Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bergambacht

Verordening subsidiëring inzamelen oud papier 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bergambacht
Officiële naam regelingVerordening subsidiëring inzamelen oud papier 2006
CiteertitelVerordening subsidiëring inzamelen oud papier 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerp
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200601-01-2017nieuwe verordening

27-06-2006

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening subsidiëring inzamelen oud papier 2006

De raad der gemeente Bergambacht;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

Gelet op art. 149 Gemeentewet;

Verordening subsidiëring inzamelen oud papier 2006

Artikel 1 Begripsbepalingen

subsidie: een geldelijke bijdrage van de gemeentelijke overheid aan instellingen ter financiering c.q. dekking van kosten van bepaalde activiteiten, die dienstbaar zijn aan het bevorderen van het welzijn van de burgers, binnen de gemeente.

instelling: een organisatie die als hoofddoel heeft:

zonder winstoogmerk het welzijn van de burgers in het algemeen of op een bepaald terrein te bevorderen.

jaar: het kalenderjaar.

Artikel 2

 • a. Aan instellingen als bedoeld in artikel 1, die oud papier in de gemeente gedurende minstens een jaar inzamelen, kan subsidie worden verleend.

 • b. De in het vorige lid genoemde subsidie wordt verleend in de vorm van een garantie dat de marktprijs per kilogram van het in de gemeente ingezameld oud papier tot maximaal 8 cent aangevuld wordt.

 • c. als de netto maandopbrengst (dit is de bruto opbrengst oud papier -/- logistieke kosten) boven het garantiebedrag van € 36, 30 per ton ingezameld oud papier komt, ontvangt de vereniging deze opbrengst.’

Artikel 3

 • 1. De subsidieaanvraag wordt ingediend bij en gericht aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. Bij een aanvraag om subsidie moeten in enkelvoud worden overgelegd:

  • a.

   de statuten, de stichtingsakte of het reglement van de instelling, zoals deze luiden op het tijdstip van indiening van de aanvraag, tenzij burgemeester en wethouders reeds over deze gegevens beschikken;

  • b.

   een opgave van de bestuurssamenstelling, de namen en adressen van de bestuursleden en de (post-)bankrekening van de instelling;

  • c.

   een exploitatie-begroting voor het subsidiejaar, voorzien van een duidelijke toelichting, waaruit onder andere moet blijken hoe de geraamde inkomsten en uitgaven zijn berekend;

  • d.

   door een reeds bestaande en functionerende instelling moet tevens een exploitatierekening en een balans over het laatst verlopen boekjaar worden overgelegd, voorzien van een toelichting en een verslag van de verrichte werkzaamheden.

  • e.

   alle, door burgemeester en wethouders te bepalen, overige gegevens die van belang zijn voor het beoordelen van de aanvraag.

 • 3. De instelling is verplicht binnen twee weken na een daartoe strekkend verzoek, aan burgemeester en wethouders alle inlichtingen te verstrekken welke van haar in het belang van een goede subsidiëring worden gevraagd.

 • 4. Het bepaalde in artikel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

Het college van burgemeester en wethouders beslist op subsidieaanvragen.

Artikel 5

Degene aan wie subsidie is toegekend verbindt zich om te veel ontvangen subsidie te restitueren, onmiddellijk na ontvangst van een mededeling waaruit blijkt dat een subsidie is herzien.

Artikel 6

Als blijkt dat opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt of als de voorschriften van deze regeling niet worden nageleefd, kunnen burgemeester en wethouders de verleende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen en de houder van verdere subsidie uitsluiten.

Artikel 7

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening subsidiëring inzamelen oud papier 2006 " en treedt in werking op 1 januari 2006.

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt “De verordening subsidiëring inzamelen oud papier uit 1985 (laatst gewijzigd 31okt2000)

Aldus vast gesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bergambacht op 27 juni 2006

De griffier, De voorzitter,