Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima 2015
CiteertitelRegeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSociale Zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Bergen op Zoom 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201505-09-2016Nieuwe regeling

23-06-2015

Gemeenteblad 2015, 58024

BW15-00593

Tekst van de regeling

Intitulé

de Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom;

 

overwegende dat deelneming aan de samenleving door de minima zoveel mogelijk dient te worden bevorderd;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening Bergen op Zoom 2015;

 

BESLUIT:

 

de R egeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima 2015 vast te stellen.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom;

 • b.

  subsidie: subsidie op grond van de Algemene subsidieverordening Bergen op Zoom;

 • c.

  bijdrage: de met toepassing van deze uitvoeringsregeling door het college te verlenen subsidie in de verschuldigde kosten van deelname aan sociaal-culturele activiteiten;

 • d.

  aanvrager: de inwoner van de gemeente Bergen op Zoom en als zodanig ingeschreven in de Basisregistratiepersonen, die een aanvraag om een bijdrage op grond van deze uitvoeringsregeling indient;

 • e.

  bijstandsnorm: de bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5, sub c, van de Participatiewet;

 • f.

  inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet waarbij een eventuele bijstandsuitkering,

  in afwijking van artikel 32 van de Participatiewet, voor de beoordeling van het recht op een voorzieningals inkomen wordt gezien;

 • g.

  lid van een huishouden: een persoon van 18 jaar en ouder.

Artikel 2. Doel en strekking

Het doel van de regeling is bevordering alsmede vergroting van deelname aan de samenleving van personen van 18 jaar en ouder met een inkomen op of rond het sociaal minimum.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1.

  De bijdrage kan worden toegekend aan een aanvrager die gedurende de periode van één jaar is aangewezen op een inkomen wat gemiddeld per maand niet uitkomt boven 110 % van de geldende bijstandsnorm.

 • 2.

  Als periode in het vorige lid wordt in aanmerking genomen het kalenderjaar voorafgaande aan de datum waarop de kosten zijn gemaakt.

Artikel 4. Activiteiten die voor een bijdrage in aanmerking komen

 • 1.

  De bijdrage wordt verstrekt in de kosten van:

  • a.

   lidmaatschap van een jeugd-, sport- of ontspanningsvereniging;

  • b.

   deelneming aan muziek- en/of dansonderwijs;

  • c.

   entree voor zwembad, bibliotheek, theater, concert, museum, bioscoop en/of pretpark;

  • d.

   deelneming aan schoolreisjes, excursies en andere door school georganiseerde activiteiten.

 • 2.

  Indien in het kalenderjaar waarin de kosten als vermeld onder het vorige lid zijn gemaakt, reeds een voorziening op grond van de Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen 2015 is toegekend, bestaat geen recht op een bijdrage op grond van deze regeling.

Artikel 5. Hoogte van de bijdrage

 • 1.

  In de kosten van muziek- en dansonderwijs aan het Centrum voor de Kunsten Bergen op Zoom wordt een bijdrage van maximaal 50% verstrekt;

  bij kosten lager dan € 300,00 is de bijdrage het bedrag van de werkelijke kosten met een maximum van € 150,00 per lid van een huishouden per kalenderjaar.

 • 2.

  Voor de kosten van sociaal-culturele activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, niet zijnde die als vermeld in het voorgaande lid, is de bijdrage maximaal € 150,00 per lid van een huishouden per kalenderjaar.

 • 3.

  Indien aan een lid van een huishouden in een kalenderjaar een bijdrage is verstrekt ingevolge het eerste lid, kan ten behoeve van dat gezinslid geen bijdrage meer worden verleend ingevolge het tweede lid voor zover hiermee het maximum van € 150,00 wordt overschreden.

 • 4.

  Indien aan een lid van een huishouden in een kalenderjaar een bijdrage is verstrekt ingevolge het tweede lid, kan ten behoeve van dat gezinslid slechts een bijdrage worden verleend ingevolge het eerste lid onder aftrek van de reeds eerder dat jaar verstrekte bijdrage op grond van het tweede lid.

Artikel 6. Procedurebepalingen

 • 1.

  De bijdrage dient achteraf te worden aangevraagd onder vermelding van de kostensoort, de hoogte van de kosten alsmede de datum waarop de kosten zijn gemaakt.

 • 2.

  Een aanvraag kan worden ingediend tot uiterlijk vier weken na het einde van het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

 • 3.

  Uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag wordt een beschikking over de verlening en vaststelling van de bijdrage afgegeven.

Artikel 7. Verplichtingen

Ter beoordeling van het recht op een bijdrage dienen door aanvrager bewijsstukken te worden overgelegd van de op het aanvraagformulier vermelde inkomsten voor zover aanvrager over de in aanmerking te nemen periode geen (bijstands)uitkering van een van de Brabantse Wal gemeenten heeft ontvangen, alsmede van de kosten waarvoor

de bijdrage wordt gevraagd.

Artikel 8. Hardheidsclausule

Door of namens het college kan met toepassing van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende worden afgeweken van de bepalingen in deze regeling, indien toepassing hiervan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 9. Citeerartikel

Deze regeling kan worden aangehaald als: “Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima 2015”.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2015.

Artikel 11. Slot- en overgangsbepaling

 • 1.

  De “Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima 2015” in werking getreden vanaf 1 januari 2015 wordt ingetrokken per 1 juli 2015;

 • 2.

  Aanvragen die zijn ingediend voor 1 juli 2015 worden afgedaan op basis van de “Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima 2015” in werking getreden vanaf 1 januari 2015.

 

De secretaris, De burgemeester,

 

Mevr. mr. A.C. Spindler Dhr. dr. F.A. Petter

 

 

Algemene t oelichting

Het doel van de regeling is bevordering alsmede vergroting van deelname aan de samenleving van personen van 18 jaar en ouder met een inkomen op of rond het sociaal minimum.

De Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima 2015 is een deelregeling gebaseerd op de Algemene subsidieverordening Bergen op Zoom.

Vanwege invoering van de Participatiewet is aanpassing van de bijdrageregeling per 1 januari 2015 noodzakelijk.

 

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden definities gegeven van begrippen die in de regeling voorkomen en waarvan het van belang is dat er telkens hetzelfde onder wordt verstaan. In een aantal gevallen wordt verwezen naar definities in de Participatiewet om ervoor te zorgen, dat zoveel mogelijk bij deze wetgeving wordt aangesloten. Voor zover de situatie zich voordoet, is artikel 33 van de Participatiewet eveneens van overeenkomstige toepassing.

Voor personen jonger dan 18 jaar kan door de ouder(s) een beroep worden gedaan op de Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen 2015.

Artikel 2. Doel en strekking

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 3. Doelgroep

Tot de doelgroep van de regeling behoren huishoudens met een inkomen op maximaal 110 % van de geldende bijstandsnorm en dit gedurende minstens een jaar.

Gemakshalve is gekozen voor het kalenderjaar voorafgaande aan het jaar van de aanvraag.

Artikel 4. Activiteiten die voor een bijdrage in aanmerking komen

De kosten waarin een bijdrage kan worden verstrekt, staan expliciet vermeld. Gekozen is voor die activiteiten waarbij actief aan de samenleving wordt deelgenomen.

Het bepaalde in lid 2 voorkomt, dat op enig moment in een kalenderjaar op beide regelingen aanspraak kan worden gemaakt. De Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen 2015 is een voorliggende voorziening voor deze bijdrageregeling.

Artikel 5. Hoogte van de bijdrage

Voor muziek- en dansonderwijs aan het Centrum voor de Kunsten Bergen op Zoom geldt een ruimere vergoeding.

In lid 3 en lid 4 is de handelswijze vastgelegd bij samenloop van activiteiten in hetzelfde kalenderjaar waarvoor afwijkende vergoedingen gelden.

Artikel 6. Procedurebepalingen

Op grond van de Algemene subsidieverordening Bergen op Zoom is het college bevoegd termijnen te stellen ten aanzien van het indienen van een aanvraag. Hiermee zijn rechtmatige bestedingen beter gewaarborgd.

Op grond van de Algemene subsidieverordening Bergen op Zoom is het college bevoegd af te wijken van de beslistermijn in de verordening. Het betreffen eenvoudige aanvragen.

Artikel 7. Verplichtingen

Om het recht op een subsidiebijdrage te kunnen beoordelen dienen de benodigde bewijsstukken te worden overgelegd.

Artikel 8. Hardheidsclausule

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 9. Citeerartikel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.