Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Subsidiedeelverordening Vrouwenverenigingen Groesbeek 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidiedeelverordening Vrouwenverenigingen Groesbeek 2002
CiteertitelSubsidiedeelverordening Vrouwenverenigingen Groesbeek 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Groesbeek 2002, art. 3
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200212-09-2012nieuwe regeling

20-12-2001

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidiedeelverordening Vrouwenverenigingen Groesbeek 2002

De raad van de gemeente Groesbeek;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Groesbeek 2002;

overwegende dat het wenselijk is om voor de vrouwenverenigingen een subsidiedeelverordening vast te s tellen;

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders;

gelet op het bepaalde in artikel 139 van de gemeentewet;

B E S L U I T :

 • a.

  de Subsidiedeelverordening Vrouwenvereniguigen Groesbeek 1994 met ingang van 1 januari 2002 in te trekken;

 • b.

  vast te stellen de Subsidiedeelverordening Vrouwenverenigingen Groesbeek 2002

 

ALGEMEEN

Artikel 1

Voor de toepassing van deze deelverordening wordt onder vrouwenvereniging verstaan: een organisatie met louter vrouwelijke leden, die zich ten doel stelt om de belangen van haar leden te behartigen door middel van het organiseren van activiteiten op onder andere sociaal, cultureel, (re)creatief en educatief terrein.

Artikel 2

Onder de werking van deze deelverordening vallen de verenigingen die voldoen aan het bepaalde in de artikelen 1 en 4.

 

SUBSIDIENORM

Artikel 3
 • 1.

  Met betrekking tot de subsidiëring van vrouwenverenigingen geldt een subsidieplafond als bedoeld in artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening Groesbeek 2002.

 • 2.

  Aan vrouwenverenigingen kan jaarlijks een subsidie worden verstrekt met inachtneming van de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Groesbeek 2002.

 • 3.

  Het subsidie als bedoeld in lid 2 van dit artikel bestaat uit een vast bedrag van €: 9,26 per contribuerend lid.

 • 4.

  Ter bepaling van het aantal leden wordt uitgegaan van de situatie op 1 januari van het betreffende subsidiejaar.

 • 5.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 13, lid 3, van de Algemene Subsidieverordening Groesbeek 2002 wordt aan de vrouwenverenigingen genoemd in artikel 2 van deze deelverordening een maximale reserve toegestaan van € 7.500,-

 • 6.

  De subsidie als bedoeld in lid 3 wordt jaarlijks met 2% geïndexeerd.

 • SLOTBEPALINGEN

Artikel 4

Aan de subsidiëring worden, behoudens het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Groesbeek 2002, de volgende nadere voorwaarden verbonden:

 • 1.

  het: aantal leden van een vrouwenvereniging bedraagt minimaal 25;

 • 2.

  een vrouwenvereniging moet zijn aangesloten bij een voor haar geëigende landelijke of regionale overkoepelende organisatie, behoudens door Burgemeester en Wethouders te verlenen ontheffing.

Artikel 5

In alle gevallen waarin deze deelverordening niet of onvoldoende voorziet, treffen Burgemeester en Wethouders de nodige voorzieningen en/of nemen zij de nodige beslissingen, zo mogelijk in overleg met de betrokken vrouwenvereniging.

Artikel 6
 • 1.

  Deze deelverordening kan worden aangehaald als "Subsidiedeelverordening Vrouwenverenigingen Groesbeek 2002". ' '

 • 2.

  Deze deelverordening treedt in werking op 1 januari 2002

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Groes-beek op 20 december 2001.

De secretaris, De voorzitter,