Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2001
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2011nieuwe regeling

18-12-2008

Weekblad Bergen op Zoomse Bode 31-12-2008

2008, RVB08-0173
01-01-2008

20-12-2007

2007, RVB07-0158
01-01-2007

06-11-2006

2006, SM/06/08
01-01-2006

08-11-2005

2005, SM/05/15
01-01-2005

09-11-2004

2004, SM/04/09
01-01-2003

07-11-2002

2002, SM/13
01-01-2002

08-11-2001

2001, SM/23
22-01-2001

24-10-2000

Weekblad Bergen op Zoomse Bode 14-01-2001

2000, SM/16
01-01-2001

13-11-2002

2003, SM/03/17

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening lijkbezorgingsrechten 2001

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2000, nr. SM/16;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

Vast te stellen de navolgende:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN

Artikel 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats aan de Holleweg te Bergen op Zoom;

 • b.

  eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • f.

  asverstrooiing: het verstrooien van as op de anonieme strooiplaats of op een eigen graf.

Artikel 2. BELASTBAARFEIT

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3. BELASTINGPLICHT

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. MAATSTAF VAN HEFFING EN BELASTINGTARIEF

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5. WIJZE VAN HEFFING

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 6. ONTSTAAN VAN DE BELASTINGSCHULD VOOR DE OVERIGE RECHTEN

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 7. TERMIJNEN VAN BETALING

De rechten moeten worden betaald binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8. KWIJTSCHELDING

Bij de invordering van lijkbezorgingsrechten wordt GEEN kwijtschelding verleend.

Artikel 9. NADERE REGELS DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten.

Artikel 10. INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

 • 1.

  De "Verordening begrafenisrechten 1998", vastgesteld bij besluit van de raad van 18 december 1997, nr. SM/34, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in het voorgaande lid bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2001.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening lijkbezorgingsrechten2001".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 oktober 2000

De secretaris

De loco-burgemeester

TARIEVENTABEL LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2009

(Behorend bij “Verordening lijkbezorgingsrechten 2001”)

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen of familiegraf voor een periode van 20 jaar wordt geheven

€ 1.252,--

1.2.

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een eigen graf met telkens een periode van 10 jaar wordt geheven

€ 637,--

1.3.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen urnengraf voor een periode van 20 jaar wordt geheven

€ 386,--

1.4.

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een eigen urnengraf met telkens een periode van 10 jaar wordt geheven

€ 209,--

Hoofdstuk 2 Begraven

 

 

werkdagen

zaterdag

2.1.

Voor het begraven in een eigen of familiegraf wordt geheven voor:

 

 

2.1.1.

- het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

€ 433,--

€ 678,--

2.1.2.

- het begraven van een lijk van een kind beneden twaalf jaar

€ 245,--

€ 344,--

2.2.

Voor het begraven in een algemeen graf wordt geheven voor:

 

 

2.2.1.

- het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

€ 897,--

€ 1.023,--

2.2.2.

- het begraven van een lijk van een kind beneden twaalf jaar

€ 537,--

€ 558,--

2.2.3.

- het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar

€ 350,--

€ 475,--

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1.

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

 

 

3.1.1.

- in een eigen urnengraf of bestaand graf

€ 235,--

€ 329,-

3.1.2.

- in een algemeen urnengraf

€ 423,--

€ 501,--

Hoofdstuk 4 Asverstrooiing

4.1.

Voor het verstrooien van as van één persoon wordt geheven:

 

 

4.1.1.

- bij verstrooiing op een eigen graf

€ 235,--

€ 329,--

4.1.2.

- bij verstrooiing op de anonieme strooiplaats

€ 423,--

€ 501,--

Hoofdstuk 5 Opgraven

5.1.

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven

€ 532,--

€ 631,--

5.2.

Voor het opgraven van een asbus wordt geheven

€ 287,--

€ 402,--