Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Mandaatbesluit ontheffingen bijzondere transporten 1997

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit ontheffingen bijzondere transporten 1997
CiteertitelMandaatbesluit ontheffingen bijzondere transporten 1997
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wegenverkeerswet 1994, art. 149
 2. Voertuigreglement, art. 7.1
 3. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
 4. Regeling Minister van Verkeer en Waterstaat van 6 oktober 1988, DOI/10097, inzake nadere plaatsbepaling en taakopdracht Rijksdienst voor het Wegverkeer binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Stcrt. 1988, 216) en gewijzigd bij regeling van 10 november 1988/88/101113 (Stcrt. 1989, 3)
 5. bekendmaking is niet exact te achterhalen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-1997nieuwe regeling

25-03-1997

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDAAT VOOR HET VERLENEN VAN ONTHEFFINGEN VOOR BIJZONDERE TRANSPORTEN

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

gelet op:

 • -

  artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994,

 • -

  artikel 7.1 van het Voertuigreglement,

 • -

  artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de regeling van de minister van Verkeer en Waterstaat van 6 oktober 1988, DOI/10097, inzake nadere plaatsbepaling en taakopdracht Rijksdienst voor het Wegverkeer binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Stcrt. 1988, 216) en gewijzigd bij regeling van 10 november 1988/88/10113 (Stcrt.1989, 3);

B E S L U I T :

vast te stellen het navolgende

MANDAAT VOOR HET VERLENEN VAN ONTHEFFINGEN VOOR BIJZONDERE TRANSPORTEN

Artikel 1.
 • 1.

  De bevoegdheid ingevolge artikel 149, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 7.1 van het Voertuigreglement tot het verlenen van ontheffing is gemandateerd aan de directeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

 • 2.

  Dit mandaat betreft de bevoegdheid tot het verlenen van ontheffing van het bepaalde in de afdelingen 3, 12, 13 en 18 van hoofdstuk 5 van het Voertuigreglement, voor de eisen en voorwaarden, aan de inrichting en belading van deze voertuigen gesteld en ten aanzien van het rijden met deze voertuigen waarvan de afmetingen en massa's, inclusief de lading, de wettelijke maxima overschrijden.

 • 3.

  De bevoegdheid ingevolge artikel 149, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 tot het verlenen van ontheffing is gemandateerd aan de directeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten.

 • 4.

  Voor de wegen en weggedeelten, genoemd in bijlage l behorende bij dit besluit, wordt geen ontheffing verleend dan na voorafgaande toestemming daartoe van het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom (hierna te noemen: ons college).

 • 5.

  Voor een voertuig dat een of meer van de in bijlage 2 behorende bij dit besluit, genoemde grenswaarden overschrijdt, wordt geen ontheffing verleend dan na voorafgaande toestemming daartoe door ons college.

Artikel 2.

De directeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer is bevoegd ten aanzien van de in artikel l verleende bevoegdheden aan medewerkers in dienst van de Rijksdienst voor het Wegverkeer ondermandaat te verlenen.

Artikel 3.
 • 1.

  Een beschikking als bedoeld in artikel l wordt verleend met vermelding van:

  - de voertuigen waarvoor deze wordt afgegeven dan wel geweigerd;

   

  - de wegen en weggedeelten waarvoor de ontheffing geldt.

 • 2.

  De beschikking wordt voorts verleend overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.3 van het Voertuigreglement alsmede het bepaalde in artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4.
 • 1.

  De ontheffingen worden onderscheiden in langlopende ontheffingen en incidentele ontheffingen.

 • 2.

  Langlopende ontheffingen worden verleend:

  • a.

   voor een geldigheidsduur van maximaal drie jaren;

  • b.

   voor een bepaald gebied, waarbij zo nodig bepaalde wegen worden uitgezonderd, of uitsluitend voor met name genoemde wegen;

 • 3.

  Incidentele ontheffingen worden verleend:

  • a.

   voor maximaal twee weken of, in bijzondere gevallen verband houdende met de uitvoering van projecten, voor drie maanden;

  • b.

   voor één bepaalde route;

  • c.

   onder de voorwaarde dat de vervoerder de gemeente van tevoren moet informeren over het tijdstip waarop het transport zal of de transporten zullen plaatsvinden.

 • 4.

  Ontheffingen worden verleend voor niet meer dan één voertuig of voertuigcombinatie. In beschikkingen strekkende tot verlening van een incidentele ontheffing kunnen, ter vervanging van het eerst opgegeven voertuig of de eerst opgegeven voertuigcombinatie, de kentekens of registratiebewijzen van maximaal drie andere voertuigen of voertuigcombinaties worden opgenomen.

Artikel 5.

De gemandateerde dient de houder van de ontheffing erop te wijzen dat deze zich vooraf dient te overtuigen van de mogelijkheid van transport over de te berijden wegen.

Artikel 6.

De gemandateerde zendt afschriften van zijn beschikkingen op basis van dit mandaat per omgaande toe aan ons college.

Artikel 7.

De leges die verschuldigd zijn voor de behandeling van de ontheffingaanvraag worden geheven en geïnd door de gemandateerde.

Artikel 8.
 • 1.

  Per ontheffingaanvraag draagt de gemandateerde 30/65 van het bedrag van de verschuldigde leges af aan ons college.

  Het overig behoudt gemandateerde.

 • 2.

  De gemandateerde ontvangt buiten het gestelde in het eerste lid geen vergoeding voor de op grond van het mandaat uitgevoerde werkzaamheden.

 • 3.

  In januari van ieder jaar wordt het ons college toekomende aandeel van de legesopbrengsten, dat in het voorafgaande jaar door gemandateerde geïnd is, aan ons college afgedragen.

Artikel 9.

De gemandateerde verschaft ons college per kwartaal een overzicht van de geheven legesbedragen en van eventuele openstaande vorderingen.

Artikel 10.

Met ingang van de dag van inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994, houdende regeling van de verzelfstandiging van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, wordt:

 • a.

  de bevoegdheid als bedoeld in artikel l gemandateerd aan de directeur van de Dienst Wegverkeer;

 • b.

  in dit besluit "Rijksdienst voor het Wegverkeer" telkens vervangen door "Dienst Wegverkeer".

Artikel 11.
 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de schriftelijke mededeling van de gemandateerde is ontvangen waarin wordt ingestemd met het verleende mandaat.

 • 2.

  Met ingang van dat tijdstip vervalt het besluit van het college van de vorige gemeente Bergen op Zoom tot mandatering van het verlenen van ontheffingen bijzondere transporten, vastgesteld op 30 januari 1996.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als "Mandaatbesluit ontheffingen bijzondere transporten 1997"

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 25 maart 1997.

De burgemeester

mevr. A. van den Berg

De secretaris

Mr. P.B.J.M. Thomassen

Bijlage 1.

Wegen en weggedeelten

zoals bedoeld in artikel l, vierde lid, van het Mandaatbesluit ontheffingen bijzondere transporten 1997:

Alle wegen gelegen in de binnenstad van Bergen op Zoom, zijnde het gebied omsloten door de navolgende straten en wegen:

Westersingel, Noordsingel, Van de Rijtstraat, Williamstraat, Bredasestraat, Wassenaarstraat, Van Dedemstraat, Auvergnestraat, Glymesstraat en Boutershemstraat

Bijlage 2.

Grenswaarden

zoals bedoeld in artikel l, vijfde lid, van het Mandaatbesluit ontheffingen bijzondere transporten 1997:

Voertuigen inclusief lading:

-

lengte trekker-opleggercombinatie

27,00 m (22,00 m)

-

lengte vrachtauto-aanhangwagen

27,00 m (18,35 m)

-

vooruitstekende lading t.o.v. midden stuurwiel

6,00 m (3,50 m)*

-

idem voor voorzijde aanhangwagen

8,00 m (-)*

-

massa voertuig(combinatie) (treingewicht) 60 ton

(50 ton)*

Voertuigen exclusief lading

-

lengte onbeladen voertuigcombinatie

27,00 m (18,35 m)

-

breedte

3,00 m

 

 

(2,55/2,60 m)

-

massa voertuig(combinatie) (treingewicht)

60 ton (50 ton)

-

Alleen ten behoeve van gieken van werktuigen.

 

De tussen haakjes genoemde getallen zijn de maxima op grond van het huidige Voertuigreglement, waarbij geen ontheffing nodig is.

Ten aanzien van hoogtematen worden geen afwijkingen van de maten als genoemd in het Voertuigreglement toegestaan. Dit is in verband met de standaard-hoogtematen voor kunstwerken.