Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Archiefverordening Gemeente Bergenop Zoom 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArchiefverordening Gemeente Bergenop Zoom 2018
CiteertitelArchiefverordening 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpArchiefverordening 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2018Archiefverordening 2018

01-03-2018

gmb-2018-54872

B18-001349

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening Gemeente Bergenop Zoom 2018  

Archiefverordening 2018

 

 

De raad van de gemeente Bergen op Zoom,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 januari 2018

 

gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

 

besluit vast te stellen de

 

Archiefverordening

Gemeente Bergen op Zoom 2018

 

 

Artikel 1. Zorgplicht burgemeester en wethouders

1. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid ter zake van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Archiefwet 1995 en de interne regels ten behoeve van het beheer van archiefbescheiden van de gemeentelijke organen.

2. Burgemeester en wethouders dragen hierbij zorg voor de onderlinge samenhang met andere onderdelen van het gemeentelijk informatiebeleid en treffen daartoe de nodige maatregelen.

Artikel 2. Taken gemeentearchivaris

1. De gemeentearchivaris brengt tweejaarlijks aan burgemeester en wethouders verslag uit over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die hiernaartoe zijn overgebracht en over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

2. De gemeentearchivaris kan daarnaast op verzoek of op eigen initiatief advies uitbrengen aan burgemeester en wethouders over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 

Artikel 3. Verantwoording door burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraad jaarlijks over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen. Zij voegen daarbij in ieder geval:

a. het tweejaarlijks verslag van de gemeentearchivaris, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

b. voor zover van toepassing, de gedurende de betreffende periode door de gemeentearchivaris aan hen uitgebrachte adviezen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en

c. een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te treffen maatregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming.

Artikel 4. Opname in de archiefbewaarplaats van bescheiden van particulieren

De gemeentearchivaris kan met instemming van de rechthebbende bescheiden van instellingen of personen, ongeacht hun vorm, in de archiefbewaarplaats opnemen als deze naar zijn oordeel van historische waarde zijn.

Artikel 5. Bereik van de verordening

De archiefverordening van de gemeente Bergen op Zoom 2018 is tevens van toepassing op de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD).

Artikel 6. Intrekking oude verordening

De Archiefverordening gemeente Bergen op Zoom 2014 wordt ingetrokken op de datum dat de Archiefverordening gemeente Bergen op Zoom 2018 in werking treedt.

 

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de 8e dag na bekendmaking.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Archiefverordening gemeente Bergen op Zoom 2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeente Bergen op Zoom van

De griffier, De voorzitter,

C.J.M. Terstappen