Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bergambacht

Nadere regels voor de graven,asbezorging en gedenkplaatsen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bergambacht
Officiële naam regelingNadere regels voor de graven,asbezorging en gedenkplaatsen 2013
CiteertitelRegels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 11, tweede lid, 12 en 14 Beheersverordening begraafplaatsen Bergambacht 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-05-201401-01-201401-01-2017artikelen 5, 6, 7, 8 en 9

13-05-2014

Gemeenteblad 28-05-2014, Jaargang 2014 Nr. 30203

n.v.t.
01-01-201301-01-2014Actualisering

27-11-2012

Gemeentepagina, 27-12-2012

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2013

Burgemeester en wethouders van Bergambacht;

gelet op de artikelen 11, tweede lid, 12 en 14 van de Beheersverordening begraafplaatsen Bergambacht 2013;

b e s l u i t e n:

vast te stellen de volgende

Nadere regels voor de graven,asbezorging en gedenkplaatsen 2013:

Artikel 1. Begripsbepalingen

De begripsbepalingen, zoals vermeld in artikel 1 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Bergambacht 2013, zijn onverkort van toepassing op deze nadere regels.

Artikel 2. Afmetingen graven

 • 1. Particuliere graven op de gemeentelijke begraafplaatsen te Bergambacht en Ammerstol hebben een lengte van 2,20 meter en een breedte van 1 meter.

 • 2.

  • a.

   Particuliere graven op de gemeentelijke begraafplaats te Berkenwoude hebben een lengte van 2,20 meter en een breedte van 2 meter.

  • b.

   Indien een particulier graf op de gemeentelijke begraafplaats te Berkenwoude bestemd wordt en blijft voor het begraven van ten hoogste één lijk, kan, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, op verzoek van de rechthebbende een graf worden uitgegeven met een lengte van 2,20 meter en een breedte van 1 meter.

 • 3. Algemene graven hebben een lengte van 2,20 meter en een breedte van 1 meter.

 • 4. Voor algemene graven ten behoeve van kinderen kunnen afwijkende afmetingen gelden.

Artikel 3. Bestemming algemene graven

 • 1. Algemene graven zijn bestemd voor het begraven van ten hoogste één lijk, of het bijzetten van ten hoogste één asbus, met of zonder urn.

 • 2. Op de gemeentelijke begraafplaatsen te Bergambacht en Ammerstol kunnen algemene graven boven elkaar zijn gesitueerd (ten hoogste twee lagen).

 • 3. Een asbus, met of zonder urn, wordt uitsluitend bijgezet in de bovenste grafruimte.

Artikel 4. Bestemming particuliere graven Bergambacht en Ammerstol

 • 1. Particuliere graven op de gemeentelijke begraafplaatsen te Bergambacht en Ammerstol zijn bestemd voor:

  • a.

   het begraven van ten hoogste twee lijken boven elkaar, of

  • b.

   het begraven van ten hoogste één lijk en het bijzetten van ten hoogste drie asbussen, met of zonder urn, of

  • c.

   het bijzetten van ten hoogste zes asbussen, met of zonder urn, of

  • d.

   het verstrooien van as van ten hoogste zes overledenen.

 • 2. Indien het lijken betreft van kinderen jonger dan 12 jaar beslist het college of in één graf meer dan twee lijken kunnen worden begraven.

 • 3. Asbussen, met of zonder urn, worden uitsluitend bijgezet in de bovenste grafruimte.

Artikel 5. Bestemming particuliere graven Berkenwoude

 • 1. Particuliere graven op de gemeentelijke begraafplaats te Berkenwoude, als bedoeld in artikel 2, tweede lid sub a, zijn bestemd voor:

  • a.

   het begraven van ten hoogste twee lijken naast elkaar, of

  • b.

   het begraven van ten hoogste één lijk en het bijzetten van ten hoogste drie asbussen, met of zonder urn, of

  • c.

   het bijzetten van ten hoogste zes asbussen, met of zonder urn, of

  • d.

   het verstrooien van as van ten hoogste zes overledenen.

 • 2. Indien het lijken betreft van kinderen jonger dan 12 jaar beslist het college of in één graf meer dan twee lijken kunnen worden begraven.

 • 3. Particuliere graven op de gemeentelijke begraafplaats te Berkenwoude, als bedoeld in artikel 2, tweede lid sub b, zijn bestemd voor:

  • a.

   het begraven van ten hoogste één lijk, of

  • b.

   het begraven van ten hoogste drie asbussen, met of zonder urn, of

  • c.

   het verstrooien van as van ten hoogste drie overledenen.

Artikel 6. Columbariums

 • 1. Een bovengronds columbarium op de begraafplaats te Ammerstol, Bergambacht en Berkenwoude is bestemd voor het bijzetten van ten hoogste twee asbussen zonder urn.

 • 2. Een ondergronds columbarium op de begraafplaats te Bergambacht is bestemd voor het bijzetten van ten hoogste vier asbussen zonder urn.

Artikel 7. Gedenkplaatsen

 • 1. Particuliere graven kunnen ook worden uitgegeven als particuliere gedenkplaats.

 • 2. In zeer bijzondere gevallen kan het college voor een nader te bepalen duur een bijzondere algemene gedenkplaats instellen.

Artikel 8. Onvoorziene situaties

In situaties waarin deze nadere regels niet voorzien, beslist het college.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1. Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag waarop de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Bergambacht 2013 in werking treedt.

 • 2. De "Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen", vastgesteld op 23 december 1997, worden per gelijke datum ingetrokken.

 • 3. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2013.

Ondertekening

Bergambacht, 27 november 2012

Burgemeester en wethouders van Bergambacht,

de secretaris, P. van Willigen

de burgemeester,A. van Erk