Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Subsidieverordening verhuizen winkels naar kernwinkelgebied Groesbeek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening verhuizen winkels naar kernwinkelgebied Groesbeek
CiteertitelSubsidieverordening verhuizen winkels naar kernwinkelgebied Groesbeek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsubsidie winkels
Externe bijlageondertekening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

N.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Awb, art. 4:23

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2013nieuwe regeling

28-11-2013

Groesbeeks Weekblad, 10-12-2013

Z-13-08240

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening verhuizen winkels naar kernwinkelgebied Groesbeek

De raad van de gemeente Groesbeek;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013

overwegende dat:

-in de structuurvisie Groesbeek 2025 als ontwikkelingspunt is opgenomen een bruisend centrum in Groesbeek wegens de regionale functie daarvan en daarom het behoud en verder ontwikkelen van het centrum van Groesbeek als kernwinkelgebied ten doel is gesteld;

-op 30 augustus 2012 is besloten tot het actieplan sociaaleconomische versterking Groesbeek waarin onder meer het actiepunt verhoging van de attractiviteit van het centrum zijn opgenomen;

-het in verband daarmee wenselijk is om in vrijkomende panden in het centrum van Groesbeek winkels te vestigen van buiten het centrum;

-het beschikbare budget daartoe middels subsidieverstrekking feitelijk zal worden besteed;

-het daarvoor noodzakelijk is onderstaande subsidieverordening vast te stellen;

b e s l u i t :

1. Vast te stellen:

- de Subsidieverordening verhuizen winkels naar kernwinkelgebied Groesbeek.

2. Beschikbaar te stellen:

- de middelen van in totaal € 50.000,00 in de begroting 2014 beschikbaar te stellen op de post 6310103 MKB/Beleid – 4425084 Subsidieverlening éénmalig, en deze te onttrekken uit de Bestemmingsreserve Versterking Sociaaleconomische Infrastructuur.

 

 

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek;

 • b.

  raad: raad van de gemeente Groesbeek;

 • c.

  kernwinkelgebied: gebied als zodanig aangegeven in de structuurvisie van Groesbeek 2025 vastgesteld door de raad op 21 juni 2012.

 • d.

  centrumpand: ieder bestaand pand gelegen op een perceel dat is bestemd voor (onder meer) winkeldoeleinden aan de straten gelegen in het kernwinkelgebied, waartoe in elk geval behoren de Dorpsstraat en Pannenstraat tot en met de rotonde bij de Zuidmolen, alsmede het marktplein en het Dorpsplein in Groesbeek;

 • e.

  rechthebbende: de ondernemer die de winkel exploiteert zoals vermeld bij de Kamer van Koophandel;

 • f.

  plan: een omschrijving van de verhuizing en te treffen voorzieningen;

 • g.

  kosten van het plan: hiertoe behoren alle gespecificeerde kosten voor rekening van de rechthebbende die verband houden met de verhuizing zoals bijvoorbeeld:

  • 1.

   de verhuissom;

  • 2.

   kosten van benodigde aanpassingen van het te betrekken pand;

  • 3.

   technisch onderzoek aan het pand;

  • 4.

   adviezen van erkende deskundigen op het gebied van constructies, installaties en/of bouwfysica binnen de doeleinden zoals omschreven in deze verordening;

  • 5.

   inrichtingskosten.

 • h.

  stimuleringsbijdrage: een bijdrage ineens in de kosten voor doeleinden zoals omschreven in deze verordening;

 • i.

  subsidieplafond: het maximale bedrag dat door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld voor het op grond van deze verordening verstrekken van stimuleringsbijdragen voor het verhuizen van winkels naar het kernwinkelgebied in Groesbeek.

 

De werkingssfeer van de verordening

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op:

 • a.

  het verstrekken van een stimuleringsbijdrage voor het verhuizen van een winkel van buiten het centrum van Groesbeek, maar wel gelegen in de gemeente Groesbeek, naar een vrij(komend) bestaand centrumpand in het kernwinkelgebied.

 • b.

  Een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage kan worden ingediend door een rechthebbende met toestemming van de eigenaar van het te betrekken winkelpand.

Artikel 3 Stimuleringsbijdragen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een stimuleringsbijdrage toekennen voor verhuisplannen waarvan de goedgekeurde geraamde kosten € 2.000,-- of meer bedragen. Dit bedrag geldt per winkel.

 • 2.

  Een stimuleringsbijdrage wordt toegekend voor het verhuizen van een winkel zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 4 Maximale stimuleringsbijdrage

 • 1.

  De maximale stimuleringsbijdrage zoals bedoeld in artikel 2, sub a. bedraagt 50% van de goedgekeurde kosten met een maximum van € 5.000,00 per winkel.

 • 2.

  Daarnaast is het, in aanvulling op het bepaalde in lid 1, mogelijk renteloos geld te lenen ter grootte van 50 % van de goedgekeurde kosten met een maximum van € 10.000,00 per winkel voor maximaal 10 jaar.

Artikel 5 Voorrang

Burgemeester en wethouders geven ten aanzien van aanvragen op grond van artikel 2, sub a, voorrang aan aanvragen van rechthebbenden die in het kernwinkelgebied als nieuw winkelaanbod zijn aan te merken dan wel in het bijzonder bijdragen aan het toeristisch-recreatief winkelen, uiteraard voor zover passend binnen de structuurvisie Groesbeek.

 

Aanvraag stimuleringsbijdrage

Artikel 6 Vereisten aanvraag

 • 1.

  Aanvragen moeten schriftelijk vóór 1 augustus 2014 worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De schriftelijke aanvraag wordt in tweevoud ingediend bij burgemeester en wethouders. Hierbij worden de volgende stukken bijgevoegd:

  • a.

   (verhuis)plan dat een goed inzicht geeft in het te verlaten en te betrekken pand alsmede de termijn waarop dat plaats vindt;

  • b.

   een uitrekstel van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt welke winkelactiviteiten worden bedreven en wie de rechthebbende is;

  • c.

   een werkomschrijving;

  • d.

   een gespecificeerde begroting van de kosten van het plan.

    

   Toekennen stimuleringsbijdrage

Artikel 7 Beslistermijn

Burgemeester en wethouders nemen binnen 8 weken na 1 augustus 2014 een beslissing op een ingediende aanvraag. De aanvrager wordt binnen 2 weken schriftelijk op de hoogte gesteld van deze beslissing.

Artikel 8 Subsidieplafond

Er is een subsidieplafond van € 50.000,00.

Artikel 9 Voorwaarden stimuleringsbijdrage

 • 1.

  De stimuleringsbijdrage wordt toegekend onder de voorwaarden dat:

  • a.

   op de datum van toekenning niet mag zijn begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij burgemeester en wethouders van deze voorwaarde vooraf schriftelijk ontheffing hebben verleend;

  • b.

   vóór 1 januari 2015 na de verlening van de stimuleringsbijdrage een aanvang moet zijn gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden;

  • c.

   vóór 1 januari 2016 de werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd;

  • d.

   de uitvoering van de werkzaamheden gebeurt door bedrijven die in het bezit zijn van een vergunning op grond van het Vestigingsbesluit bedrijven;

 • 2.

  er aan door burgemeester en wethouders met de controle belaste personen, tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden, toegang wordt verleend tot de desbetreffende panden.

 • 3.

  De winkel dien(t)(en) na uitvoering van het plan te voldoen aan het bepaalde in het Bouwbesluit zoals dat gold op het moment van indienen van de aanvraag.

 • 4.

  De aanvrager beschikt over alle benodigde vergunningen en/of ontheffingen om de winkel te kunnen exploiteren.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Er wordt geen stimuleringsbijdrage toegekend voor:

 • a.

  verhuizingen die naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet als sober en doelmatig zijn aan te merken;

 • b.

  verhuizingen die naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet in het belang van het centrum van Groesbeek, mede bezien in het licht van de vastgestelde structuurvisie, en/of de leefbaarheid zijn;

 • c.

  verhuizingen naar een pand dat wegens de bestemming daarvan niet geschikt is.

Artikel 11 Gereedmelding

 • 1.

  Nadat de werkzaamheden conform het op grond van artikel 7 goedgekeurde verhuisplan zijn uitgevoerd dient het plan gereed gemeld te worden bij burgemeester en wethouders. Deze gereedmelding dient binnen 2 maanden na uitvoering van de werkzaamheden te zijn ingediend.

 • 2.

  Bij de gereedmelding dient te worden ingediend:

  • a.

   een specificatie van de werkelijk gemaakte kosten (indien verplicht gesteld);

  • b.

   alle betalingsbewijzen of een accountantsverklaring;

  • c.

   een verklaring dat bij de uitgevoerde werkzaamheden is voldaan aan de voorwaarden verbonden aan de toekenning van de stimuleringsbijdrage.

Artikel 12 Vaststelling stimuleringsbijdrage

 • 1.

  Burgemeester en wethouders besluiten binnen 8 weken na ontvangst van de gereedmelding tot definitieve vaststelling van de bijdrage.

 • 2.

  De vaststelling gebeurt op basis van de door burgemeester en wethouders goedgekeurde werkelijke kosten.

 • 3.

  Na definitieve vaststelling van de kosten zal de bijdrage binnen 4 weken worden uitbetaald op een door de aanvrager opgegeven bank- of girorekening.

   

  Overige bepalingen

   

Artikel 13 Intrekking beschikking

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een beschikking geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • a.

   niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorwaarden;

  • b.

   de stimuleringsbijdrage is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders trekken de beschikking in ieder geval in indien de aanvrager meldt dat de desbetreffende werkzaamheden niet worden uitgevoerd.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Als door bijzondere omstandigheden de strikte toepassing van deze verordening, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, zou leiden tot een niet gerechtvaardigde uitkomst, kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze verordening, mits de aard en strekking van deze verordening niet wordt aangetast.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Groesbeeks Weekblad en kan worden aangehaald als: Subsidieverordening verhuizen winkels naar kernwinkelgebied Groesbeek.

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad der gemeente Groesbeek van 28 november 2013.

griffier, voorzitter,