Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Subsidiedeelverordening Lokale uitgaven boeken en cd's gemeente Groesbeek 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidiedeelverordening Lokale uitgaven boeken en cd's gemeente Groesbeek 2002
CiteertitelSubsidiedeelverordening Lokale uitgaven boeken en cd's gemeente Groesbeek 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Groesbeek 2002, art. 3
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200212-09-2012nieuwe regeling

20-12-2001

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidiedeelverordening Lokale uitgaven boeken en cd's Groesbeek 2002

De raad der gemeente Groesbeek ;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Groesbeek 2002;

overwegende dat het wenselijk is om subsidiedeelverordening vast te stellen ten behoeve van de subsidiëring van lokale uitgaven van boeken en cd's;

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders;

gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de "Subsidiedeelverordening Lokale uitgaven boeken en cd's Groesbeek 2002".

 

 

ALGEMEEN

Artikel 1

Voor de toepassing van deze deelverordening wordt onder lokale stichting of vereniging verstaan elke organisatie of groepering van personen die voldoet aan het gestelde in de artikelen 2 en 4 van de Algemene Subsidieverordening Groesbeek 2002.

 

REIKWIJDTE

Artikel 2

Onder de werking van deze verordening vallen alle binnen de gemeente Groesbeek werkzame organisaties die voldoen aan het gestelde in artikel 1 van deze verordening.

 

SUBSIDIENORM

Artikel 3
 • 1.

  Een verzoek van een lokale stichting of vereniging om een bijdrage ten behoeve van een boek of cd met sociaal culturele of historische meerwaarde voor de gemeente Groesbeek of één van haar kernen, wordt gehonoreerd met een eenmalige stimuleringsbijdrage van maximaal 10% van de totale productiekosten van de uitgave. Daarnaast kan de stichting of vereniging verzoeken om een renteloze lening. Deze lening bedraagt maximaal 50% van de productiekosten en heeft een maximale looptijd van 5 jaar.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een dergelijk verzoek om een eenmalig subsidie indien het verzoek het bedrag van € 2.300,-- niet te boven gaat. Indien een verzoek om een eenmalig subsidie een hoger bedrag dan € 2.300,-- behelst, beslist de gemeenteraad die terzake de subsidie vaststelt.

 • SLOTBEPALINGEN

Artikel 4

In alle gevallen waarin deze deelverordening niet of onvoldoende voorziet, treffen burgemeester en wethouders de nodige voorzieningen en/ of nemen zij de nodige beslissingen, zo mogelijk in overleg met de betrokken organisatie.

Artikel 5
 • 1.

  Deze deelverordening kan worden aangehaald als "Subsidiedeelverordening Lokale uitgaven boeken en cd's gemeente Groesbeek 2002".

 • 2.

  Deze deelverordening treedt in werking op 1 januari 2002.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Groesbeek op 20 december 2001

De secretaris, De burgemeester,