Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Algemeen ondermandaatbesluit Afdeling Stedelijke Ontwikkeling 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen ondermandaatbesluit Afdeling Stedelijke Ontwikkeling 2013
CiteertitelAlgemeen ondermandaatbesluit Afdeling Stedelijke Ontwikkeling 2013
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpgemeentelijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemeen mandaatbesluit
  2. Gemeentewet
  3. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-201301-07-201324-04-2015nieuwe regeling

01-07-2013

Bergen op Zoomse Bode, 7 juli 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen ondermandaatbesluit Afdeling Stedelijke Ontwikkeling 2013

 

 

Artikel  

ALGEMEEN ONDERMANDAATBESLUIT AFDELING STEDELIJKE ONTWIKKELING 2013

De afdelingsmanager van de Afdeling Stedelijke Ontwikkeling, mevrouw A.M.A. Vrijenhoek-de Vries;

besluit;

gelet op het Algemeen Mandaatbesluit 2013;

gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

  • ondermandaat te verlenen aan de tot de afdeling behorende teammanagers voor de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld op de bij dit besluit behorende lijst met mandaten;

  • te bepalen dat dit ondermandaatbesluit in werking treedt op 1 juli 2013.

Bergen op Zoom ,

Mevrouw A.M.A. Vrijenhoek-de Vries

 

 

Ondermandaat aan:

Teammanager Team Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, teammanager Team Economie, teammanager Team Beleid & Projecten Stad ca., teammanager Team Beleid & Projecten Landschap ca.

Allen:

1.Het toezenden van stukken in het kader van een rechtszaak aan de betrokken instanties/personen.

2.Het stellen van bezwaarschriften in handen van de adviescommissie voor de bezwaarschriften.

3.Het bevestigen van de ontvangst van een bezwaarschrift op grond van art. 6:14 Awb.

4.Het doorzenden van een bezwaar- of beroepschrift aan het bevoegde orgaan alsmede het doen van mededelingen aan de indiener van het bezwaar- of beroepschrift inzake die doorzending op grond van art. 6:15 lid 1 en 2 Awb.

5.Het doen van mededelingen aan de indiener van een bezwaarschrift en andere belanghebbenden inzake het horen op grond van art. 7:2 lid 2 en 7:16 lid 2 Awb.

6.Het doen van mededelingen inzake de verdaging van de beslissing op een bezwaar- of beroepschrift op grond van art. 7:10 lid 3 en 7:24 lid 4 Awb.

7.Het vragen van uitstel voor het indienen van een verweerschrift.Het indienen van een verweerschrift.

8.Het intrekken en herzien van het primaire besluit op grond van artikel 6:18 van de Awb.

9.Het beantwoorden / afhandelen van acquisitiebrieven (algemene en projectgerichte).

10.De toezending van afschriften van besluiten van bestuursorganen aan derden (ter kennisneming).

11.Het doen van mededeling van de goedkeuring van raadsbesluiten door gedeputeerde staten aan derden.

12.Het toezenden van officiële en andere publicaties aan dag / weekbladen en de Nederlandse Staatscourant.

13.Hetzij het vragen van inlichtingen, hetzij het desgevraagd of eigener beweging verstrekken van inlichtingen van informatieve aard inzake aangelegenheden de afdeling betreffende.

14.Het beslissen op verzoeken om informatie zoals bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur, met uitzondering van verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur afkomstig van leden van de gemeenteraad en verzoeken met politieke gevoeligheden.

15.Het nemen van besluiten in het kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (par. 4.1.3.1 en 4.1.3.2 Awb) voor zover deze beslissingen betrekking hebben op de onderliggende aanvragen/bezwaren voor zover het hun afdeling betreft.

16.Het beslissen om verbeurde dwangsommen in te vorderen op basis van de Invorderingsbeschikking en artikel 5:37 Awb.

17.Het beslissen op het invorderen van de kosten bestuursdwang op grond van de kostenbeschikking en artikel 5:25, lid 6 Awb.

18.Het beslissen op het doen van een betaling in verband met een bestuurlijke geldschuld op grond van artikel 4:86 Awb.

19.Het vaststellen van subsidies op grond van de Algemene Subsidieverordening tot 7.500,- conform de voor het beleidsterrein vastgestelde subsidieregeling en beleidsregels.

20.De vaststelling van subsidies voor zover deze vaststelling overeenkomt met of lager is dan de verleende subsidie.

21.Het verlenen van uitstel aan gesubsidieerde instellingen voor het indienen van subsidie-aanvragen en de subsidieverantwoording.

22.Het beslissen op aanvragen tot het verlenen van voorschotten op toegekende subsidies.

23.Het beslissen op aanvragen van gesubsidieerde instellingen om toestemming voor het vormen van bestemmingsreserves en de maximale hoogte daarvan voor zover de subsidieregeling voor het beleidsterrein dit toestaat.

24.Het aanwijzen van ambtenaren als toezichthouders, zoals bedoeld in artikel 5:11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht.

25.Het aanstellen van medewerkers, niet zijnde aangesteld als ambtenaren, aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar.

26.Het aanvragen van subsidie.

27.De toepassing van de hardheidsclausule als bedoeld in de Algemene subsidieverordening tot een bedrag van 2.500,-

28.Het (gedeeltelijk) weigeren van subsidieaanvragen tot 7.500,-

29.Het intrekken en herzien van het primaire besluit op grond van artikel 6:18 van de Algemene wet bestuursrecht.

30.31Aanvragen van en afrekenen van rijksbijdragen.

31.32Het doen van kennisgeving van (de resultaten van) afhandeling van subsidievoorstellen door gemeenteraad en gedeputeerde staten.

32.33.Het beslissen op bezwaarschriften tegen bij mandaat genomen besluiten, indien en voor zover het advies van de adviescommissie voor de bezwaarschriften wordt gevolgd en niet gehandeld wordt in strijd met het bepaalde in artikel 10:3, lid 3, van de Algemene wet bestuursrecht.

Diversen

1.Het met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht nemen van een besluit tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag.

2.Het indienen van aanvragen om diverse vergunningen en subsidies ten behoeve van de realisatie van projecten, inclusief de administratieve afhandeling daarvan.

3.Het afhandelen van schriftelijke, telefonische en mondelinge klachten en verzoeken om informatie over het functioneren en het onderhoud van de gemeentelijke openbare voorzieningen.

4.Het beslissen op het doen van een betaling in verband met een bestuurlijke geldschuld op grond van artikel 4:86 Awb.

5.Het beslissen op aanvragen om vergunning voor het aanbrengen van duikers.

6.Het houden van overleg met groepen bewoners of vertegenwoordigende organisaties over het onderhoud, de herinrichting en de aanleg van wegen, riool-, groen- of speelvoorzieningen.

7.Het houden van overleg met groepen bewoners of vertegenwoordigende organisaties over ruimtelijke plannen.

8.Het beslissen op aanvragen om toekenning van een VROM Starterslening op grond van de Verordening VROM Startersregeling 2007.

Teammanager Ruimtelijke Ordening en Vergunningen:

Omgevingsregelgeving algemeen

Het ondertekenen van een bewijs van ontvangst van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen zoals bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Het ondertekenen van het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 3.1 van de Wabo.

Het beslissen om het indienen van schriftelijke stukken behorende bij een aanvraag toe te staan (artikel 4.3 lid 2 Bor).

Het beslissen tot aanhouding aanvraag en het ondertekenen van de mededeling daarvan (artikel 3.3 t/m 3.6 Wabo).

Het verlengen van de beslistermijn op een aanvraag om omgevingsvergunning (artikel 3.9 lid 2 eb 3.12 lid 8 Wabo).

Beslissen over de wijziging van een omgevingsvergunning 1 e fase (artikel 2.5 lid 6 Wabo).

Het aanvragen van advies als bedoeld in de artikel 2.26 van de Wabo.

Het aanvragen van en adviseren over aanvragen om verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de artikel 2.27 van de Wabo.

Het verlenen van een omgevingsvergunning ex artikel 2.27 en 2.28 van de Wabo indien en voor zover de vereiste verklaring van geen bedenkingen is afgegeven.

Het weigeren, wijzigen en intrekken van een omgevingsvergunning (ex artikel 2.29 tot en met artikel 2.33a Wabo), alsmede het nemen van beslissingen tot het niet-ontvankelijk verklaren van aanvragen omgevingsvergunning.

Omgevingsregelgeving voor de activiteit bouwen,

Het beslissen op aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (ex artikel 2.1lid 1, onder a Wabo).

De beoordeling of een activiteit bouwen voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.3 en 2.7 (en bijlage II) van het Besluit omgevingsrecht (Besluit van 25 maart 2010) in strijd is met redelijke eisen van welstand.

De controle van statische berekeningen met bijbehorende tekeningen.

Het beslissen op verzoeken om vrijstelling op grond van de Bouwverordening.

Het beslissen op ontheffing op grond van artikel 1.11 van het Bouwbesluit 2003.

Het op een andere naam overschrijven van omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (artikel 10.3 en 10.4 Bouwverordening overdragen vergunningen en overdragen mededeling).

Het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten op aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen al dan niet in combinatie met een afwijkingsactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1c van de Wabo, indien en voor zover het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften wordt gevolgd en niet gehandeld wordt in strijd met het bepaalde in artikel 10:3, lid 3, van de Algemene wet bestuursrecht .

Omgevingsregelgeving voor de activiteit afwijken (bestemmingsplan)

Het beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, onder b van de Wabo.

Het beslissen op aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit gebruiken ex artikel 2.1 eerste lid onder c van de Wabo zoals bedoeld in artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 1 ° , 2 ° van de Wabo.

Het afwijzen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit gebruiken ex artikel 2.1 eerste lid onder c van de Wabo zoals bedoeld in artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 3 ° van de Wabo.

Het beslissen op aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit gebruiken ex artikel 2.1 eerste lid onder c van de Wabo zoals bedoeld in artikel 2.12 tweede lid van de Wabo.

Het elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten conform Bro artikel 1.2.1 lid 1, Bro artikel 1.2.2 lid 2 en de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008.

Omgevingsregelgeving voor de activiteit gebruiken (brandveiligheid)

Het beslissen op aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit gebruiken ex artikel 2.1 eerste lid onder d Wabo).

Omgevingsregelgeving voor de activiteit milieu

Het beslissen op aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit milieu ex artikel 2.1 eerste lid onder e Wabo;

1 ° het oprichten,

2 ° het veranderen of veranderen van de werking of

3 ° het in werking hebben

van een inrichting of mijnbouwwerk.

Omgevingsregelgeving voor de activiteit slopen

Het beslissen op een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit slopen als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 , onder f tot en met h van de Wabo:

f. het slopen, verstoren verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht;

g. het slopen van een bouwwerk in de gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald;

h. het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht of;

26 Het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving.

Het beslissen op een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit slopen als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, onder a tot en met c, van de Wabo (ingevolge provinciale of gemeentelijke verordening);

een bouwwerk te slopen;

een monument als bedoeld in een zodanig verordening ;

1 ° te slopen, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen of

2 ° te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht,

c. een bouwwerk te slopen in een krachtens een zodanig aangewezen verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht.

Het afgeven van asbestmeldingsformulieren zoals bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

29. Het beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder i Wabo.

Omgevingsregelgeving voor de overige Wabo activiteiten

Het beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen of veranderen van een weg als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 onder d, van de Wabo.

Het beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit maken, hebben of veranderen van een uitweg, als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 onder e, van de Wabo.

Het beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning om in of op of aan een onroerende zaak een alarminstallatie te hebben die voor de omgeving een opvallend geluid of lichtsignaal kan produceren, als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, onder f van de Wabo.

Het beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit vellen of doen vellen van houtopstand als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 onder g, van de Wabo.

Het beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning voor het op of aan een roerende zaak maken van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een openbare plaats, zoals bedoeld in artikel 2.2, lid 1 onder h van de Wabo.

Het beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning om als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toe te staan of te gedogen dat op of aan die onroerende zaak handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd met behulp van opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanuit een voor publiek toegankelijke plaats, zoals bedoeld in artikel 2.2, lid 1 onder i van de Wabo.

Het beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning om in een daarbij aangewezen gedeelte van de provincie of gemeente roerende zaken op te slaan, zoals bedoeld in artikel 2.2., lid 1, onder j van de Wabo.

Brandbeveiligingsverordening

Het beslissen op aanvragen om een gebruiksvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1 Brandbeveiligingsverordening.

Het verbinden van voorwaarden aan een gebruiksvergunning, zoals bedoeld in artikel 2.2 Brandbeveiligingsverordening.

Het wijzigen van de voorwaarden, indien het belang waarvoor de gebruiksvergunning is verleend dit vereist op grond van een verandering van inzichten of verandering van omstandigheden gelegen buiten de inrichting opgetreden na het verlenen van de gebruiksvergunning, zoals bedoeld in artikel 2.3   van de Brandbeveiligingsverordening.

Het intrekken van de gebruiksvergunning zoals bedoeld in artikel 5 van de Brandbeveiligingsverordening.

Procedureverordening Advisering Planschade 2008

Het versturen van een ontvangstbevestiging naar aanleiding van de ontvangst van een planschadeverzoek.

Het aanwijzen van de adviseur(s) en het verstrekken van de opdrachtverlening.

Het aanwijzen van de contactambtenaar.

Het reageren op concept planschadeadviezen.

Teammanager Ruimtelijke ordening en Vergunningen en Teammanager Beleid, Projecten Stad:

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

In het kader van het bijhouden van een register en een registratie van adressen en gebouwen op grond van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen voor het opmaken van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en voor het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basis registraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen.

Toekennen (huis) nummer aan object en aanwijzen lig- en standplaatsen

Het toekennen, het wijzigen en het intrekken van een nummer aan een object of een te onderscheiden deel daarvan, zoals bedoeld in artikel 6 Wet basisregistraties adressen en gebouwen en in artikel 3 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen).

Het aanwijzen van lig- en standplaatsen als bedoeld in artikel 3, eerste lid van Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010.

Handhaving

Het ondertekenen van een waarschuwing, vooraankondiging of vooraanschrijving.

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen

In het kader van het bijhouden van een register en een registratie van publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken voor:

Het verstrekken van een bewijs van inschrijving;

Het waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd;

Het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratie;

Het verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperking van toepassing zijn.

Teammanager Economie en Teammanager Beleid, Projecten Stad

Verkeer en parkeren

Het beslissen op aanvragen om verstrekking of verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart en -plaats, inclusief intrekking (art. 49 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) en de bevoegdheid ex artikel 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet 1994 tot het nemen van verkeersbesluiten, voor zover het betreft het al dan niet plaatsen of verwijderen van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) met onderbord uit bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

De berichtgeving aan belanghebbenden inzake het opnemen op de wachtlijst van belanghebbenden parkeren.

Het beslissen op aanvragen om afgifte van een vergunning ingevolge de parkeerregeling belanghebbenden.

Het beslissen op aanvragen om tijdelijke parkeervergunningen.

Teammanager Economie en Teammanager Ruimtelijke Ordening en Vergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening

Het beslissen op aanvragen om vergunning, ontheffing, verlof, vrijstelling, toestemming, verklaring van geen bezwaar en dergelijke, alsmede het intrekken daarvan, op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, m.u.v. de ontheffing als bedoeld in artikel 5.34 (stoken van vuur).

Stand- en ventplaatsen

Het beslissen op aanvragen om vergunning, ontheffing, verlof, vrijstelling, toestemming, verklaring van geen bezwaar en dergelijke, alsmede het intrekken daarvan, op grond van de Verordening op het verlenen van standplaats- en ventvergunningen en het innemen van standplaatsen 1999.

Teammanager Economie

Markten

Het beslissen op aanvragen om vergunning, ontheffing, verlof, vrijstelling, toestemming, verklaring van geen bezwaar en dergelijke, alsmede het intrekken daarvan, op grond van de Marktverordening.

Haven

Het beslissen op aanvragen om vergunning, ontheffing, verlof, vrijstelling, toestemming, verklaring van geen bezwaar en dergelijke, alsmede het intrekken daarvan, op grond van de Havenverordening en het Uitvoeringsbesluit Havenverordening.

Winkeltijden

Het beslissen op aanvragen om vergunning, ontheffing, verlof, vrijstelling, toestemming, verklaring van geen bezwaar en dergelijke, alsmede het intrekken daarvan, op grond van de Verordening inzake de Winkeltijdenwet 2012.

Teammanager Beleid, Projecten Stad

Verkeer

Het beslissen op aanvragen om vergunning tot het aanbrengen van routeaanduidingen t.b.v. festiviteiten, bedrijven en bouwplaatsen.

Leegstandswet

Het beslissen op aanvragen om vergunning, ontheffing, verlof, vrijstelling, toestemming, verklaring van geen bezwaar en dergelijke, alsmede het intrekken daarvan, op grond van de Leegstandwet.

Cultuur

Het aanvragen en afrekenen van rijksbijdragen.

Het vaststellen van subsidieformulieren zoals bepaald in de Algemene Subsidieverordening Bergen op Zoom artikel 5 lid 1 , artikel 15 lid 1 en artikel 16 lid 1.

In aanvulling op punt 21 van het mandaat van alle afdelingsmanagers is de afdelingsmanager Stedelijke Ontwikkeling bevoegd tot het verlenen en vaststellen van subsidie op grond van de Algemene Subsidieverordening conform de subsidieregeling cultuur en de vastgestelde richtlijnen en normen in de beleidsregels Cultuursubsidies. Bij afwijken van de vastgestelde richtlijnen en normen alsook bij afwijzing van een subsidieverzoek uitsluitend met voorafgaande toestemming van de portefeuillehouder.

Het beslissen op aanvragen van gesubsidieerde instellingen om toestemming voor het doen van kleine investeringen binnen het raam van de begroting/subsidiebedrag.

Het verlengen van een bestaande uitvoeringsovereenkomst als onderdeel van een subsidiebeschikking op het terrein van cultuur conform de vastgestelde richtlijnen en normen van de beleidsregels cultuursubsidies krachtens de Algemene Subsidieverordening en de Subsidieregeling Cultuur. Bij afwijken van de vastgestelde richtlijnen en normen uitsluitend na voorafgaande toestemming van de portefeuillehouder Cultuur.

Het uitvoeren van de beleidsregel criteria eenmalige subsidies zaalhuur verenigingsinitiatieven.

Het aanvragen van subsidies ten behoeve van cultuurstimulering, cultuurparticipatie en stimulering van cultuur in het algemeen.

Teammanager Beleid, Projecten Landschap

Sport

Het ondertekenen van declaraties en jaarverantwoordingen bij en ten behoeve van het ministerie belast met sport.

Het vaststellen van de jaarlijkse vergoeding van A-gymnastieklocaties.

Jacht- en visserijregelgeving

Het beslissen op aanvragen tot het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 8, lid 3 van de Jachtwet (jachtvergunning schadelijk wild) aan de in de gemeente Bergen op Zoom werkzame milieu-inspecteurs.

Het beslissen op aanvragen tot verlenging van de vergunning tot het vissen in de Theodorushaven (beroepsvissers).

Het vaststellen van de jaarlijkse huurprijs voor het visrecht in de Theodorushaven.

Het beslissen op aanvragen tot verlenging van jacht- en visserijcontracten en het beslissen omtrent de goedkeuring van de daarin ge ë iste jacht- en visserijplannen.

Algemene vervangingsregeling afdeling Stedelijke Ontwikkeling

A. Vrijenhoek, Afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling, 1e vervanger L. van Oudenaren Teammanager Beleid,Projecten Landschap, 2e vervanger R.Rijk, 3e vervanger PM Teamleider Economie en 4e vervanger PM Teamleider B eleid,Projecten Stad

L. van Oudenaren, Teammanager Beleid, Projecten Landschap, 1e vervanger PM, teammanager Beleid, Projecten Stad

PM, Teammanager Beleid, Projecten Stad, 1e vervanger L. van Oudenaren Teammanager Beleid,Projecten Landschap

PM, Teammanager Economie, 1e vervanger R. Rijk Teammanager Ruimtelijke Ordening en Vergunningen

R. Rijk, Teammanager Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 1e vervanger PM Teamleider Economie

Let op!

Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger of waarnemer, dient dit in de

ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van de woorden

plaatsvervangend of waarnemend ’’ , gevolgd door functie en eigen naam .