Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Verordening tot heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2014 Groesbeek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2014 Groesbeek
CiteertitelVerordening eenmalig rioolaansluitrecht Groesbeek 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpeenmalig rioolrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De ‘Verordening eenmalig rioolaansluitrecht Groesbeek’ vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2012 wordt met ingang van de in het tweede lid van artikel 11 genoemde datum ingetrokken met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 229 eerste lid aanhef en onderdeel b.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201301-01-2016nieuwe regeling

19-12-2013

Groesbeeks Weekblad, 24-12-2013

Z-13-07844

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot heffing en invordering van eeneenmalig rioolaansluitrecht 2014 Groesbeek

 

De raad van de gemeente Groesbeek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 november 2013

 

overwegende de bepalingen in artikel 220 tot en met 220 h, artikel 224, artikel 226, artikel 228a en artikel 229, eerste lid van het onderdeel a en b van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;

 

dat de genoemde verordeningen tijdig dienen te worden vastgesteld om de in de begroting 2014 geraamde belastinginkomsten te realiseren.

 

 

b e s l u i t  :

 

Vast te stellen onder meer de hierna genoemde belastingverordening:

 

Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2014 Groesbeek.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a.

  onder openbaar riool begrepen het gedeelte van de riolering dat bij gemeente in eigendom en beheer is voor de inzameling en transport van afvalwater (stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater), met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen, persleidingen en werken en installaties van overeenkomende aard.

 • b.

  onder openbaar riool mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

 • c.

  onder eigendom verstaan een roerende of onroerende zaak;

 • d.

  onder aansluiting van een eigendom verstaan het maken of doen maken van een verbinding tussen het openbaar riool en het particuliere riool om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam eenmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op het openbaar riool.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van het recht wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de aanslag.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en invordering van het eenmalig rioolaansluitrecht.

Artikel 10 Overgangsrecht

De ‘Verordening eenmalig rioolaansluitrecht Groesbeek’ vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2012 wordt met ingang van de in het tweede lid van artikel 11 genoemde datum ingetrokken met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De ingangsdatum van de heffing is 1 januari 2014.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening eenmalig rioolaansluitrecht Groesbeek 2014’.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Groesbeek

op 19 december 2013

De raadsgriffier, De voorzitter,

Afschriften:

Uitgave gemeentelijke belastingen, Receptie gemeentehuis Groesbeek

Afdeling financiën Groesbeek, cluster BVS

Belastingkantoor Beuningen

Tarieventabel behorend bij de 'Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2014 Groesbeek'

 

Artikel 1

Het recht bedraagt voor het aanleggen van een perceelsaansluitleiding de vaste kosten + de variabele kosten per meter maal het aantal meters (aantal meters van het aansluitpunt tot het openbaar riool inclusief aansluiting), bepaald volgens onderstaande tabel:

 

diameter

t/m 160 mm

161-315 mm

> 315 mm

Vaste kosten

 

 

 

Leges

€ 115,00

€ 115,00

€ 115,00

Aansluiting op vrijvervalriolering

€ 629,00

€ 920,00

Begroting

Aansluiting op druk- of vacuümriolering

Begroting

Begroting

Begroting

Variabele kosten per meter sleuf 

 

 

 

Onverhard

€ 49,00

€ 81,00

Begroting

Klinkers/tegels

€ 87,00

€ 123,00

Begroting

Asfalt

€ 156,00

€ 189,00

Begroting

Vestiging zakelijk recht

Begroting

Begroting

Begroting

 

Artikel 2

Indien er bij het recht in de in het vorige artikel opgenomen tabel, 'begroting' staat vermeld, bedraagt het recht uit een voorafgaand aan de dienstverlening aan de belastingplichtige schriftelijk medegedeeld bedrag, dat blijkt uit een begroting die ter zake door of vanwege het College van Burgemeester en Wethouders is opgesteld.

 

Artikel 3

Indien een begroting als bedoeld in het vorige artikel is uitgebracht, vangt de dienstverlening niet eerder aan dan op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de belastingplichtige ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de de gemeente Groesbeek op 19 december 2013

 

 

De raadsgriffier,                             De voorzitter,