Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Berg en Dal 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Berg en Dal 2017
CiteertitelBeheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Berg en Dal 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBeheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 35 Wlb

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2019geharmoniseerde regeling

15-12-2016

gmb-2016-188931

Z-16-43313

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Berg en Dal 2017

 

 

De raad van de gemeente Berg en Dal

 

gelezen het voorstel van het college van 15 november 2016;

 

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Berg en Dal 2017

 

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. begraafplaatsen: de gemeentelijke begraafplaats Heselenberg gelegen aan de Klaverberg te Groesbeek en de gemeentelijke begraafplaats te Millingen aan de Rijn, gelegen aan de Vossengraaf te Millingen aan de Rijn;

b. graf: een zandgraf;

c. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

d. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

e. particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

1. het doen begraven en begraven houden van lijken;

2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

3. het doen verstrooien van as;

f. kindergraf: een particulier graf op een afzonderlijk daarvoor bestemd gedeelte van de begraafplaatsen voor stoffelijke overschotten van kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar.

g. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken en het bijzetten van asbussen;

h. particulier urnengraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

1. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

2. het verstrooien van as;

i. urnennis: een urnennis bij de gemeente in beheer waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

j. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf of een verstrooiingsplaats. m. beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen of degene die hem vervangt;

n. rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier kindergraf, of een particulier urnengraf;

o. gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf, een urnennis is verleend

 

Artikel 2 Uitbreiding begrip eigen graf

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder ‘particulier graf' mede verstaan: particulier urnengraf, kindergraf.

 

Hoofdstuk II Openstelling, orde en rust op de begraafplaats

 

Artikel 3 Openstelling begraafplaats

1. De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk gedurende door het college bij nadere regels vast te stellen tijden. Zij maakt deze tijden openbaar bekend.

2. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaatsen kunnen de toegangen door de beheerder tijdelijk worden gesloten.

3. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats(en) niet voor het publiek geopend is (zijn), zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as.

 

Artikel 4 Ordemaatregelen

1. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaats hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

2. De beheerder kan personen die zich niet aan de in het eerste lid bedoelde aanwijzing houden van de begraafplaats verwijderen of laten verwijderen.

3. Het is verboden met motorrijtuigen op de begraafplaats te rijden:

a. Motorrijtuigen zijn (slechts) toegestaan voor begrafenissen of voor het van gemeentewege onderhouden van de begraafplaats;

b. Sneller dan 10 km per uur.

4. Het is verboden zich met een fiets op de begraafplaats te bevinden.

5. Het is de eigenaar van een hond verboden de hond op de begraafplaats te laten verblijven of te laten lopen.

6.De beheerder kan toestemming verlenen de begraafplaats met motorrijtuigen te betreden.

 

Artikel 5 Plechtigheden

1. Herdenkingsbijeenkomsten, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de begraafplaats kunnen slechts plaatsvinden nadat deze ten minste zes werkdagen tevoren zijn gemeld aan de beheerder. Datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop de plechtigheid zal plaatsvinden worden in overleg met de aanvrager door de beheerder vastgesteld.

2. De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste lid moeten zich in het belang van de orde, rust en netheid houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

 

Artikel 6 Opgravingen en ruimen

Bij het opgraven van stoffelijke overschotten en de ruiming van graven zijn geen andere personen aanwezig dan degenen die door de beheerder met deze werkzaamheden zijn belast.

 

Hoofdstuk III Voorschriften voor lijkbezorging

 

Artikel 7 Kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van het graf

1. Degene, die wil doen begraven, as wil doen bijzetten of as wil doen verstrooien, geeft daarvan uiterlijk twee werkdagen voorafgaande aan die waarop de begraving, bijzetting of verstrooiing zal plaatsvinden, mondeling en tevens schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan.

2. Het openen van een graf ter begraving van een stoffelijk overschot of voor het bezorgen van as, en het daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats op aanwijzingen en onder toezicht van de beheerder.

 

Artikel 8 Gebouwen

n.v.t.

 

Artikel 9 Over te leggen stukken

1. Tot begraving wordt niet overgegaan dan nadat het verlof tot begraven is overgelegd aan de beheerder.

2. Indien de begraving van een stoffelijk overschot of de bezorging van as in een particulier graf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd ondertekend door de rechthebbende.

3. Begraving of bijzetting in een particulier graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de wettelijke minimum grafrusttermijn. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende.

4. De in het vorige lid bedoelde periode van verlenging wordt naar boven toe afgerond op gehele jaren.

5. De beheerder onderzoekt of de overgelegde stukken toereikend zijn.

 

Artikel 10 Tijden van begraven en asbezorging

1. De tijd van begraven van stoffelijke overschotten en het bezorgen van as is: op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur; op zaterdag van 8.00 uur tot 16.00 uur. Op zondag is begraven van stoffelijke overschotten en bezorging van as niet mogelijk;

2. De beheerder kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken.

 

Hoofdstuk IV Indeling en uitgifte der graven

 

Artikel 11 Indeling graven en asbezorging

1. Op de begraafplaats kunnen worden uitgegeven:

a. particuliere graven en particuliere urnengraven;

b. kindergraven;

c. algemene graven;

d. voor zover het de gemeentelijke begraafplaats Heselenberg te Groesbeek betreft: urnennissen;

2. Het college bepaalt bij nader vast te stellen regels hoeveel lijken en hoeveel asbussen met of zonder urnen er kunnen worden bijgezet in de particuliere graven en hoeveel verstrooiingen van as er op of in de particuliere graven kunnen plaatshebben. Het college bepaalt tevens de afmetingen van de eigen graven.

3. Sommige typen graven of bepaalde diensten zijn soms niet, niet meer of nog niet, en niet voor alle termijnen, beschikbaar. Een aanvrager heeft geen recht op levering.

 

Artikel 12 Aantal overledenen in algemene graven

In de algemene graven kan een door het college te bepalen aantal lijken worden begraven.

 

Artikel 13 Volgorde van uitgifte

1. De particuliere graven worden per categorie in volgorde van ligging uitgegeven.

2. De beheerder kan een particulier graf toewijzen buiten de volgorde van uitgifte indien dit wegens de situatie op de begraafplaats niet bezwaarlijk is.

 

Artikel 14 Categorieën

Het college kan bij nader vast te stellen regels de algemene en particuliere graven onderverdelen in categorieën. Zij bepaalt voor de verschillende categorieën de situering en oppervlakte.

 

Artikel 15 Termijnen

1. Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats zulks toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van twintig of dertig jaar het recht op een particulier graf, urnengraf of kindergraf. De termijn begint te lopen op de datum waarop het particulier graf is uitgegeven.

2. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd telkens met een termijn van vijf, tien, vijftien of twintig jaren, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend.

3. Het gebruik van de urnennissen kan op aanvraag van de gebruiker worden verlengd telkens met een termijn van vijf, tien, vijftien of twintig jaren, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend en mits dit voor het beheer van de begraafplaats niet bezwaarlijk is.

 

Artikel 16 Grafkelder

Op de begraafplaatsen kunnen geen grafkelders worden aangebracht.

 

Artikel 17 Overschrijving van verleende rechten

1. Het recht op een particulier graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven op naam van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon.

2. Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het particulier graf worden overgeschreven op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon, indien de aanvraag daartoe wordt gedaan binnen zes maanden na het overlijden van de rechthebbende. Indien de overleden rechthebbende in het graf dient te worden begraven, of indien de asbus met zijn resten in het graf dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving daaraan voorafgaand te worden gedaan.

3. Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan het college niet wordt gedaan binnen de in het tweede lid van dit artikel gestelde termijn, is het college bevoegd het recht op het eigen graf te doen vervallen.

4. Na het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijn van zes maanden kan het college het particuliere graf alsnog op naam stellen van een nieuwe rechthebbende, tenzij dit recht betrekking heeft op een particulier graf dat inmiddels is geruimd.

 

Artikel 18 Afstand doen van graven

Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen ten behoeve van de gemeente van het recht op het particuliere graf. Van de ontvangst van zodanige verklaring doen burgemeester en wethouders schriftelijk mededeling aan de rechthebbende.

 

Hoofdstuk V Grafbedekkingen

 

Artikel 19 Vergunning grafbedekking

1. Voor het hebben van een grafbedekking is een schriftelijke vergunning nodig van het college.

2. De rechthebbende van een particulier graf of de gebruiker van een algemeen graf vraagt de vergunning voor het hebben van een grafbedekking aan.

3. Het college kan nadere regels vaststellen omtrent de wijze van aanvragen van de vergunning, de aard en de afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen.

4. Het college kan de vergunning weigeren indien:

a. niet voldaan wordt aan de door hen vastgestelde nadere regels;

b. de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;

c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;

d. de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is.

 

Artikel 20 Grafbeplanting

Niet-blijvende beplanting op een graf die in een verwaarloosde staat verkeert, kan door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd.

 

Artikel 21 Verwijdering grafbedekking

1. Een maand na het verstrijken van de termijn van uitgifte van het graf kan de grafbedekking door het college worden verwijderd.

2. Het eventueel op het graf aanwezige gedenkteken of de beplanting kan tot uiterlijk één maand na het vervallen van een grafrecht door de rechthebbende of gebruiker onder toezicht van de beheerder van het graf worden verwijderd. Na het verstrijken van deze termijn kunnen zij geen aanspraken op deze voorwerpen doen gelden.

 

Artikel 22 Onderhoud door de rechthebbende of gebruiker

1. Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van de grafbedekking geschiedt door, voor rekening van en voor risico van de rechthebbende of de gebruiker.

2. De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen.

3. Indien de rechthebbende of de gebruiker nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het college de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende dertien weken ter beschikking van de rechthebbende of de gebruiker en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

4. De verwijdering vindt niet plaats dan nadat het college de rechthebbende of de gebruiker door middel van een verklaring schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de toestand van de grafbedekking. Wanneer het adres van de rechthebbende of de gebruiker niet bekend is maakt het college de verklaring door middel van een bij het graf te plaatsen bordje bekend.

5. Het college kan de rechthebbende of de gebruiker per aanschrijving verplichten een beschadiging aan de grafbedekking te herstellen binnen de door het college gestelde termijn indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het college het uiterlijk aanzien van de begraafplaats schaadt of indien de beschadiging van de grafbedekking gevaar op levert voor derden.

 

Artikel 23 Onderhoud door de gemeente

1. Het college voorziet in het algemeen onderhoud van het terrein

2. De beheerder is bevoegd het gedenkteken tijdelijk weg te nemen.

 

Hoofdstuk VI Ruiming van graven, urnengraven en urnennissen

 

Artikel 24 Ruiming, bezorging van overblijfselen en as

1. De beheerder draagt er zorg voor dat met de bij de ruiming van het graf nog aanwezige menselijke resten te allen tijde respectvol wordt omgegaan en dat bezoekers van de begraafplaats niet met menselijke resten worden geconfronteerd.

2. Nabestaanden van een overledene die begraven is in een algemeen graf kunnen bij de beheerder een aanvraag indienen om indien mogelijk bij ruiming de menselijke resten, bijeen te doen brengen voor crematie of herbegraving elders. Nabestaanden van een overledene waarvan een asbus al of niet met een urn is bijgezet in een algemeen graf kunnen bij de beheerder een aanvraag indienen om deze ter beschikking te houden voor herbegraving of verstrooiing elders.

3. De rechthebbende op een particulier graf, kan bij de beheerder een aanvraag indienen om indien mogelijk de menselijke resten te doen verzamelen om deze te cremeren of elders opnieuw te doen begraven. De rechthebbende op een particuliere graf, urnengraf of urnennis kan bij de beheerder een aanvraag indienen de asbus ter beschikking te houden om elders bij te zetten of om de as te doen verstrooien.

4. Rechthebbenden op een particulier graf kunnen dit graf laten schudden; in dat geval vindt ruiming van het graf plaats door het bijeen garen van alle beenderen, die onder de bodem van het graf ingegraven worden.

 

Hoofdstuk VII Einde van de grafrechten

 

Artikel 25 Vervallen grafrechten1.De grafrechten vervallen: a. door het verlopen van de termijn; b. indien de rechthebbende of gebruiker afstand doet van het recht; c. indien de begraafplaats wordt opgeheven. 2. Het college kan de grafrechten vervallen verklaren: a. indien de betaling van het gebruiksrecht en de onderhoudskosten ten behoeve van de vestiging of een verlenging van het grafrecht niet binnen drie maanden na aanvang van die termijn is geschied; b. indien de rechthebbende of gebruiker - ondanks een aanmaning - in verzuim blijft een op grond van deze verordening op hem rustende verplichting na te komen of daarmee in strijd handelt; c. indien de rechthebbende of de gebruiker van een graf is overleden en het recht niet binnen één jaar is overgeschreven.

3. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en c, en in het tweede lid, vindt geen terugbetaling plaats van een deel van de kosten van het grafrecht, betaalde onderhoudsbijdragen of eventuele andere kosten.

 

Hoofdstuk VIII Slotbepalingen

 

Artikel 26. Intrekking oude regeling

De Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Heselenberg gemeente Groesbeek 2010 vastgesteld op 16 december 2010 en de Beheersverordening algemene begraafplaats gemeente Millingen aan de Rijn 2010 vastgesteld 25 januari 2011 worden ingetrokken.

 

Artikel 27 Overgangsbepaling

1. Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Heselenberg gemeente Groesbeek 2010 en besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Beheersverordening algemene begraafplaats gemeente Millingen aan de Rijn 2010 gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

2. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Heselenberg gemeente Groesbeek 2010 is ingediend of de Beheersverordening algemene begraafplaats gemeente Millingen aan de Rijn 2010 en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

 

Artikel 28 Strafbepaling

Hij die handelt in strijd met de artikelen 19 of 22 wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 

Artikel 29 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking na bekendmaking op 1 januari 2017

 

Artikel 30 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Berg en Dal 2017.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Berg en Dal

op 15 december 2016

 

De raadsgriffier,

De voorzitter,