Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Stappenplan handhaving horeca gemeente Groesbeek (miv 1-1-2016 Berg en Dal)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStappenplan handhaving horeca gemeente Groesbeek (miv 1-1-2016 Berg en Dal)
CiteertitelStappenplan handhaving horeca
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Betreft werkwijze Regio Nijmegen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2015Nieuwe regeling

08-12-2015

gmb-2015-123432

Z-15-26533

Tekst van de regeling

Intitulé

Stappenplan handhaving horeca gemeente Groesbeek (miv 1-1-2016 Berg en Dal)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek besluit:

 

 

 • 1.

  Akkoord te gaan met onderstaande regionale werkwijze inzake het behandelen van geluidklachten;

 • 2.

  Akkoord te gaan met het ‘Stappenplan handhaving horeca’ om in de gehele regio Nijmegen toe te passen;

 • 3.

  Werkwijze behandelen van geluidklachten en het ‘Stappenplan handhaving horeca’ vast te stellen en het stappenplan te publiceren;

 • 4.

  Overdragen behandeling van APV-gerelateerde geluidklachten.

 

Groesbeek, 8 december 2015

Burgemeester en wethouders van Groesbeek,

De secretaris,

De burgemeester,

Stappenplan handhaving horeca

In dit stappenplan wordt omschreven welke handhaving strategie wordt gevolgd bij geluidsoverlast (muziek) afkomstig van horeca inrichtingen. Klachten betreffende geluidsoverlast moeten ingediend worden bij de centrale meldkamer van de politie (via 0900-8844).

Stappenplan

Na ontvangst van de geluidklacht wordt door de politie, indien mogelijk, de klacht beoordeeld op basis van het gehoor (geen geluidsmeting). Indien het een terechte klacht betreft (muziekgeluid duidelijk waarneembaar boven het stemgeluid) krijgt de ondernemer een waarschuwing én er wordt tevens een aanzegging gedaan. Dit wordt gemeld aan de ODRN die een brief naar de overtreder verstuurt met het voornemen tot het treffen van een bestuurlijke maatregel (stap 1);

Bij herhaalde constatering van de (vermoedelijke muziek) geluidsovertreding wordt een geluidsmeting uitgevoerd (Abovo). De centrale meldkamer geeft hiertoe opdracht. Na geconstateerde (door geluidmeting) overtreding wordt de overtreding gemeld aan de ODRN zodat vervolgens een dwangsombeschikking uitgevaardigd kan worden. De politie (bijzondere wetten) kan bij deze stap proces-verbaal opmaken (stap 2);

Na elke constatering van overtreding van geluidsvoorschriften (geluidmeting door Abovo) wordt de dwangsom van rechtswege verbeurd. Wederom kan de politie proces-verbaal opmaken. Er wordt direct een besluit tot het invorderen van de dwangsom gemaakt (stap 3).

Indien er binnen zes maanden géén of ongegronde klachten over het bedrijf worden ingediend, dan zal het bedrijf één stap zakken. Een bedrijf zit bijvoorbeeld in stap 1 (voornemen) en binnen zes maanden worden er geen klachten (of ongegronde) ingediend dan verdwijnt het bedrijf uit het stappenplan. Deze systematiek geldt niet voor stap 2 naar stap 1. Ingeval van een opgelegde dwangsom kan op verzoek van de overtreder de dwangsom worden ingetrokken als de beschikking een jaar van kracht is geweest zonder dat de dwangsom is verbeurd (art. 5:34 lid 2 Awb).

Dwangsombedrag voor geluidsovertreding bedraagt € 1.000,00 per overtreding met een maximum van € 5.000,00 (dus maximaal 5 keer innen). Indien de overtredingen, na vijf maal verbeuren, blijven bestaan dienen andere handhavingsmiddelen ingezet te worden (bestuursdwang of dwangsom verhogen).

Toelichting op horeca stappenplan.

Stap 1:

Indien er klachten zijn over geluidsoverlast bij horeca meldt de burger dit bij de politie. De politie stelt op gehoor vast of er sprake is van overlast. Dit betreft alleen muziekgeluid (stemgeluid wordt alleen meegenomen als er sprake is van een binnenterras). Bij vaststelling van geluidsoverlast maakt de politie een proces-verbaal van bevindingen. Dit PV wordt volgens afspraak door de politie naar de ODRN gestuurd. De ODRN maakt op basis hiervan een voornemen en stuurt dit naar de inrichtinghouder. De inrichting bevindt zich nu in stap 1. Indien er een half jaar lang geen verdere overtredingen zijn gaat men automatisch uit deze stap.

Stap 2:

Indien er weer geluidsklachten zijn wordt dit gemeld aan de politie. De meldkamer weet dat de inrichting in stap 1 zit en geven direct aan Abovo de opdracht om de geluidsoverlast met metingen te bevestigen. Het meetrapport wordt naar politie en de ODRN verstuurd. Op basis hiervan wordt door de ODRN een Last Onder Dwangsom (LOD) opgesteld. De inrichting zit in stap 2.

Stap 3:

Indien er weer geluidsklachten zijn wordt dit weer gemeld aan de politie. De meldkamer weet dat de inrichting in stap 2 zit en geven direct aan Abovo de opdracht om de geluidsoverlast met metingen te bevestigen. Het meetrapport wordt naar politie en de ODRN verstuurd. Op basis hiervan wordt de LOD van rechtswege verbeurd en stelt de ODRN de betreffende besluiten hiervoor op. De inrichting zit in stap 3. Indien er een jaar lang geen verdere overtredingen zijn kan de inrichtinghouder verzoeken om zijn bedrijf uit het stappenplan te halen.

Indien een inrichting in stap 3 zit kan er maximaal 5 maal een dwangsom van €1000,- verbeurd en geïnd worden. Daarna wordt een nieuwe LOD opgesteld waar maximaal 3 maal een dwangsom van €3000,- verbeurd en geïnd kan worden. Als dit nog steeds onvoldoende is wordt bestuursdwang opgelegd.