Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2014 Groesbeek'

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2014 Groesbeek'
CiteertitelTarieventabel legesverordening 2014 Groesbeek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpTarieventabel leges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

N.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. 1. Artikel 156, eerste en tweede lid aanhef en onderdeel h en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, inhoudende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart ​
  2. 2. Verordening leges 2014 Groesbeek

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-201409-03-201408-01-2015wijziging ivm gewijzigde paspoortwet

27-03-2014

Gemeenteblad nr 18710 van 3 april 2014, www.officielebekendmakingen.nl

Z-14-10314
25-12-201304-04-2014Nieuwe regeling

19-12-2013

Groesbeeks Weekblad, 24-12-2013

Z-13-07844

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2014 Groesbeek'

De raad van de gemeente Groesbeek;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 maart 2014;

overwegende dat de bepalingen in de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440

(R1990), nr. A);

b e s l u i t :

De eerste wijziging van de Legesverordening 2014 Groesbeek vast te stellen, inclusief wijziging

van Hoofdstuk 2 van de bijbehorende tarieventabel.

 

Indeling tarieventabel

Indeling tarieventabel

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiesregister

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 

Hoofdstuk 14

Marktstandplaats

 

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

Hoofdstuk 17

Telecommunicatie

 

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

 

Hoofdstuk 19

Diversen

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunningen

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijving

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 4

Verminderingen

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

Hoofdstuk 6

Principeverzoeken

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijziging zonder activiteiten

 

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet genoemde aanvragen

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

 

Hoofdstuk 5

Leefmilieuverordening

 

Hoofdstuk 6

Brandbeveiligingsverordening

 

Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 8

Kinderopvang

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1 Algemene Dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk/ geregistreerd partnerschap dat niet op grond van artikel 4 van de Wet van 23 april 1879 (Stb. 72) kosteloos wordt voltrokken:

 

 

 

1.1.1.1

op alle dagen, behalve op vrijdag, zaterdag en op zon- en feestdagen

278,00

 

1.1.1.2

op vrijdagen

310,00

 

1.1.1.3

op zaterdagen

446,00

 

1.1.1.4

op zon- en feestdagen behoudens kerstdagen, paas- en pinksterdagen

772,00

 

 

 

 

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk/ geregistreerd partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

55,00

 

1.1.2.1

Indien de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap plaats vindt op een andere locatie dan het gemeentehuis niet zijnde een bijzonder huis als bedoeld in artikel 1.1.2 vindt er een toeslag op bovengenoemde tarieven plaats van

 

 

 

 

 

 

163,00

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

1.1.3.1

een trouwboekje/partnerschapboekje

28,45

 

1.1.3.2

indien het een gekalligrafeerde uitvoering betreft, worden de tarieven onder 1.1.3.1 en 1.1.3.2 verhoogd met

7,60

 

 

 

 

 

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen voor de voltrekking van een huwelijk/geregistreerd partnerschap, per getuige

10,70

 

 

 

 

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen in de registers van de Burgerlijke Stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

17,50

 

 

 

 

 

 

1.1.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand (Stb. 1879, 72) geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand (Stb. 1969, 36) of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1

 

van een nationaal paspoort:

 

 

 

1.2.1.1

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

66,95

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

51,05

1.2.2

 

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

 

1.2.2.1

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

66,95

1.2.2.2

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

51,05

1.2.3

 

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

 

1.2.3.1

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

66,95

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

51,05

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 

51,05

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

52,95

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

28,35

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

47,05

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

38,45

 

 

 

 

1.3.2

vervallen

 

 

 

 

 

 

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

6,50

 

met dien verstande dat indien de aanvraag via de daartoe bestemde mogelijkheid in de productencatalogus op de internetsite www.groesbeek.nl is ingediend, het tarief per verstrekking bedraagt.

4,00

1.4.2.2

per verstrekking op internationaal uittreksel papier

12,90

 

 

 

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

6,50

1.4.4.2

per verstrekking op internationaal uittreksel papier

12,90

 

 

 

 

1.4.5.1

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

2,27

1.4.5.2

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een anavraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoel in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

22,69

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

 

17,50

 

 

 

 

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het vervaardigen van een spreadsheet met gegevens uit de basisregistratie personen voor ieder daaraan besteed kwartier

 

 

 

 

17,50

 

 

 

 

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken gegevens uit de basisregistratie personen door middel van selectie basis tarief van € 103,60 vermeerderd met € 0,10 per regel.

 

 

103,60 plus 0,10 per regel

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het kiesregister

N.v.t.

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

N.v.t.

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

15,05

1.7.1.2

een afschrift van de toelichting op de gemeentebegroting

30,30

1.7.1.3

een afschrift van de gemeenterekening

15,05

1.7.1.4

een afschrift van de toelichting op de gemeenterekening

30,30

 

 

 

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering of een carrouselvergadering, per pagina

0,27

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij de politieke markt, per pagina

0,27

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor één kalenderjaar:

 

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen en de carrouselvergaderingen, inclusief verzending

5,25

1.7.2.2.2

op alle stukken, met uitzondering van de stukken als bedoeld in onderdeel 1.7.1, behorende bij de politieke markt, inclusief verzending

62,60

1.7.2.2.3

op de verslagen van de raadsvergaderingen en de carrouselvergaderingen, exclusief verzending

 

 

5,25

1.7.2.2.4

op alle stukken met uitzondering van de stukken als bedoeld in onderdeel 1.7.1 behorende bij de politieke markt, exclusief verzending

 

 

33,65

1.7.2.3

tot het verstrekken van een afschrift van een gemeentelijke verordening per pagina

0,27

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie of een pdf bestand van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

 

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

0,27

 

1.8.1.1.2

in formaat A3

0,65

 

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan of een pdf bestand, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan op:

 

 

 

1.8.1.2.1

A2 of A1 formaat

7,80

 

1.8.1.2.2

A0 formaat

9,40

 

 

 

 

 

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

15,80

 

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

15,80

 

1.8.2.3

van de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

 

 

5,25

 

1.8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

 

 

5,25

 

1.8.2.5

de kadastrale massale output

6,35

 

1.8.2.6

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publieke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,80

 

 

 

 

 

 

 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

 

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand, per adres

6,35

 

1.8.3.2

het relatiebestand adres kadastraal perceel, per gelegde relatie

6,35

 

1.8.3.3

het adressencoördinatenbestand, per adrescoördinaat

6,35

 

 

 

 

 

 

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van kadastrale informatie middels de gemeentelijke aansluiting op het kadasternetwerk, per inlichting

6,35

 

 

 

 

 

 

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het digitaal verstrekken van gegevens van een geregistreerd object, pand of verblijfsobject voor niet wettelijk bepaalde afnemers,

per (verblijfs)object/pand

met een minimum bedrag van

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,11

157,80

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

30,05

1.9.2

tot het verkrijgen van een verklaring van in leven zijn

6,50

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

6,50

1.9.4

tot het verkrijgen van een of meerdere gewaarmerkte kopieën per vijfvoud

6,50

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

17,50

 

 

 

 

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.10.2.1.1

een afschrift of fotokopie of pdf bestand van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina op A4 formaat

0,27

1.10.2.1.2

per pagina op A3 formaat

0,65

1.10.2.1.3

per pagina op A2 of A1 formaat

7,80

1.10.2.1.4

per pagina op A0 formaat

9,40

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

3,15

Hoofdstuk 11 Huisvesting

N.v.t.

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

77,50

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandswet

77,50

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

32,10

Hoofdstuk 14 Marktstandplaats

N.v.t.

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

26,55

1.15.2

tot het overdragen, intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

 

21,25

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.16.1.1

voor een periode van 12 maanden voor één speelautomaat

56,50

1.16.1.2

voor een periode van 12 maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

en voor iedere volgende speelautomaat

56,50

34,00

1.16.1.3

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode langer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd

226,50

1.16.1.4

voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode langer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd,

voor de eerste speelautomaat

en voor iedere volgende speelautomaat

226,50

136,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

15,85

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het nemen van een instemmingsbesluit ingevolge de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren bedraagt

 

 

 

 

202,25

1.17.1.2

Het bovenstaande tarief wordt, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, verhoogd met

coördinatiekosten per meter (m1) te leggen kabels en leidingen, behalve indien het nieuwbouwtrajecten betreft.

 

 

1,84

 

 

 

 

 

 

1.17.2.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding ingevolge de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren bedraagt

 

 

35,95

 

 

 

 

1.17.3

Het in 1.17.1.1 en 1.17.2 genoemde tarief wordt indien over een melding coördinatieoverleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

 

 

 

 

 

 

283,45

1.17.3.1

Het in 1.17.1.1 en 1.17.2 genoemde tarief wordt indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

Begroting

1.17.3.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.17.3.1 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

41,35

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) indien de eerder uitgegeven kaart bij de aanvraag niet overlegd kan worden

77,50

1.18.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een gehandicaptenparkeerplaats

103,65

Hoofdstuk 19 Diversen

 

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.19.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

 

 

 

4,55

1.19.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën of pdf bestanden van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.19.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

0,27

1.19.1.2.2

per pagina op papier van A3-formaat

0,65

1.19.1.2.3

per pagina op papier van A2of A1

7,80

1.19.1.2.4

per pagina op papier van A0-formaat

9,40

 

1.19.1.3

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

17,25

1.19.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

 

 

 

0,27

1.19.1.5

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de APV (gebruik openbare weg)

13,40

1.19.1.6

om ontheffing voor het stoken van bijvoorbeeld vreugdevuren en andere vuren als bedoeld in artikel 5:34 van de APV

53,15

 

 

 

 

1.19.2

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.19.3

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het aan derden schriftelijk verstrekken van bodeminformatie/milieuhygiënische bodemgesteldheid per kadastraal object/perceel.

 

 

 

 

 

 

59,20

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 (UAV2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voorzover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. De hoogte van de bouwkosten wordt bepaald aan de hand van de bouwkostenberekeningsmodule dan wel het boekwerk 'Basisbedragen gebouwen' van het Nederlands Bouwinstituut (NBI), uitgever Moors Bouw Calculatie Prijzen. Indien het bouwwerk niet in het boekwerk of de module staat vermeld, zullen de bouwkosten ambtshalve worden vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met wat de bouwkosten zouden zijn voor zo goed mogelijk vergelijkbare werken. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.1.4

Bor: Besluit omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om beoordeling van een schetsplan danwel conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

 

 

percentage van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld:

 

25%

2.2.2

Indien de conceptaanvraag betrekking heeft op omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten en de conceptaanvraag voor advies dient te worden voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ingevolge artikel 48, eerste lid van de Woningwet wordt dit bedrag verhoogd met de overeenkomstig artikel 2.3.1.2 berekende (volledige) kosten van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (ongeacht of het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit positief of negatief luidt). Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van de conceptaanvraag uitgewerkt plan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

a. indien de bouwkosten minder dan € 5.000,- bedragen:

€ 89,00

 

b. indien de bouwkosten € 5.000 of meer bedragen:

1,78% van de bouwkosten

1,78%

 

Welstandstoets

 

2.3.1.2

Indien de onder 2.3 bedoelde omgevingsvergunning voor advies wordt voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ingevolge artikel 48, eerste lid van de Woningwet, wordt het onder 2.3.1 genoemde bedrag vehoogd met 1,9 ‰ met een minimum van € 47,- ingeval van geraamde bouwkosten van € 1,- tot en met € 500,000,-,

 

 

plus van het gedeelte van de bouwsom van € 500.000,01 tot en met € 1.000.000,-

1,2‰

 

plus van het gedeelte van de bouwsom van € 1.000.000,01 tot en met € 2.500.000,-

0,8‰

 

plus het gedeelte van € 2.500.000,01 tot en met

€ 5.000.000,-

0,5‰

 

plus van het gedeelte van de bouwsom van € 5.000.000,01 en meer

0,2‰

 

 

Voor woningbouw van hetzelfde type welke in één complex worden uitgevoerd geldt bij de tariefberekening het volgende:

bij complexen van 1 tot en met 5 gelijke woningen, wordt het tarief berekend zoals hierboven vermeld;

bij complexen van 6 tot en met 10 gelijke woningen, wordt het tarief over de bouwsom van 5 woningen berekend;

bij complexen van 11 tot en met 20 gelijke woningen, wordt het tarief over de bouwsom van 6 woningen berekend;

bij complexen van 21 tot en met 30 gelijke woningen, wordt het tarief over de bouwsom van 8 woningen berekend;

bij complexen van 31 tot en met 40 gelijke woningen, wordt het tarief over de bouwsom van 10 woningen berekend;

bij complexen van 41 tot en met 50 gelijke woningen, wordt het tarief over de bouwsom van 12 woningen berekend;

bij complexen van 51 tot en met 60 gelijke woningen, wordt het tarief over de bouwsom van 14 woningen berekend;

bij complexen van 61 en meer gelijke woningen, wordt het tarief over de bouwsom van 16 woningen berekend.

Hierbij geldt dat etage- en galerijwoningen e.d. als één bouwblok worden beschouwd. Het tarief wordt dan berekend over de totale bouwsom van het bouwblok.

 

In het geval er sprake is van een bouwvergunning waarnaast ook een monumentenvergunning noodzakelijk is en hiervoor tevens een integraal advies door het Gelders Genootschap wordt uitgebracht, geldt een factor van 1,8 x het reguliere tarief. Indien er meerdere extra disciplines voor de advisering van het Gelders Genootschap nodig zijn, geldt een factor van 2,2 x het regulier tarief.

Illegale bouwwerken, geldt de factor 1,5 x reguliere tarief

Formele behandelingen en verslaglegging adviezen vooroverleg bouw- en verbouwplannen wordt het bedrag bepaald bij de definitieve aanvraag.

Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend, zijn de kosten van

het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit volledig verschuldigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een beschikking, houdende verlenging van de termijn als bedoeld in artikel 2.23 WABO

€ 188,00

2.3.1.4

Doorbreken aanhoudingsplicht

 

 

Indien voor de verlening van de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo (doorbreken aanhoudingsplicht) wordt toegepast, bedraagt het tarief, onvermidnerd het bepaalde in 2.3.1.1:

 

 

€ 188,00

 

 

 

2.3.1.5

Advies derden

 

 

Indien ten aanzien van een aanvraag tot een omgevingsvergunning advies van derden wordt ingewonnen, worden de onder dat punt bedoelde bedragen verhoogd met het bedrag van de externe

advieskosten. Het op deze wijze berekende legesbedrag wordt voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de

aanvrager schriftelijk medegedeeld.

 

Een aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het berekende legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend, zijn de gemaakte externe advieskosten volledig verschuldigd.

Begroting

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

€ 129,00

 

 

 

2.3.1.6.1

De leges verband houdende met een aanvraag onder 2.3.1.6. komen niet voor restitutie in aanmerking.

 

 

 

 

2.3.1.6.2.

Indien de aanvraag als bedoeld onder 2.3.1.6 voor advies wordt voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, geldt dat het ingevolge 2.3.1.2 berekende bedrag aan verschuldigde leges wordt vermenigvuldigd met factor 1,5.

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

€77,00

2.3.2.2

Indien voor de verlening van de omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo artikel 3.3, derde lid en/of artikel 3.5, derde lid, van de Wabo (doorbreken aanhoudingsplicht) wordt toegepast, bedraagt het tarief, onvermidnerd het bepaalde in 2.3.2.1:

 

 

€ 188,00

2.3.2.3

In afwijking van artikel 2.3.2.1 en 2.3.2.2 wordt geen leges in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, indien de aanvraga betrekking heeft op het omzetten van grasland in bouwland waarbij gebruik wordt gemaakt van de techniek van de niet kerende grondbewerking, het zogenaamde mulchen, mits de grond in het najaar ingezaaid wordt met een groenbemester, bodembedekker of wintergewas.

 

 

 

 

 

vrijstelling

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º of 2º van de Wabo wordt toegepast:

€188,00

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) en de aanvraag betrekking heeft op een op grond van artikel 6.5 Bor door de gemeenteraad aangewezen geval, waarin aan de gemeenteraad geen verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo is vereist:

 

 

€ 4.300,00

 

2.3.3.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) en de aanvraag betrekking heeft op een geval, waarin de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 7.940,00

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 188,00

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 188,00

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 188,00

 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 188,00

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 188,00

 

 

2.3.4

Exploitatieplan

 

2.3.4.1

Indien de aanvraag moet worden getoetst aan de regels van een exploitatieplan

 

 

 

63,00

 

 

 

2.3.5

Brandveilig gebruik

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d van de Wabo, bedraagt het tarief

vermeerderd met een verhoging ingevolge artikel 2.3.5.2

 

€ 796,50

2.3.5.2

De verhoging bedraagt per volle eenheid van 100 vierkante meter gebruiksoppervlakte:

 

2.3.5.2.1

gebouwen met een gezondheidszorgfunctie

ingeval het bouwwerk betreft een bejaardenoord, of ziekenhuis

ingeval het bouwwerk betreft een tehuis met woon- dagverblijf

 

€ 53,15

 

€ 79,25

 

 

 

2.3.5.2.2

gebouwen met een logiesfunctie

 

 

ingeval het bouwwerk betreft een hotel

€106,70

 

ingeval het bouwwerk betreft een discotheek

 

€ 53,15

 

ingeval het bouwwerk betreft een restaurant, café, kantine, kinderdagverblijf of wijkcentrum

 

€ 53,15

 

ingeval het bouwwerk betreft een sporthal of sportzaal

 

€ 53,15

2.3.5.2.3.

gebouwen met een onderwijsfunctie

ingeval het bouwwerk betreft een onderwijsinstelling

€ 26,55

2.3.5.2.4.

overige gebouwen

 

 

 

 

Bij de indeling in bovenstaande categorieën gelden de definities zoals gehanteerd in het Bouwbesluit.

€ 106,70

2.3.5.2.5.

Bij een gebouw met een gecombineerde gebruiksfunctie wordt de opslag per volle eenheid van 100 vierkante meter zoals bedoeld in artikel 2.3.5.2 berekend naar rato van het aantal vierkante meters per categorie. Het basisbedrag ingevolge artikel 2.3.5.1 wordt per gebruiksvergunning slechts eenmaal berekend.

 

 

2.3.6

Revisie brandveilig gebruik

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een aanvraag tot het verstrekken van een revisievergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.11.1 van het Gebruiksbesluit waarvoor reeds een omgevingsvergunning brandveilig gebruik is afgegeven maar waar sedertdien enkel interne bouwkundige wijzigingen hebben plaatsgevonden waarbij de vergunningsvoorwaarden niet worden gewijzigd en of administratieve wijzigingen

 

 

 

 

 

 

€ 79,65

2.3.6.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een revisievergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk als bedoeld in 2.11.1 van het Gebruiksbesluit waarvoor reeds een gebruiksvergunning is afgegeven maar waar sedertdien bouwkundige wijzigingen hebben plaatsgevonden, waarbij het vloeroppervlak van het pand wordt gewijzigd en of wijzigingen in het pand waarbij de vergunningsvoorwaarden worden gewijzigd

 

 

 

 

 

 

€ 398,25

 

2.3.6.3

Indien de bouwkundige wijziging een uitbreiding in vierkante meters gebruiksoppervlakte betreft wordt het onder artikel 2.3.5.1 vermeerderd met het van toepassing zijnde tarief uit artikel 2.3.5.2 per volle eenheid van 100 vierkante meter uitbreiding gebruiksoppervlakte.

 

2.3.7

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening Groesbeek 2006 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

 

€ 91,45

2.3.7.1.1

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 91,45

2.3.7.1.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening Groesbeek 2006 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 95,50

2.3.8

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

Dit onderdeel is m.i.v. 2013 vervallen

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 11,05

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

€11,05

 

2.3.11

 

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 188,00

2.3.11.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 188,00

 

 

 

2.3.12

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 188,00

 

 

 

2.3.13

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 188,00

2.3.13.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.13.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft::

€ 188,00

2.3.13.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

€ 188,00

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.15

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief,

 

2.3.15.1

indien bij de aanvraag een beoordeling van de resultaten van een vooronderzoek inzake de gesteldheid van de bodem als bedoeld in NEN 5727 dient plaats te vinden

€ 31,90

2.3.15.2

indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid moet worden verstrekt als bedoeld in NEN 5740

€ 63,80

2.3.16

Advies

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Begroting

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.17.1.1

indien een ander bestuursorgaan dan de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 94,00

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

€ 109,60

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

€ 219,20

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

€ 328,80

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van niet in behandeling nemen aanvraag omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten en/of activiteit planologisch strijdig gebruik

 

 

Als een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten en/of de activiteit planologisch strijdig gebruik, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.3, en niet (verder) in behandeling wordt genomen, wordt 50 % van de verschuldigde leges in rekening gebracht

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraagomgevingsvergunning voor bouwactiviteiten en/of activiteit planologisch strijdig gebruik

 

 

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten en/of de activiteit planologisch strijdig gebruik, doch voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag schriftelijk wordt ingetrokken, wordt 50% teruggaaf van de op grond van onderdeel 2.3.1.1 en/of 2.3.3 geheven leges verleend.

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

 

Indien van een verleende vergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten geen gebruik wordt gemaakt en binnen 1 jaar na verlening van de vergunning, deze vergunning op schriftelijk verzoek van de aanvrager wordt ingetrokken, wordt teruggaaf van 50% van de ingevolge onderdeel 2.3.1.1 geheven leges verleend.

 

 

 

 

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

2.5.4.1

Indien de gevraagde vergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten wordt geweigerd, wordt van de ingevolge 2.3.1.1 verschuldigde leges 50% in rekening gebracht. De kosten van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit blijven volledig verschuldigd.

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen en welstand

 

 

De aanvrager is de kosten van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en welstand volledig verschuldigd. Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1.5, 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 6 Principeverzoeken

N.v.t.

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 188,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot herziening of uitwerking van een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid en artikel 3.6 eerste lid onder b van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in rekening gebracht

€ 1.821,00

2.8.1.2

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van deze aanvraag (positief) besluit tot het (laten) opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan, wordt naast de leges in artikel 2.8.1.1 in rekening gebracht

€ 5.464,00

2.8.1.3

Als het college van burgemeester en wethouders besluit tot start van tervisielegging op grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, wordt naast de leges op grond van artikel 2.8.1.1 en 2.8.1.2 in rekening gebracht

€ 2.814,00

2.8.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder a Wet ruimtelijke ordening wordt in rekening gebracht 50% van de bedragen voor de respectievelijke fasen genoemd in de artikelen 2.8.1.1 t/m 2.8.1.3.

 

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Vervallen 2013

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde aanvragen ​

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 142,25

2.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot overschrijving van een verleende omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de Bouwverordening

€ 11,80

2.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning voor het maken van (handels)reclame als bedoeld in artikel 4:15 van de APV

€ 65,30

2.10.3.1

Indien de onder 2.10.3 bedoelde vergunning voor advies wordt voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, wordt het onder 2.10.3 genoemde bedrag verhoogd met

€ 47,00

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een nieuwe vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

90,40

 

 

 

 

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gewijzigde vergunning ingevolge artikel 30, van de Drank- en Horecawet.

Hierbij gaat het om administratieve wijzigingen die geen expliciete controle van de inrichting vragen.

 

 

 

13,45

 

 

 

 

 

 

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

15,95

 

 

 

 

3.1.4

Voor de exploitatie van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:28 van de APV

47,75

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de APV met een te verwachten bezoekersaantal

tot en met 1.500 personen

vanaf 1.500 personen

26,75

80,25

3.2.2

Tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 4:6 van de APV:

 

 

3.2.2.1

geldig voor één dag

13,45

3.2.2.2

geldig voor een aaneengesloten periode van twee of meer dagen doch niet langer dan één week

21,35

3.2.2.3

geldig voor een aaneengesloten periode ten hoogste één jaar

75,20

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunningaanvraag voor seksinrichting en/of escortbedrijf als bedoeld in Hoofdstuk 3 van de APV

Begroting

3.3.1

Voor een aanvraag als bedoeld in 3.3 wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager de kosten medegedeeld, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Een aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het berekende legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld.

Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend, zijn de kosten volledig verschuldigd.

In de genoemde tarieven worden in elk geval opgenomen:

a. kosten van deskundigen, indien en voor zover die deskundigen dienen te worden ingeschakeld, een en ander met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting, die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

b. de kosten van openbare kennisgeving indien en voor zover deze noodzakelijk zijn, een en ander met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde publicatiekosten, blijkend uit een begroting, die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte ​

N.v.t.

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

N.v.t.

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

 

3.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting (bijv. een tent) op basis van de Brandbeveiligingsverordening bedraagt voor inrichtingen waar meer dan 50 mensen gelijktijdig in aanwezig zullen zijn met een bruto oppervlakte tot 200 m²:

van 200 m² tot 300 m²

van 300 m² tot 400 m²

van 400 m² tot 500 m²

van 500 m² tot 600 m²

van 600 m² tot 700 m²

van 700 m² tot 800 m²

van 800 m² tot 900 m²

van 900 m² tot 1000 m²

van 1000 m² of meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,90

53,85

80,75

107,70

134,10

161,55

187,95

215,40

241,80

273,30

 

Hoofdstuk 7 Kinderopvang

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

3.7.1

een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel

6,45

 

3.7.2

Inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet Kinderopvang, per verstrekking

6,45

 

3.7.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het in exploitatie nemen van de hierna genoemde categorieën gelden naast genoemde tarieven;

 

 

 

 

- gastouder

378,00

 

 

- gastouderbureau

520,00

 

 

- kinderdagverblijf

733,00

 

 

- buitenschoolse opvang

733,00

 

 

- peuterspeelzaalwerk

733,00

 

 

- wordt de aanvraag ingetrokken voordat de GGD-inspectie plaatsvindt dan wordt, afgezien van de categorie,een tarief gehanteerd van

165,00

 

 

 

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

3.8.1

Vervallen 2013

 

 

 

3.8.2

Vervallen 2013

 

 

 

 

 

 

3.8.3

tot het verkrijgen van een vergunning voor het inzamelen van geld (o.a. collecte) of goederen als bedoeld in artikel 5:13 van de APV

 

 

5,10

 

 

 

 

3.8.4

tot het verkrijgen van een ontheffing voor recreatief nachtverblijf buiten een kampeerterrein als bedoeld in artikel 4:18 van de APV

16,15

 

 

 

 

3.8.5

tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning ingevolge artikel 5:18 van de APV:

 

 

3.8.5.1

geldig voor één dag

13,45

3.8.5.2

geldig voor een aaneengesloten periode van twee of meer dagen doch niet langer dan één week

21,35

3.8.5.3

geldig voor een aaneengesloten periode van één maand of een gedeelte daarvan, doch langer dan één week

29,45

3.8.5.4

geldig voor een aaneengesloten periode in één kalenderjaar, welke langer duurt dan vier maanden

122,95

 

 

 

3.8.6

tot het verkrijgen van een vergunning voor een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de APV

 

Begroting

3.8.6.1

Voor een aanvraag als bedoeld in 3.7.6 wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager de kosten medegedeeld, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Een aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het berekende legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld.

Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend, zijn de kosten volledig verschuldigd.

In de genoemde tarieven worden in elk geval opgenomen:

a. kosten deskundigen, indien en voor zover die deskundigen dienen te worden ingeschakeld, een en ander met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting, die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

b. de kosten van openbare kennisgeving indien en voor zover deze noodzakelijk zijn, een en ander met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde publicatiekosten, blijkend uit een begroting, die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.

3.8.7

om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

17,25

Deze Tarieventabel behoort bij het raadsbesluit van 19 december 2013 tot vaststelling van de 'Legesverordening 2014 Groesbeek'.

De raadsgriffier, De voorzitter,