Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Regeling sleutelhouderschap gemeente Groesbeek 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling sleutelhouderschap gemeente Groesbeek 2015
CiteertitelRegeling sleutelhouderschap gemeente Groesbeek 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR/UWO, hfdst. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-201501-01-201512-04-2016Onbekend.

30-06-2015

gmb-2015-61570

Z-15-23665

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling sleutelhouderschap gemeente Groesbeek 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek besluit:

 • ·

  gehoord de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg en na verkregen instemming van de Ondernemingsraad;

gelet op hoofdstuk 3 CAR/UWO

tot het vaststellen van de navolgende regeling

Regeling sleutelhouderschap gemeente Groesbeek 2015

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a.Werkgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek.

b.Medewerker

De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR/UWO.

c.Manager BMO

Afdelingshoofd Bestuurs- en managementondersteuning van de gemeente Groesbeek

Artikel 2 Doelgroep

Door de werkgever aangewezen medewerkers (minimaal 2) die zich buiten de voor hun betrekking vastgestelde werktijden ter beschikking houden als sleutelhouder van het gemeentehuis. Het gaat hierbij om onverwachte (niet-planbare) taken zoals in geval van calamiteiten.

Artikel 3 Registratie

 • 1.

  Onder verantwoordelijkheid van de manager BMO wordt per kwartaal het beschikbaarheidsrooster voor de sleutelhouders opgesteld. Hierbij geldt dat gedurende een week telkens één sleutelhouder zich beschikbaar houdt voor werkzaamheden zoals genoemd in lid 2.

 • 2.

  De sleutelhouder van dienst houdt zich buiten de voor hem geldende werktijd, volgens rooster beschikbaar om:

  • ·

   Het gemeentehuis te openen voor controles (door beveiliger, politie, of brandweer) na inbraak of brandalarm.

  • ·

   Het gemeentehuis te openen voor bijeenkomsten, vergaderingen en andere gelegenheden die op last van de burgemeester, AOV-er of gemeentesecretaris, onverwacht plaatsvinden in het gemeentehuis.

  • ·

   Ceremoniale taken zoals bijvoorbeeld het hijsen en of strijken van de Nederlandse vlag.

Artikel 4 Gedragsregel

De sleutelhouder zal gedurende de periode dat hij/zij beschikbaar is voor werkzaamheden zich op dusdanige afstand bevinden dat hij binnen redelijke tijd op de locatie (gemeentehuis) kan arriveren.

Artikel 5 Vergoeding

 • 1.

  De sleutelhouder die volgens rooster beschikbaar en telefonisch bereikbaar is maakt aanspraak op een vergoeding van € 29,00 bruto per week. Deze vergoeding geldt alleen voor de weken dat de sleutelhouder daadwerkelijk beschikbaar moet zijn.

  De vergoeding wordt verhoogd in overeenstemming met de salarisstijgingen van de CAR/UWO.

 • 2.

  De sleutelhouder die tijdens zijn beschikbaarheid daadwerkelijk werkzaamheden verricht, heeft daarnaast aanspraak op een vergoeding conform artikel 3:8 van de CAR/UWO.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

  Gelijktijdig worden de Regeling sleutelhouderschap zoals vastgesteld door de voormalige gemeente Ubbergen alsmede de Regeling bromfietstoelage zoals vastgesteld door de voormalige gemeente Groesbeek ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de ‘Regeling sleutelhouderschap gemeente Groesbeek 2015’.

 

Groesbeek, 30 juni 2015

Burgemeester en wethouders van Groesbeek,

De secretaris,

De burgemeester,