Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Wegsleepverordening gemeente Groesbeek 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Groesbeek 2002
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Groesbeek 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpwegsleepregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173, tweede lid
 3. Besluit wegslepen van voertuigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-200201-01-2017nieuwe regeling

31-01-2002

Groesbeeks Weekblad, 12-02-2002

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Groesbeek 2002

De raad van de gemeente Groesbeek,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 januari 2002,

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 enhet Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen,over te brengen en in bewaring te stellen;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Wegsleepverordening voor de gemeente Groesbeek

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990:

  het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet:

  de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit:

  het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig:

  wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig:

  wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college:

  het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

  Het opslagterrein van Takel en Bergingsbedrijf H. van de Coolwijk, Westerkanaaldijk 1 te Malden.

 • 2.

  Dit terrein is dagelijks gedurende 24 uur geopend voor het publiek.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

Personenvoertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een personenvoertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten € 56,85;

  • b.

   € 72,33 per uur of een gedeelte daarvan tijdens het overbrengen.

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een personenvoertuig bedragen:

  • a.

   € 14,32 per dag of een gedeelte daarvan.

 • 3.

  De kosten bij afgifte van een personenvoertuig:

  • a.

   € 36,45.

Bestelvoertuigen

 • 4.

  De kosten van het overbrengen van een bestelvoertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten € 71,17;

  • b.

   € 90,85 per uur of een gedeelte daarvan tijdens het overbrengen.

 • 5.

  De kosten van het bewaren van een bestelvoertuig bedragen:

  • a.

   € 18,33 per dag of een gedeelte daarvan.

 • 6.

  De kosten bij afgifte van een bestelvoertuig:

  • a.

   € 45,57.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking drie weken na bekendmaking in het Groesbeeks weekblad, zulks op grond van de Tijdelijke referendumwet (Trw). Dit besluit is referendabel op grond van de Trw.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Groesbeek 2002.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering

van de raad der gemeente Groesbeek

op 31 januari 2002.

De secretaris, De voorzitter,