Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Verordening van het Algemeen Bestuur van het West-Brabants Archief houdende Archiefverordening West-Brabants Archief 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van het Algemeen Bestuur van het West-Brabants Archief houdende Archiefverordening West-Brabants Archief 2018
CiteertitelArchiefverordening West-Brabants Archief 2018
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR West-Brabants Archief

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 40, eerste lid, van de Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-08-2018nieuwe regeling

28-03-2018

gmb-2018-169330

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van het Algemeen Bestuur van het West-Brabants Archief houdende Archiefverordening West-Brabants Archief 2018

 

 

Het algemeen bestuur van het West-Brabants Archief

 

gelezen het voorstel van zijn dagelijks bestuur van 6 december 2017;

 

gelet op artikel 40, lid 1 van de Archiefwet 1995 en artikel 32, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief;

 

besluit vast te stellen de Archiefverordening West-Brabants Archief 2018

 

Artikel 1. Zorgplicht dagelijks bestuur

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid ter zake van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Archiefwet 1995 en de interne regels ten behoeve van het beheer van archiefbescheiden van de archiefdienst.

2. Het dagelijks bestuur draagt hierbij zorg voor de onderlinge samenhang van het informatiebeleid van de archiefdienst en treft daartoe de nodige maatregelen.

 

Artikel 2. Taken archivaris

1. De archivaris brengt jaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag uit over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die hiernaartoe zijn overgebracht en over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de archiefdienst die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

2. De archivaris kan daarnaast op verzoek of op eigen initiatief advies uitbrengen aan het dagelijks bestuur over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden van de archiefdienst die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 

Artikel 3. Verantwoording door het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur jaarlijks over de uitoefening van de aan hem opgedragen zorg voor de archiefbescheiden van de archiefdienst. Het voegt daarbij in ieder geval:

a. het verslag van de archivaris, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

b. voor zover van toepassing, de gedurende de betreffende periode door de archivaris aan hem uitgebrachte adviezen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en

c. een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te treffen maatregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming.

 

Artikel 4. Opname in de archiefbewaarplaats van bescheiden van particulieren

De archivaris kan, met instemming van de rechthebbende, bescheiden van instellingen of personen, ongeacht hun vorm, in de archiefbewaarplaats opnemen als deze naar zijn oordeel van historische waarde zijn.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2018.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Archiefverordening West-Brabants Archief 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur West-Brabants Archief,

Bergen op Zoom, 28 maart 2018.

Voorzitter, Secretaris,

J.P.M. Klijs W.F.L. Reijnders