussen burger en bestuur alleen maar wordt vergroot als de burger na het doorlopen van de procedure te horen krijgt dat de raad niets met het voorstel kan doen, omdat hij er niet over gaat. Een vraag over gemeentelijk beleid kan ook geen onderwerp van een burgerinitiatief zijn.

Voor dit soort vragen staan de burger andere wegen open, zoals het spreekrecht in een carrousel- of raadsvergadering of een afspraak met een collegelid. Ook moet voorkomen worden dat het burgerinitiatief andere procedures, zoals de bezwaar- of de klachtenprocedure doorkruist.

Tot slot is het evenmin de bedoeling dat zaken die nog minder dan 1 jaar geleden in de raad aan de orde zijn geweest, opnieuw onderwerp van bespreking worden als gevolg van een burgerinitiatief. Dit zou de besluitvorming in de raad te zeer kunnen frustreren.

 

Artikel 6 volledigheid voorstel

Dit artikel gaat over de volledigheid van initiatiefvoorstellen. Een toetsende rol is weggelegd voor de griffier, die initiatiefnemers kan helpen bij de formulering van het voorstel.

 

Artikel 7 procedure

De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de raad zijn voorstel spoedig toetst aan de vereisten en een besluit neemt over de behandeling. In het eerste lid is daarom aangesloten bij het artikel in het reglement van orde over de wijze van behandeling van initiatiefvoorstellen van raadsleden zelf. Als de raad het verzoek moet afwijzen omdat het een onderwerp van het college betreft, kan de raad het voorstel aan het college doorzenden. Als de raad het verzoek toewijst, kan hij ook diverse wijzen van behandeling kiezen. Als de raad besluit tot behandeling in de raadsvergadering, bestaat nog de keuze dit direct te doen of na eventuele nadere advisering van de gemeentelijke organisatie of derden, dit op een volgende vergadering terug te laten komen. De indiener wordt uitgenodigd voor de betreffende vergadering en heeft daarbij de gelegenheid zijn voorstel nader toe te lichten. Het besluit dat de raad neemt wordt aan de verzoeker en op de gebruikelijke wijze in de gemeente bekend gemaakt. Soms kan er sprake zijn van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht dat vatbaar is voor bezwaar en beroep (artikel 6:3 Awb). Dit ligt aan het soort besluit en de inhoud daarvan.

 

Artikel 8 verslag

Volgens de Gemeentewet brengt de burgemeester met ingang van het jaar 2003 jaarlijks een zogenaamd burgerjaarverslag aan de raad uit. Dit verslag bevat in ieder geval rapportages over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie. Het burgerinitiatief valt hieronder.

 

Artikel 9 slotbepalingen

Spreken voor zich.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Groesbeek

op 20 maart 2008

 

De raadsgriffier,

De voorzitter,