Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Mandaatbesluit voor de uitvoering van de woonruimteverdeling 2016 gemeente Berg en Dal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit voor de uitvoering van de woonruimteverdeling 2016 gemeente Berg en Dal
CiteertitelMandaatbesluit voor de uitvoering van de woonruimteverdeling 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. Huisvestingswet 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-11-201531-12-2019Nieuwe regeling

03-11-2015

gmb-2015-107208

VB/15/00769

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit voor de uitvoering van de woonruimteverdeling 2016 gemeente Berg en Dal

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Groesbeek;

Overwegende, dat de raad van de gemeente Groesbeek de Huisvestingsverordening gemeente Berg en Dal 2016 heeft vastgesteld, waarin regels zijn opgenomen met betrekking tot de woonruimteverdeling in de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen;

dat met de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in de woningmarktregio een bestuursovereenkomst woonruimteverdeling is gesloten waarin onder meer is bepaald dat de gemeente Arnhem als contactgemeente fungeert en in die hoedanigheid zorgdraagt voor de instelling van een urgentiecommissie (urgentiecommissie woonruimteverdeling);

dat de urgentiecommissie zorgdraagt voor de verstrekking van noodurgentieverklaringen die geldig zijn in de gehele woningmarktregio;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Huisvestingswet 2014;

besluit:

vast te stellen het volgende

Mandaatbesluit voor de uitvoering van de woonruimteverdeling 2016 gemeente Berg en Dal

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit besluit wordt verstaan onder:

Mandaat:

de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen, met inbegrip van de ondertekening van de dienaangaande stukken;

Corporatie:

de corporatie als bedoeld in artikel 1 van de Huisvestingsverordening gemeente Berg en Dal 2016.

Artikel 2 Mandaatverlening

 • 1.

  Aan de besturen van de corporaties wordt de volgende bevoegdheid gemandateerd:

  Het nemen van een beslissing op een aanvraag om een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8 van de Huisvestingswet 2014 juncto artikel 2, eerste lid van de Huisvestingsverordening gemeente Berg en Dal 2016.

 • 2.

  Aan de Urgentiecommissie woonruimteverdeling van de gemeente Arnhem wordt de volgende bevoegdheid gemandateerd:

  Het nemen van een beslissing op grond van artikel 13, eerste lid van de Huisvestingswet 2014, juncto artikel 10b, derde lid van de Huisvestingsverordening gemeente Berg en Dal 2016.

Artikel 3 Instructie

Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 van dit besluit wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wettelijk voorschrift, beleidsregel, circulaire, aanwijzing en richtlijn van daartoe bevoegde wetgevende organen en bestuursorganen in acht genomen.

Artikel 4 Ondermandaat

De gemandateerden kunnen de aan hen toegekende bevoegdheden opdragen aan door hen aan te wijzen en onder hun verantwoordelijkheid werkzame personen (ondermandaat).

Artikel 5 Instemming

De gemandateerden stemmen schriftelijk in met de mandaatverlening.

Artikel 6 Ondertekening

De uitgaande stukken op grond van dit mandaatbesluit worden als volgt ondertekend:

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal,

namens het college,

gevolgd door de handtekening, de naam en daaronder de functieaanduiding van de functionaris

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaatbesluit voor de uitvoering van de woonruimteverdeling 2016’.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit.

Aldus besloten in de vergadering van het college van de gemeente Groesbeek op 3 november 2015

Burgemeester en wethouders van Gemeente Groesbeek,

De secretaris

J.W. Looijen

De burgemeester

Mr. M. Slinkman