Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Regeling melding financiële belangen gemeente Berg en Dal 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling melding financiële belangen gemeente Berg en Dal 2017
CiteertitelRegeling melding financiële belangen gemeente Berg en Dal 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/CVDR403559/CVDR403559_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-201701-06-2017Nieuwe regeling

07-06-2017

gmb-2017-134166

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling melding financiële belangen gemeente Berg en Dal 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal;

 

na overeenstemming met de OR;

 

gelet op artikel 15:1f van de CAR-UWO

Besluit:

 

de navolgende regeling vast te stellen:

 

Regeling melding financiële belangen gemeente Berg en Dal 2017

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Werkgever

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal.

 • b.

  Medewerker

  De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR-UWO. Alsmede stagiaires en personen die anderszins in dienst zijn van de gemeente Berg en Dal.

 • c.

  Financiële belangen:

  Onder financieel belang wordt in ieder geval verstaan het bezit van effecten, vorderingsrechten, onroerend goed, bouwgrond en een financiële deelneming in ondernemingen. De werkgever is bevoegd andere financiële belangen aan te wijzen, die betrekking hebben op deze regeling.

 • d.

  Registratie:

  De registratie van meldingen van financiële belangen zoals bedoeld in artikel 15:1f lid 3 CAR-UWO.

Artikel 2 Verbod financiële belangen

 • 1.

  Iedere medewerker is verplicht financiële belangen te melden, voor zover de medewerker redelijkerwijs het vermoeden kan hebben dat met het hebben van of handelen in deze financiële belangen de goede vervulling van de functie of goede functionering van de openbare dienst, niet in redelijkheid is verzekerd.

 • 2.

  Het is de medewerker overeenkomstig artikel 15:1f lid 4 CAR-UWO verboden financiële belangen te hebben, effecten te bezitten en transacties in effecten te verrichten, waardoor de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.

Artikel 3 Melding financiële belangen

 • 1.

  De melding wordt gedaan door middel van een e-mail aan personeledienstverlening@bergendal.nl

 • 2.

  Ongeacht of een dergelijke melding is gedaan kan de werkgever het hebben van of handelen in financiële belangen waarvan de werkgever van mening is dat de goede vervulling van de functie of goede functionering van de openbare dienst niet in redelijkheid is verzekerd, verbieden.

 • 3.

  De werkgever kan de medewerker verzoeken om nadere informatie.

Artikel 4 Registratie

 • 1.

  De registratie van financiële belangen geschiedt door de melding, zoals bedoeld in artikel 2, lid 4, op te nemen in het personeelsdossier.

 • 2.

  Het cluster P&O is belast met de registratie van financiële belangen.

Artikel 5 Besluit werkgever

 • 1.

  Indien de werkgever van mening is dat naar aanleiding van de gemelde financiële belangen de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, niet in redelijkheid is verzekerd, ontvangt de medewerker een gemotiveerd besluit omtrent de financiële belangenverstrengeling.

 • 2.

  Indien er sprake is van financiële belangenverstrengeling wordt door de betrokken medewerker naar een oplossing gezocht.

 • 3.

  In het uiterste geval is de medewerker verplicht het financiële belang af te stoten.

 • 4.

  Bij het aanhouden van de verboden financiële belangen kan een disciplinaire straf worden opgelegd.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling melding financiële belangen gemeente Berg en Dal 2017”. De regeling treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot 1 juni 2017.

 • 2.

  Gelijktijdig vervallen de overeenkomstige regelingen van de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek.

 

Aldus vastgesteld te Groesbeek op 7 juni 2017,

Burgemeester en wethouders van Berg en Dal,

De secretaris

E.W.J. van der Velde

De burgemeester

M. Slinkman