Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Beleidsregel huisvestingsindicatie gemeente Berg en Dal 2020 (behorende bij de Huisvestingsverordening gemeente Berg en Dal 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel huisvestingsindicatie gemeente Berg en Dal 2020 (behorende bij de Huisvestingsverordening gemeente Berg en Dal 2020)
CiteertitelBeleidsregel Huisvestingsindicatie gemeente Berg en Dal 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Huisvestingswet 2014
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2019Nieuwe regeling

05-11-2019

gmb-2019-306668

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel huisvestingsindicatie gemeente Berg en Dal 2020 (behorende bij de Huisvestingsverordening gemeente Berg en Dal 2020)

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de Huisvestingswet en de Huisvestingsverordening gemeente Berg en Dal 2020;

besluit:

 

vast te stellen de beleidsregel huisvestingsindicatie gemeente Berg en Dal 2020.

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Gemeentewet, de Huisvestingswet 2014, de Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo), de Wet Langdurige zorg(Wlz), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Huisvestingsverordening gemeente Berg en Dal 2020.

 • 2.

  Aanvrager: degene die een aanvraag doet voor een huisvestingsindicatie.

 • 3.

  Huisvestingsindicatie: hiermee wordt verwezen naar het begrip verhuisindicatie genoemd in de huisvestingsverordening, onder hoofdstuk 1, artikel 1.

Artikel 2. Algemene voorwaarden

 • 1.

  Levensloopgeschikte woningen zijn bedoeld voor mensen met een fysieke beperking, waarbij is vastgesteld dat zij als gevolg van de fysieke beperkingen zijn aangewezen op een woning als bedoeld in bijlage 2 van de huisvestingsverordening en waarbij tevens:

  • a.

   is vastgesteld dat verhuizing naar een woning als bedoeld in bijlage 2 van de huisvestingsverordening binnen een jaar noodzakelijk is;

  • b.

   is vastgesteld dat de huidige woning niet meer passend/geschikt is voor de aanvrager met zijn/haar beperking dan wel niet meer redelijkerwijs passend/geschikt gemaakt kan worden.

 • 2.

  De richtlijnen waaraan de levensloopgeschikte woningen moeten voldoen zijn opgenomen in bijlage 2 van de Huisvestingsverordening.

Artikel 3. Werkwijze

 • 1.

  Op basis van persoonlijk gesprek wordt door de gemeente vastgesteld dat de aanvrager fysieke beperkingen heeft die gerelateerd zijn aan huisvesting en die verhuizing naar een levensloopgeschikte of rolstoelgeschikte woning rechtvaardigt.

 • 2.

  De gemeente verstrekt de huisvestingsindicatie middels een besluit/beschikking, waartegen op grond van de Awb een bezwaar kan worden ingediend.

 • 3.

  In geval van een afwijzing kan de aanvrager op grond van de Awb in bezwaar gaan bij de gemeente die het besluit heeft afgegeven.

 • 4.

  De huisvestingsindicatie wordt in de gehele woningmarktregio geaccepteerd.

 • 5.

  De aanvrager meldt zichzelf aan de hand van de huisvestingsindicatie bij betreffende corporatie, ter registratie.

 • 6.

  De huisvestingsindicatie wordt door de corporatie geactiveerd door registratie in Entree.

 • 7.

  De aanvrager reageert zelf op geschikte woningen.

 • 8.

  Na het accepteren van een woning vervalt de huisvestingsindicatie. Deze is dus éénmalig te gebruiken.

 • 9.

  Geen huisvestingsindicatie wordt verleend aan de aanvrager waarvan de woning is aangepast of aangepast had kunnen worden op grond van de Wmo en waarbij sindsdien geen sprake is van een wijziging in de situatie.

 • 10.

  Een huisvestingsindicatie is geldig voor de duur van 1 jaar, vanaf het moment van afgifte door de gemeente.

Artikel 4. Hardheidsclausule

Voor situaties waarin deze beleidsregels niet voorzien wordt verwezen naar de hardheidsclausule zoals opgenomen in art. 4.84 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 31 december 2019.

Artikel 6. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als de Beleidsregel Huisvestingsindicatie gemeente Berg en Dal 2020.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 november 2019.

De secretaris,

E.W.J.van der Velde.

De burgemeester,

mr. M.Slinkman.