Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Mandaatbesluit bevoegdheden van de werkgeverscommissie aan de griffier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit bevoegdheden van de werkgeverscommissie aan de griffier
CiteertitelMandaatbesluit bevoegdheden van de werkgeverscommissie aan de griffier
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpMandaat werkgeverscommissie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 Awb
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/CVDR350097/CVDR350097_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-201708-01-2015Nieuwe regeling

09-01-2017

gmb-2017-18234

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit bevoegdheden van de werkgeverscommissie aan de griffier

besluit:

 

het volgende vast te stellen

 

Mandaatbesluit bevoegdheden van de werkgeverscommissie aan de griffier.

Artikel 1.
 • 1.

  De werkgeverscommissie mandateert haar bevoegdheden tot het nemen van personele besluiten ten aanzien van de op de griffie werkzame ambtenaren, met uitzondering van de griffier, aan de griffier.

 • 2.

  Tot het mandaat behoort mede het afdoen en voeren van correspondentie ter zake van de toegekende bevoegdheden en het (doen) treffen van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

Artikel 2.
 • 1.

  De in mandaat te nemen besluiten dienen in overeenstemming te zijn met alle ter zake geldende regelingen, het door de raad en werkgeverscommissie gevoerde beleid en mogen niet leiden tot een budgetoverschrijding.

 • 2.

  Indien redelijkerwijs te verwachten is dat een in mandaat te nemen besluit bestuurlijke of politieke implicaties kan hebben, wordt de mandaatgever in de gelegenheid gesteld zijn wensen of bedenkingen over een ontwerp van het te nemen besluit, vergezeld van een advies van de gemandateerde, naar voren te brengen.

 • 3.

  Voorafgaand aan de formele gesprekken wint de griffier advies in bij de werkgeverscommissie.

 • 4.

  De griffier informeert de werkgeverscommissie ten minste één keer per jaar over de werkzaamheden en bevindingen van de griffie (medewerkers), met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 uit het Reglement van Orde door de gemeenteraad 2015.

Artikel 3.

Bij afwezigheid van de griffier oefent de werkgeverscommissie haar bevoegdheden uit.

Artikel 4.
 • 1.

  Alle stukken verband houdende met de uitoefening van dit mandaat worden als volgt ondertekend:

  De werkgeverscommissie van de gemeente Berg en Dal

  Namens deze,

  (handtekening)

  Griffier

 • 2.

  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op: 08-01-2015

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaatbesluit bevoegdheden van de werkgeverscommissie aan de griffier’.

   

Aldus besloten door de werkgeverscommissie in zijn vergadering van 09-01-2017

De werkgeverscommissie,

E.M. van deScheur-Hendriks

voorzitter