Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Verordening regelende de cliëntenparticipatie voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende de cliëntenparticipatie voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Wmo voorzieningen gehandicapten 2009 gemeente Groesbeek.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpclientenparticipatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 11 en 12
 2. Gemeentewet, art. 150
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-2009nieuwe regeling

27-08-2009

Groesbeeks Weekblad, 22-09-2009

WO/WZ/RVS/20090001

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende de cliëntenparticipatie Wmo voorzieningen gehandicapten 2009 gemeente Groesbeek bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

De raad van de gemeente Groesbeek,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ,

gelet op de verplichting tot cliëntenparticipatie als bedoeld in artikel 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de Verordening regelende de cliëntenparticipatie voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Artikel 1 - Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  De wet: De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • b.

  Cliënt: De persoon die een voorziening ontvangt ingevolge de wet.

 • c.

  Het Platform: Het Platform Wmo Voorzieningen Gehandicapten/Bereikbaarheid Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (WVG/BTB) Groesbeek, samengesteld uit cliënten en vertegenwoordigers van organisaties en instellingen voor mensen met beperkingen.

 • d.

  Cliëntenparticipatie: De gestructureerde wijze waarop de gemeente het platform betrekt bij de beleidsvorming, uitvoering en evaluatie in het kader van de wet alsmede de advisering inzake het integrale gemeentelijke beleid voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Artikel 2 - Adviesorgaan

Voor zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders is het platform het adviesorgaan om de cliëntenparticipatie gestalte te geven. Burgemeester en wethouders bevorderen het in stand houden van het platform.

Artikel 3 - Doelstellingen

 • 1.

  Het platform behartigt de collectieve en - op verzoek - de individuele belangen van ingezetenen die aanspraak (kunnen) maken op een voorziening ingevolge de wet.

 • 2.

  Het platform bevordert een integraal en evenwichtig beleid ten aanzien van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking binnen de gemeente.

 • 3.

  Het platform is een instrument dat inzicht dient te verschaffen in hetgeen er onder - potentiële - cliënten leeft om waar mogelijk te komen tot een grotere inbreng van cliënten.

 • 4.

  Het platform fungeert als contactpunt in de gemeente in relatie tot groepen/individuele cliënten.

Artikel 4 - Taken en bevoegdheden

 • 1.

  Het platform geeft gevraagd advies aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders over de voorbereiding, wijziging en evaluatie in de gemeentelijke Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groesbeek en de daarop berustende regelingen. Inzake deze voorbereiding, wijziging en evaluatie wordt door het college van burgemeester en wethouders in ieder geval advies gevraagd aan het platform.

 • 2.

  Het platform geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

 • 3.

  Het platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en het hoofd van de afdeling WWI/beleid over de uitvoering van de wet.

 • 4.

  Het platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en het hoofd van de afdeling WWI/beleid in het kader van de evaluatie van het gemeentelijke beleid ter uitvoering van de wet.

 • 5.

  Het platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders op alle terreinen die verband houden met een integraal gemeentelijk beleid ten aanzien van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Artikel 5 - Werkwijze

 • 1.

  Ingeval de gemeenteraad beleid vaststelt in het kader van de wet, wordt het advies aan het platform gevraagd op een zodanig tijdstip (minimaal 6 weken)dat het uitgebrachte advies met een reactie hierop van burgemeester en wethouders toegevoegd kan worden aan de aan de Raad ter beschikking te stellen stukken.

 • 2.

  Ingeval het college van burgemeester en wethouders beleid vaststelt in het kader van de wet, wordt het advies op een zodanig tijdstip (minimaal 6 weken) gevraagd dat het uitgebrachte advies met een ambtelijke reactie hierop van de afdeling WWI/beleid toegevoegd kan worden aan de aan burgemeester en wethouders ter beschikking te stellen stukken.

 • 3.

  Op adviezen van het platform als bedoeld in lid 1 en lid 2 reageert de gemeenteraad respectievelijk het college van burgemeester en wethouders binnen drie maanden na de datum van verzending. De reactie omvat de zienswijze waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan

 • 4.

  Ingeval het college van burgemeester en wethouders wil komen tot evaluatie van het gemeentelijke beleid ter uitvoering van de wet, wordt het platform geraadpleegd of in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen in een zodanig vroeg stadium dat advisering nog zin heeft.

 • 5.

  Na vaststelling van de bestuurlijke planning van de afdeling WWI/beleid wordt het platform jaarlijks schriftelijk en tijdig geïnformeerd over de onderwerpen waarover aan het platform in elk geval advies wordt gevraagd.

 • 6.

  Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor het verstrekken van informatie aan het platform zodat het platform naar behoren kan functioneren. Het betreft hier alle informatie - in het kader van de wet - die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen.

 • 7.

  Door het college van burgemeester en wethouders kunnen nadere regels worden vastgesteld met betrekking tot de werkwijze in het kader van de advisering door het platform. Deze regels komen tot stand na overleg met het platform.

Artikel 6 Samenstelling

 • 1.

  Het platform bestaat uit minimaal zes leden (inclusief voorzitter), zijnde:

  • -

   cliënt of vertegenwoordiger van een cliënt;

  • -

   vertegenwoordiger vanuit de belangenorganisaties voor cliënten en patiënten uit de gemeente Groesbeek;

  • -

   vertegenwoordiger vanuit de dienstverlenende instellingen uit gemeente Groesbeek.

 • 2.

  De leden en de voorzitter worden benoemd met meerderheid van stemmen door het platform. Deze benoeming wordt erkend door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 7 Zittingsduur en schorsing

 • 1.

  De leden van het platform hebben zitting voor een periode van vier jaar. Zij kunnen telkens voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. De zittingsperiode van de voorzitter is gelijk aan die van de leden van het platform.

 • 2.

  Lidmaatschap van het lid en de voorzitter eindigt:

  • -

   op verzoek van het betreffende lid;

  • -

   na afloop van de zittingsperiode;

  • -

   indien het lid wordt geschorst;

  • -

   door overlijden van het lid.

 • 3.

  Tot schorsing van een lid of de voorzitter wordt overgegaan;

  • -

   wanneer het lid/voorzitter herhaaldelijk verzuimt aan de vergaderingen deel te nemen;

  • -

   als het lid/voorzitter spreekt namens het platform zonder machtiging daartoe;

  • -

   bij schending van expliciet afgesproken geheimhouding;

  • -

   bij herhaaldelijke verstoring van de vergaderorde.

 • 4.

  Schorsing van het lid/voorzitter kan plaatsvinden:

  • -

   nadat het betreffende lid/voorzitter inde gelegenheid is gesteld zich door het platform te laten horen;

  • -

   met meerderheid van stemmen en met reden omkleed;

  • -

   wanneer niet langer voldoende vertrouwen bestaat in zijn/haar functioneren;

  De schorsing wordt door het platform voor erkenning voorgedragen aan het college van Burgemeester en wethouders.

Artikel 8 - Vergaderingen

 • 1.

  Het platform heeft ten minste twee maal per jaar overleg met de wethouder die de directe verantwoordelijkheid draagt voor het beleid en de uitvoering van de wet. Bij dit overleg is tevens de contactambtenaar van de afdeling WWI/beleid aanwezig.

 • 2.

  De wethouder als bedoeld in lid 1 is gespreksleider tijdens de overlegvergadering.

 • 3.

  Van het overleg en de hieruit voortvloeiende afspraken wordt schriftelijk rapportage gemaakt dat binnen vier weken door burgemeester en wethouders aan het platform wordt toegezonden.

Artikel 9 - Faciliteiten

Het platform ontvangt jaarlijks een subsidie voor de bestrijding van de noodzakelijkerwijs te maken onkosten. Op deze subsidie is de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Groesbeek van toepassing.

Artikel 10 - Slotbepaling

In alle gevallen met betrekking tot cliëntenparticipatie krachtens de wet, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders na overleg met het platform.

Artikel 11 - Citeertitel

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie Wmo voorzieningen gehandicapten 2009 gemeente Groesbeek.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. Gelijktijdig wordt de oude verordening ingetrokken..

 • 3.

  De werking van deze verordening wordt betrokken bij de evaluatie van het participatiemodel voor de Wmo in 2010.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Groesbeek

op 27 augustus 2009

De raadsgriffier, De voorzitter