Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2014 Groesbeek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2014 Groesbeek
CiteertitelEerste wijziging Legesverordening 2014 Groesbeek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpleges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h van de Gemeentewet;
  2. Artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;
  3. Artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);
  4. artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-201409-03-201408-01-2015Wijziging ivm gewijzigde Paspoortwet

27-03-2014

Gemeenteblad nr. 18710 van 3 april 2014, www.officielebekendmakingen.nl

Z-14-10314

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2014 Groesbeek

De raad van de gemeente Groesbeek,

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groesbeek van 11 maart 2014

gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A);

 

besluiten vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2014 Groesbeek

 

 

Artikel I
A.

Artikel 2 wordt vervangen door:

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

 

B.

Artikel 3 wordt vervangen door:

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

C.

Hoofdstuk 2 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2014 Groesbeek behorende tarieventabel wordt vervangen door:

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1

 

van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.1

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is  

66,95

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt  

51,05

1.2.2

 

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):  

 

 

1.2.2.1

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is  

66,95

1.2.2.2

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt  

51,05

1.2.3

 

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):  

 

 

1.2.3.1

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is  

66,95

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt  

51,05

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen  

51,05

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:  

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is  

52,95

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt  

28,35

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van  

47,05

 

D.

Artikel 1.3.2 van Hoofdstuk 3 (Rijbewijzen) van titel 1 van de bij de Legesverordening 2014 Groesbeek behorende tarieventabel komt te vervallen.

Artikel II

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel III, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel III
  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing of, zo dit later is, op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt in dat geval terug tot en met de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 9 maart 2014 of, zo dit later is, de datum waarop de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A) in werking treden.

Artikel IV  

Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste wijziging Legesverordening 2014 Groesbeek.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 maart 2014

De voorzitter (burgemeester),

De raadsgriffier,