Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Regeling administratieve uitvoering hypotheekregeling ambtenaren voormalige gemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling administratieve uitvoering hypotheekregeling ambtenaren voormalige gemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn 2015
CiteertitelRegeling administratieve uitvoering hypotheekregeling ambtenaren voormalige gemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1 bijlage 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling maakt deel uit van het gehele pakket personele regelingen voor de nieuwe gemeente Groesbeek zoals ontstaan na herindeling per 1 januari 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Ambtenarenwet, art. 125
  2. Gemeentewet, art. 160
  3. Wet financiering decentrale overheden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-201501-01-2015Nieuwe regeling

30-06-2015

gmb-2015-61612

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling administratieve uitvoering hypotheekregeling ambtenaren voormalige gemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek;

Overwegende dat het wenselijk is om voor de administratieve uitvoering van de hypotheekregelingen voor ambtenaren van de voormalige gemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn de bestaande regelingen in stand te houden;

· gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

· gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

· gelet op de wet Financiering Decentrale Overheden;

tot het vaststellen van de navolgende regeling

Regeling administratieve uitvoering hypotheekregeling ambtenaren voormalige gemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn 2015

Artikel 1

Burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek besluiten om onverkort over te nemen en vast te stellen:

Regeling inzake het verstrekken van hypothecaire geldleningen aan ambtenaren in de gemeente Groesbeek, zoals die is vastgesteld door de raad van die gemeente Groesbeek op 28 februari 2002

en

Regeling inzake het verstrekken van hypothecaire geldleningen aan ambtenaren van de gemeente Millingen aan de Rijn, zoals die is vastgesteld door de raad van die gemeente op 23 november 1993,

zoals weergegeven in bijlage 1 en 2 behorende bij deze regeling.

Artikel 2

De regeling is van toepassing voor de ambtenaren en voormalige ambtenaren van de respectievelijke voormalige gemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn, ieder voor de eigen regeling.

Artikel 3

De wet Financiering Decentrale Overheden verbiedt nieuwe toetreding tot de regeling vanaf 1 januari 2009.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Deze regeling kan worden aangehaald als 'Regeling administratieve uitvoering hypotheekregeling ambtenaren voormalige gemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn 2015'.

Aldus vastgesteld te Groesbeek,

30 juni 2015

Burgemeester en wethouders van Groesbeek,

De secretaris,

De burgemeester

Bijlage 1

Bijlage 1

Bijlage 2

bijlage 2