Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Verordening geurhinder en veehouderij 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij 2017
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpVerordening geurhinder en veehouderij 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening geurhinder en veehouderij 2009’ (deelgebied Groesbeek) vervalt per 1 januari 2017

Verordening geurhinder en veehouderij 2007 Gemeente Ubbergen vervalt per 1 janauro 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 6 Wgv
 2. art. 8 WGv
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

15-12-2016

gmb-2016-188995

Z-16-42793

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij 2017

De raad van de gemeente Berg en Dal;

 

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016,

 

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij,

 

gelet op de door de raad bij besluit van 15 december 2016 vastgestelde gebiedsvisie als bedoeld in artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij;

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven:

 

Verordening geurhinder en veehouderij 2017.

Artikel 1: begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

buitengebied:

het gebied dat als zodanig is aangegeven op Ruimtelijkeplannen.nl en is weergegeven op de bij deze verordening behorende kaart;

 

veehouderij:

inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

 

wet:

de Wet geurhinder en veehouderij;

 

geurbelasting:

de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, berekend met V-Stacks, uitgedrukt in Europese odour units per kubieke meter lucht;

 

geurgevoelig object:

 

odour units (ouE/m3; P98):

Geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een volume-eenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens de NEN-EN 13725:2003 ‘Luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie’. In deze verordening wordt voor de geurbelasting uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentiel geurconcentratie. Dat betekent dat de – met een verspreidingsmodel – berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden.

 

Overige dieren:

landbouwhuisdieren zoals ook omschreven in het Besluit landbouw milieubeheer, behoudens dieren die zijn om te rekenen naar odour units, melkrundvee en vrouwelijk jongvee.

Artikel 2: aanwijzing gebieden

 • 1.

  Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 1, van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied: het gehele grondgebied van de gemeente Berg en Dal;

 • 2.

  Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 3, van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied: het gehele grondgebied van de gemeente Berg en Dal;

 • 3.

  Het gebied als bedoeld in de leden 1 en 2 wordt aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte Harmonisatie Geurbeleid en bijbehorende kaarten (Geurnormenkaart gemeente Berg en Dal en Huidige achtergrondbelasting gemeente Berg en Dal);

 • 4.

  Voor de gebiedsindelingen zoals onderscheiden in de artikelen 3 en 4 van deze verordening wordt verwezen naar de in het derde lid genoemde Harmonisatie Geurbeleid.

Artikel 3: waarden voor de geurbelasting

In afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2 lid 1 van deze verordening:

A

Bebouwde kom stedelijk

2,0 odour units;

B

Bebouwde kom stedelijk v2

2,0 odour units;

C

Bebouwde kom

3,0 odour units;

D

Bebouwde kom v2

3,0 odour units;

E

Bebouwde kom landelijk

4,5 odour units;

F

Gemengd gebied met hoofdzakelijk burger gebruik

5,0 odour units;

G

Gemengd gebied

8,0 odour units;

H

Gemengd buitengebied

11,0 odour units;

I

Buitengebied

14,0 odour units;

J

Buitengebied met hoofdzakelijk agrariërs

21,0 odour units.

Artikel 4: waarden voor de afstand

In afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet bedraagt de minimale afstand voor de geurbelasting van een veehouderij met minder dan 200 stuks melkrundvee (en 140 stuks jongvee) en/of 50 overige dieren op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2 lid 2 van deze verordening:

A

Bebouwde kom stedelijk

100 meter;

B

Bebouwde kom stedelijk v2

50 meter;

C

Bebouwde kom

100 meter;

D

Bebouwde kom v2

50 meter;

E

Bebouwde kom landelijk

50 meter;

F

Gemengd gebied met hoofdzakelijk burger gebruik

25 meter;

G

Gemengd gebied

25 meter;

H

Gemengd buitengebied

25 meter;

I

Buitengebied

50 meter;

J

Buitengebied met hoofdzakelijk agrariërs

25 meter.

Artikel 5: overgangsrecht

Voor lopende procedures, waar de gemeenteraad reeds positief over heeft besloten, kan het college ontheffing van de norm als bedoeld in artikel 3 verlenen.

Artikel 6: intrekking voorliggende verordeningen

Met het in werking treden van deze verordening komen de verordeningen ‘Verordening geurhinder en veehouderij 2009’ (deelgebied Groesbeek) en ‘Verordening geurhinder en veehouderij 2007 Gemeente Ubbergen’ te vervallen.

Artikel 7: citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening geurhinder en veehouderij 2017’.

Artikel 8: in werking treding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

 

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Berg en Dal in zijn openbare vergadering van 15 december 2016

de griffier,

de voorzitter