Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Verordening cliëntenparticipatie Bergen op Zoom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Bergen op Zoom
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Bergen op Zoom
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 47
 2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet Ioaw), art. 42
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet Ioaz), art. 42
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200801-06-2012nieuwe regeling

29-05-2008

Weekblad Bergen op Zoomse Bode 27-07-2008

RVB08-0079

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Bergen op Zoom

De raad van de gemeente Bergen op Zoom,

overwegende dat de Verordening cliëntenraad gemeente Bergen op Zoom 2004 aanpassing behoeft,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 april 2008, nummer RVB08-0079,

gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet Ioaw) en artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet Ioaz).

BESLUIT:

de Verordening cliëntenparticipatie Bergen op Zoom vast te stellen.

§ 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

afdeling:

de afdeling(en) belast met de uitvoering van de Wet werk en bijstand, Wet Ioaw, Wet Ioaz en aanverwante regelingen;

afdelingshoofd:

het hoofd van de desbetreffende afdeling(en);

cliëntenraad:

de Stichting Cliëntenraad Bergen op Zoom opgericht bij notariële akte van 6 februari 2006;

college:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom;

sociale zekerheidswetgeving:

alle wetten en regelingen, alsmede het gemeentelijk beleid waarvan de uitvoering aan de gemeente Bergen op Zoom, onderscheidenlijk de betreffende afdeling(en) is opgedragen;

zaakwaarnemers:

vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en hulpverleningsinstanties die de belangen van een bepaalde groep cliënten vertegenwoordigen;

minima:

huishoudens met een inkomen tot 120% van de relevante bijstandsnorm.

§ 2 Doelstellingen cliëntenraad

Artikel 2

Het college stelt zich met de cliëntenraad het volgende ten doel:

 • a.

  De cliëntenraad verschaft inzicht in hetgeen er onder de minima leeft.

 • b.

  Door middel van de cliëntenraad dienen minima meer inzicht te krijgen in beleid en beleidsuitvoering.

 • c.

  De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over het beleid en de beleidsuitvoering.

§ 3 Samenstelling van de cliëntenraad

Artikel 3
 • 1.

  In de cliëntenraad zitten personen die deskundig zijn op het gebied van en actief betrokken zijn bij de uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving. Deze personen kunnen zowel zaakwaarnemer als uitkeringsgerechtigde zijn. Zij behartigen de belangen van de gebruikers van de sociale zekerheidswetgeving.

 • 2.

  Leden van de cliëntenraad worden geselecteerd uit de bestaande belangengroepen in de gemeente Bergen op Zoom en uit individuele cliënten van de afdeling.

 • 3.

  De cliëntenraad bestaat uit minimaal 8 en maximaal 15 leden.

 • 4.

  De belangengroepen als bedoeld in het tweede lid moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • -

   zij moeten belangenorganisaties zijn binnen de werksfeer van de afdeling;

  • -

   er moet sprake zijn van terugkoppeling naar de leden;

  • -

   zij moeten door de leden terugroepbaar dan wel aanspreekbaar zijn;

  • -

   zij moeten hun werkterrein hebben binnen de gemeente Bergen op Zoom;

  • -

   de leden moeten direct belang hebben bij het sociaal beleid van de gemeente Bergen op Zoom.

 • 5.

  Er moet sprake zijn van een evenwichtige verdeling uit de verschillende belangengroepen als bedoeld in het tweede lid.

 • 6.

  De individuele cliënten, als bedoeld in het tweede lid, moeten uitkeringsgerechtigde zijn van de afdeling(en) en/of een afspiegeling / vertegenwoordiging zijn van de verschillende cliënten categorieën.

§ 4 Ondersteuning en advisering cliëntenraad

Artikel 4
 • 1.

  Het hoofd van de afdeling is adviseur van de cliëntenraad. Het afdelingshoofd kan zich zo nodig laten vervangen door een medewerker van de afdeling.

 • 2.

  Het secretariaat van het overleg tussen de cliëntenraad en de afdeling wordt vervuld door een medewerker van de afdeling.

§ 5 Taken, werkwijze en informatievoorziening van de cliëntenraad

Artikel 5
 • 1.

  De taak van de cliëntenraad bestaat uit het behartigen van de collectieve belangen van ingezetenen van de gemeente Bergen op Zoom die aanspraak (kunnen) maken op een uitkering ingevolge de door de gemeente uit te voeren sociale zekerheidswetgeving dan wel op ondersteuning bij arbeidsinschakeling op grond van deze wetgeving Hieraan wordt uiting gegeven door het gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college dan wel het hoofd van de afdeling. Het betreffen hier adviezen inzake het beleid en de beleidsuitvoering van de afdeling.

 • 2.

  Niet tot de bemoeienis van de cliëntenraad behoren klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben, maar wel de hiervoor gehanteerde procedures, regelingen en richtlijnen, voor zover de gemeente hier vrijheid in heeft. Evenmin kan worden geadviseerd inzake het personeels- en organisatiebeleid.

 • 3.

  Van een geheimhoudingsplicht is geen sprake, tenzij anders uitdrukkelijk is gesteld.

 • 4.

  Het college wordt binnen 4 weken in kennis gesteld van de benoeming dan wel het aftreden van een lid van de cliëntenraad.

§ 6 Ambtelijk voorzitter

Artikel 6
 • 1.

  Voor het overleg tussen de cliëntenraad en het college draagt het college zorg voor een ambtelijk voorzitter. Deze voorzitter maakt geen deel uit van de cliëntenraad. Het college laat zich door de ambtelijk voorzitter vertegenwoordigen.

 • 2.

  Tot de taken van de ambtelijk voorzitter behoren:

  • a.

   het vaststellen van de agenda;

  • b.

   het bepalen van dag en uur van de vergadering;

  • c.

   het leiden van de vergadering;

  • d.

   het handhaven van de vergaderdiscipline;

  • e.

   het schorsen van de vergadering;

  • f.

   het peilen van meningen en het mededelen van de uitslagen van stemmingen;

  • g.

   het bewaken van de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen;

  • h.

   in zijn algemeenheid het zorg dragen voor een goede ondersteuning van de cliëntenraad, opdat deze zijn taak op een goede wijze kan vervullen.

§ 7 Vergaderingen, vergaderorde en besluitvorming

Artikel 7
 • 1.

  De cliëntenraad vergadert minimaal zes maal per jaar en maximaal twaalf maal per jaar.

 • 2.

  De vergadering met een vertegenwoordiger van het college vindt minimaal 4 maal per jaar plaats.

 • 3.

  De vergaderingen zijn openbaar. De cliëntenraad kan besluiten een besloten vergadering te houden.

Artikel 8
 • 1.

  De agenda wordt één week voor de vergadering aan de leden van de cliëntenraad toegezonden.

 • 2.

  Ieder lid heeft het recht een voorstel betreffende orde van de vergadering te doen.

 • 3.

  De cliëntenraad kan, in overleg met de voorzitter en het hoofd van de afdeling één of meerdere ambtenaren van de afdeling en/of derden uitnodigen de vergadering bij te wonen voor het geven van toelichtingen of advies.

 • 4.

  Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt.

§ 8 Faciliteiten

Artikel 9
 • 1.

  Het college draagt er zorg voor, dat aan de cliëntenraad vergaderruimte beschikbaar wordt gesteld.

 • 2.

  Het college draagt er zorg voor, dat de cliëntenraad tijdig over voldoende en geschikte informatie beschikt, zodat de cliëntenraad de mogelijkheid heeft de achterban van minima te informeren. Voorts bestaat de mogelijkheid informatie toe te voegen aan een reguliere mailing aan cliënten.

 • 3.

  De leden ontvangen in verband met hun aanwezigheid een kostenvergoeding. De kostenvergoeding wordt door het college vastgesteld.

Artikel 10
 • 1.

  De cliëntenraad wordt jaarlijks een bedrag verleend tot het maximum dat door de raad bij begroting beschikbaar wordt gesteld.

 • 2.

  Uiterlijk 1 april na afloop van het voorgaande boekjaar legt de cliëntenraad aan het afdelingshoofd verantwoording af over de besteding van de middelen, genoemd onder 1 Op grond van deze verantwoording wordt het toegekend bedrag vastgesteld.

 • 3.

  Indien het eigen vrij besteedbare vermogen van de cliëntenraad meer bedraagt dan 10% van de werkelijke uitgaven in het boekjaar, wordt de bijdrage naar verhouding lager vastgesteld.

§ 9 Slotbepalingen

Artikel 11

Het college kan met betrekking tot de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 12

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening cliëntenparticipatie Bergen op Zoom.

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

De Verordening cliëntenraad gemeente Bergen op Zoom 2004 wordt per 1 juli 2008 ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 mei 2008.

De griffier

De voorzitter

Algemeen

De cliënt staat centraal in de uitvoeringsstructuur van de Wet werk en bijstand. In artikel 47 van deze wet is dan ook bepaald, dat de gemeenteraad bij verordening regels stelt over de wijze waarop cliënten of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de Wet werk en bijstand.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1

In dit artikel worden enkele begrippen omschreven die in de verordening worden genoemd.

Artikel 2

Dit artikel bevat de doelstellingen van de cliëntenraad. In de eerste plaats wordt beoogd om meer inzicht te krijgen in de belevingswereld van de cliënten van de afdeling(en). De cliëntenraad fungeert als instrument ten behoeve van de communicatie tussen cliënten en gemeente. Ook wordt de cliëntenraad ingezet om cliënten meer inzicht te geven in het beleid en de beleidsuitvoering van de afdeling(en). De cliëntenraad kan bovendien een functie vervullen bij de beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening door de afdelingen en heeft in deze gevallen een signalerende functie. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de beleidsuitvoering.

Artikel 3

In dit artikel wordt de samenstelling van de cliëntenraad geregeld; niet alleen betreft het personen met inhoudelijke deskundigheid maar ook ervaringsdeskundige personen. Wat deze laatste categorie betreft het niet alleen de personen met een bijstandsuitkering maar ook de niet-uitkeringsrechtigden en personen met een nabestaandenuitkering. Tevens vermeldt dit artikel de omvang van de cliëntenraad alsmede de voorwaarden die worden gesteld aan personen die in de cliëntenraad zitting wensen te nemen. Voorts ziet dit artikel toe op een evenwichtige verdeling uit de verschillende belangengroepen.

Artikel 4

Teneinde als cliëntenraad goed te kunnen functioneren is bepaald dat het hoofd van de desbetreffende afdeling als adviseur kan optreden. Het afdelingshoofd kan zich laten vervangen door een medewerker van de desbetreffende afdelingen. Het secretariaat wordt vervuld door de afdeling Sociale Zaken.

Artikel 5

Dit artikel omschrijft de taken van de cliëntenraad waarbij met nadruk is gesteld, dat de taak van de cliëntenraad zich niet uitstrekt tot het behartigen van de individuele belangen.

Artikel 6

Dit artikel beschrijft de taken van de ambtelijk voorzitter.

Artikel 7

Het regelmatig overleg tussen de cliëntenraad en de gemeentelijke organisatie is in dit artikel gedefinieerd als minimaal 4 maal per jaar.

Artikel 8

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.

Artikel 9

In dit artikel wordt geregeld dat het een taak van de gemeente is om zorg te dragen voor tijdige en volledige informatie. Daarnaast heeft de cliëntenraad de mogelijkheid om cliënten van de afdeling(en) van informatie te voorzien.

Om praktische redenen stelt het college de hoogte van de kostenvergoeding vast.

Artikel 10

Ten behoeve van het optimaal functioneren van de cliëntenraad wordt een budget beschikbaar gesteld, waaruit de kostenvergoeding alsmede eventuele kosten van benodigde cursussen of trainingen kunnen worden voldaan.

Ter beperking van het eigen vermogen is als maximale grens hiervan gesteld 10 % van de werkelijke uitgaven in het boekjaar.

Artikel 11

In de praktijk kunnen zich situaties voordoen waarin deze verordening niet voorziet. In dit artikel wordt bepaald dat in dergelijke situaties een beslissing genomen wordt door het college.

Artikel 12

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 13

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.