Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Verordening subsidie jeugdsport

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening subsidie jeugdsport
CiteertitelSubsidieverordening jeugdsport
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Publicatie is niet exact te achterhalen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200601-01-200601-01-2011nieuwe regeling

26-01-2006

Weekblad Bergen op Zoomse Bode, 06-02-2006

RVB05-0201

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening subsidie jeugdsport

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 december 2005

gelet op de Gemeentewet;

gelet op de Algemene Wet Bestuursrecht;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende: ”Verordening subsidie jeugdsport”

I Algemene bepalingen.

Artikel 1
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders verleent de subsidies voor de jeugdsport overeenkomstig de bepalingen van deze verordening;

 • 2.

  Het verlenen van de onder het eerste lid genoemde subsidies geschiedt binnen het raam van de daarvoor bestemde gelden op de gemeentebegroting van enig jaar;

 • 3.

  Voor deze subsidies komen in aanmerking de in de gemeente Bergen op Zoom statutair gevestigde en of werkzame sportverenigingen;

Artikel 2: begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Sportvereniging: Een op het terrein van de jeugdsport werkzame vereniging of organisatie die:

  • a.

   is aangesloten bij een overkoepelende landelijke, provinciale, gewestelijke of locale sportorganisatie of -instelling;

  • b.

   gevestigd en of werkzaam is in de Gemeente Bergen op Zoom;

  • c.

   geen commerciële doelstelling heeft.

 • 2.

  Jeugdsport: De lichamelijke- en persoonlijkheidsvorming van jeugdigen door sportbeoefening en voorzover die jeugdigen als amateur de sport beoefenen in verenigings- of clubverband.

 • 3.

  Jeugdleden: Leden van een sportvereniging die op 1 januari van het subsidiejaar nog geen 19 jaar oud zijn, en woonachtig binnen de gemeentelijke grenzen.

 • 4.

  Subsidiejaar: Het subsidiejaar is gelijk aan het kalenderjaar.

II Subsidievoorwaarden

Artikel 3
 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient de sportvereniging

  • a.

   minimaal 10 jeugdleden als bedoeld in artikel 2, derde lid te hebben;

  • b.

   eenmalig een exemplaar van de statuten en/of het huishoudelijk reglement te overleggen

  • c.

   eenmalig een bewijs van aansluiting bij een organisatie zoals genoemd in artikel 2, eerste lid, onder a te overleggen;

  • d.

   tenminste één jaar te bestaan, tenzij de sportvereniging is ontstaan uit een fusie van sportverenigingen, die reeds vallen onder de begripsomschrijving van artikel 1, eerste lid;

 • 2.

  Een vereniging is verplicht indien er zich wijzigingen voordoen in de bepalingen genoemd onder lid 1, dit te melden bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Zolang de subsidie niet is vastgesteld kan het college van burgemeester en wethouders de subsidieverlening intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen, indien:

  • a.

   de subsidieontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid;

  • b.

   de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te weten.

  (zie de toelichting)

III Indienen van de aanvraag

Artikel 4
 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor jeugdsportsubsidie dient de sportvereniging vóór 1 maart het volledig ingevulde aanvraagformulier in te dienen samen met de ledenlijst per 1 januari van het betreffende subsidiejaar, met daarop vermeld alle jeugdleden, waarbij tenminste opgenomen moet zijn de achternaam en voorletters, adres en woonplaats én de geboortedatum van alle jeugdleden;

 • 2.

  Een door de gemeente Bergen op Zoom opgemaakt aanvraagformulier zal aan de betreffende sportverenigingen in de maand januari van het subsidiejaar worden toegezonden;

 • 3.

  Aanvragen die buiten de termijn worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen, tenzij bijzondere omstandigheden naar het oordeel van het college de overschrijding van de termijn tot 1 april billijken.

IV Subsidiehoogte, verlening en vaststelling van de subsidie

Artikel 5
 • 1.

  Het totaal beschikbare subsidiebudget wordt via een staffel verdeeld over de sportverenigingen in het betreffende subsidiejaar.

 • 2.

  Verlening van een subsidie op grond van de in het eerste lid genoemde staffel, geschiedt als volgt:

  jeugdleden

  bedrag in euro’s

  jeugdleden

  bedrag in euro’s

  10-25

  275

  251-300

  3.300

  26-50

  550

  301-350

  3.850

  51-75

  825

  351-400

  4.400

  76-100

  1.100

  401-450

  4.950

  101-150

  1.650

  451-500

  5.500

  151-200

  2.200

  >500

  6.050

  201-250

  2.750

   

   

 • 3.

  Het verlenen van een subsidie en de wijze van betaling maakt het college schriftelijk aan de aanvrager bekend.

 • 4.

  Het college kan de verleende subsidie verrekenen met bij de gemeente openstaande vorderingen.

 • 5.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist voor 1 juni van het subsidiejaar.

 • 6.

  Na afloop van het subsidiejaar stelt het college van burgemeester en wethouders de subsidie definitief vast. Dit wordt schriftelijk aan de aanvrager bekend gemaakt door het college.

Slotbepalingen en inwerkingtreding

Artikel 6

Indien de toepassing van deze verordening leidt tot onbillijkheden van overwegende aard, dan kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van deze verordening.

Artikel 7
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2006, en kan worden aangehaald als: ”Subsidieverordening jeugdsport”.

 • 2.

  Per 1 januari 2006 wordt ingetrokken:

  De verordening regelende de subsidiering van de jeugdsport, vastgesteld door de gemeenteraad op 25 november 1999.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 januari 2006.

De griffier

F.P. de Vos

De voorzitter