Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Regeling koop, verkoop en uitruil vakantie gemeente Groesbeek 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling koop, verkoop en uitruil vakantie gemeente Groesbeek 2015
CiteertitelRegeling koop, verkoop en uitruil vakantie gemeente Groesbeek 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Ambtenarenwet, art. 125
 2. Gemeentewet, art. 160
 3. CAR/UWO, hfdst. 4a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-201501-01-201512-04-2016Nieuwe regeling

30-06-2015

gmb-2015-61572

Z-15-23665

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling koop, verkoop en uitruil van vakantie gemeente Groesbeek 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek besluit:

tot het vaststellen van de navolgende regeling

Regeling koop, verkoop en uitruil van vakantie gemeente Groesbeek 2015

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a.Werkgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek.

b.Medewerker

De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR/UWO.

Artikel 2 Vakantie-uren uitwisselen tegen geld (vakantie verkopen: 4a:1 car/uwo)

 • 1.

  De medewerker kan bij de werkgever vóór 1 november een verzoek indienen om gedurende het daaropvolgende kalenderjaar de duur van de vakantie te verminderen in ruil voor een vergoeding als bedoeld in het vijfde lid.

 • 2.

  Voor de medewerker met een volledige betrekking bedraagt het aantal vakantie-uren – na vermindering op grond van het eerste lid – minimaal 144 uren. Voor de medewerker die is aangesteld voor een formele arbeidsduur van minder dan 36 uur per week geldt een naar evenredigheid lager aantal uren als minimum.

 • 3.

  Voor de medewerker met een volledige betrekking bedraagt het aantal te verminderen vakantie-uren op grond van het eerste lid maximaal 72 uren. Voor de medewerker die is aangesteld voor een formele arbeidsduur van minder dan 36 uur per week geldt een naar evenredigheid lager aantal uren als maximum.

 • 4.

  De werkgever wijst een verzoek als bedoeld in het eerste lid toe, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. Van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is in ieder geval sprake indien toewijzing van het verzoek leidt tot ernstige problemen voor de bedrijfsvoering, bij de herbezetting van de vrijgekomen uren, op het gebied van veiligheid, of van rooster technische aard.

 • 5.

  De medewerker ontvangt voor elk op grond van het eerste lid verminderd vakantie-uur een vergoeding overeenkomend met de hoogte van het salaris per uur dat hij geniet bij de aanvang van het kalenderjaar waarop het verzoek betrekking heeft, inclusief de persoonlijke-, arbeidsmarkt- waarnemings- en garantie toelagen, waarop aanspraak bestaat.

Artikel 3 Geld uitwisselen tegen vakantie-uren (vakantie kopen: 4a:2 car/uwo)

 • 1.

  De medewerker kan bij de werkgever vóór 1 november een verzoek indienen om gedurende het daaropvolgende kalenderjaar de duur van de vakantie, als bedoeld in artikel 6:2, eerste lid van de CAR/UWO, te vermeerderen tegen inlevering van een vergoeding als bedoeld in het vierde lid.

 • 2.

  Voor de medewerker met een volledige betrekking bedraagt het aantal op grond van het eerste lid te vermeerderen vakantie-uren maximaal 72 uren. Voor de medewerker die is aangesteld voor een formele arbeidsduur van minder dan 36 uur per week geldt een naar evenredigheid lager aantal uren als maximum.

 • 3.

  De werkgever wijst een verzoek als bedoeld in het eerste lid toe, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. Van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is in ieder geval sprake indien toewijzing van het verzoek leidt tot ernstige problemen voor de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de vervallen uren, op het gebied van veiligheid, of van rooster technische aard.

 • 4.

  Op het salaris van de medewerker wordt voor elk op grond van het eerste lid meer verkregen vakantie-uur een vergoeding ingehouden overeenkomend met de hoogte van het salaris per uur dat hij geniet bij de aanvang van het kalenderjaar waarop het verzoek betrekking heeft, inclusief de persoonlijke-, arbeidsmarkt- waarnemings- en garantie toelagen, waarop aanspraak bestaat.

 • 5.

  De verrekening geschiedt door inhouding van het geldbedrag in de maand januari, of in de maand mei, dan wel in 12 gelijke termijnen van het kalenderjaar.

Artikel 4 Uitruil arbeidsduur tegen vakantie uren (uren toevoegen aan vakantie en deze extra werken: 6:2, lid 2 car/uwo)

 • 1.

  Vóór 1 november kan de medewerker verzoeken in het daaropvolgende kalenderjaar de arbeidsduur per jaar te mogen overschrijden met – bij een volledige betrekking – een maximum van 50,4 uren en deze uren om te zetten in vakantie als bedoeld in het eerste lid. Voor de ambtenaar die is aangesteld voor een arbeidsduur van minder dan 36 uur per week geldt een naar evenredigheid lager aantal uren als maximum.

 • 2.

  De werkgever wijst een verzoek als bedoeld in het vorige lid toe, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten

Artikel 5 Uitruil overwerk uren tegen vakantie-uren (uren overwerk omzetten in vakantie: 3:2:1, lid 3 car/uwo)

Vóór 1 november kan de medewerker verzoeken om verlofuren die het gevolg zijn van de vergoeding voor overwerk dat zal worden verricht in het daarop volgende kalenderjaar, worden omgezet in vakantie als bedoeld in artikel 6:2, eerste lid van de CAR/UWO. Het aantal verlofuren uit de vorige volzin en het aantal vakantie-uren als bedoeld in artikel 6:2, tweede lid van de CAR/UWO tezamen mag maximaal 50,4 uur bedragen. Voor de ambtenaar die is aangesteld voor een arbeidsduur van minder dan 36 uur per week geldt een naar evenredigheid lager aantal uren als maximum.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

  Gelijktijdig worden alle voorgaande regelingen koop, verkoop en uitruil van vakantie zoals vastgesteld door de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de ‘Regeling koop, verkoop en uitruil vakantie gemeente Groesbeek 2015’.

 

Groesbeek, 30 juni 2015

Burgemeester en wethouders van Groesbeek,

De secretaris,

De burgemeester