Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima
CiteertitelRegeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Bergen op Zoom

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuwe regeling

21-12-2010

Weekblad Bergen op Zoomse Bode, 29-12-2010

BW10-01833

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima

 

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom;

 

overwegende dat het wenselijk is activiteiten te stimuleren ter bevordering en verhoging van de participatie van personen met een inkomen op of rond het sociaal minimum;

 

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 3, tweede lid, artikel 5, tweede lid, artikel 6 en artikel 7, derde lid van de Algemene subsidieverordening Bergen op Zoom;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de volgende regeling:

 

Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening van de gemeente Bergen op Zoom;

 • b.

  de bijdrage: de met toepassing van deze uitvoeringsregeling door het college te verlenen subsidie in de verschuldigde kosten van deelname aan sociaal-culturele activiteiten;

 • c.

  de aanvrager: de meerderjarige en minderjarige inwoner van de gemeente Bergen op Zoom,

  deze laatste voor zover niet in gezinsverband levend, die een aanvraag om

  een bijdrage op grond van deze uitvoeringsregels indient;

 • d.

  norm: 1º voor belanghebbenden jonger dan 27 jaar de inkomensvoorzieningsnorm

  als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Wet investeren in jongeren;

  2º voor belanghebbenden van 27 jaar en ouder de bijstandsnorm als

  bedoeld in artikel 5, sub c van de Wet werk en bijstand.

Artikel 2 Doelgroep

a.De bijdrage kan worden toegekend aan een aanvrager die minstens gedurende de periode van één jaar is

aangewezen op een inkomen op of onder 120% van de relevante norm.

b.Als periode onder a wordt in aanmerking genomen het kalenderjaar voorafgaande aan de datum waarop

de kosten zijn gemaakt.

Artikel 3 Procedurebepalingen

1.De bijdrage dient te worden aangevraagd uiterlijk binnen vier weken na het einde van het kalenderjaar waarin

de kosten zijn gemaakt.

2.Een bijdrage kan ook vooraf worden aangevraagd.

Artikel 4 Beslistermijn

Uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag wordt een beschikking over de verlening en vaststelling van de bijdrage afgegeven.

Artikel 5 Activiteiten die voor een bijdrage in aanmerking komen

 • 1.

  De bijdrage wordt verstrekt in de kosten van sociaal-culturele activiteiten, waaronder:

  • a.

   lidmaatschappen / contributies van jeugd-, sport- of ontspanningsverenigingen;

  • b.

   abonnementen / entree bibliotheek, zwembad, theater, concert, museum, bioscoop;

  • c.

   cursusgelden voor onderwijs en vorming;

  • d.

   activiteiten op het gebied van het maatschappelijk welzijn;

  • e.

   kosten van schoolreisjes, pretparken en excursies.

 • 2.

  Cursusgelden, genoemd in het eerste lid, onder c, komen slechts voor een bijdrage in aanmerking voor zover

geen voorliggende voorziening aanwezig is.

3.Geen bijdrage wordt verleend bij deelname aan levensbeschouwelijke organisaties voor zover deze kosten

het karakter hebben van een donatie.

Artikel 6 Hoogte van de bijdrage

1.In de kosten van muziek- en dansonderwijs aan het Centrum voor de Kunsten BoZ of van een abonnement op

zwembad De Schelp / De Melanen wordt een bijdrage verstrekt van maximaal 50%;

bij kosten lager dan € 300,00 is de bijdrage het bedrag van de werkelijke kosten met een maximum van € 150,00

per lid van een huishouden per kalenderjaar.

2.Voor de kosten van sociaal-culturele activiteiten, niet zijnde die als vermeld in het eerste lid, is de bijdrage

maximaal € 150,00 per lid van een huishouden per kalenderjaar.

3.Indien aan een lid van een huishouden een bijdrage is verstrekt ingevolge het eerste lid, kan ten behoeve van

dat gezinslid geen bijdrage meer worden verleend ingevolge het tweede lid voor zover hiermee het maximum

van € 150,00 wordt overschreden.

Artikel 7 Verplichtingen

Desgevraagd dienen ter beoordeling van het recht op een bijdrage door de aanvrager de volgende bescheiden te kunnen worden overgelegd:

 • a.

  een bewijsstuk van de kosten, waarvoor de bijdrage wordt gevraagd;

 • b.

  bewijsstukken betreffende de op het aanvraagformulier vermelde inkomsten.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  De regeling wordt aangehaald als: Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 december 2010.

De secretaris, De burgemeester,

Mevr. Mr. A.C. Spindler Drs. J.M.M.Polman