Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Subsidieregeling Maatschappelijke Dienstverlening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Maatschappelijke Dienstverlening
CiteertitelSubsidieregeling Maatschappelijke Dienstverlening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Bergen op Zoom

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201110-07-2015nieuwe regeling

21-12-2010

Weekblad Bergen op Zoomse Bode, 29-12-2010

BW10-01833

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Maatschappelijke Dienstverlening

 

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom;

 

Overwegende dat het gewenst is om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning, sociaal cultureel werk, sociale veiligheid en / of maatschappelijke zorg in de gemeente of ten behoeve inwoners van de gemeente.

 

Gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 5, tweede lid, artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Bergen op Zoom;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de volgende regeling

 

Subsidieregeling Maatschappelijke Dienstverlening

Artikel 1 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn die activiteiten, producten en/of diensten die een bijdrage leveren aan het beleidsterrein van welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning, sociaal cultureel werk, sociale veiligheid en / of maatschappelijke zorg in de gemeente of ten behoeve van inwoners van de gemeente.

Artikel 2 Weigeringsgronden

 • 1.

  Activiteiten van godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke aard en belangenbehartiging worden niet gesubsidieerd.

 • 2.

  Subsidie kan geweigerd worden wanneer het beleid al op een andere manier gestalte krijgt.

Artikel 3 Doelgroep

Instellingen en natuurlijke personen die zich richten op maatschappelijke dienstverlening, kunnen in aanmerking komen voor subsidie in het kader van deze regeling.

Artikel 4 Overschot

1.Indien de gesubsidieerde volledig heeft voldaan aan de verplichtingen voor subsidieverlening en er sprake is van een overschot ten opzichte van het verleende bedrag, beslist het college in het besluit tot vaststelling over hoe om te gaan met dit overschot.

Artikel 5 Procedurebepalingen

1. Te overleggen gegevens bij de aanvraag

1. Bij een eerste subsidieaanvraag dienen de volgende stukken te worden overlegd:

Stukken

Eenmalige subsidie

Jaarlijkse subsidie

-een activiteitenplan en begroting (incl. -opgave van de eigen financiële bijdrage c.q. contributie van deelnemers aan activiteiten)

X

X

-de jaarrekening van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar

 

X

-de statuten van de organisatie

 

X

-opgave van de bestuurssamenstelling

 

X

-opgave van het aantal leden

 

X –in geval van een vereniging-

2. Bij een tweede of vervolgaanvraag om subsidie, dient ten minste een activiteitenplan en een begroting toegevoegd te worden.

 • 3.

  Indien de subsidieaanvraag niet voldoet aan de door het college vastgestelde regels, wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gesteld en wordt deze een passende hersteltermijn geboden.

 • 4.

  De aanvraag bevat een motivering en omschrijving van de bijzondere activiteit, de beoogde doelgroep, het beoogde resultaat en een begroting.

  2. Aanvraag termijn

 • 1.

  De aanvraag om in aanmerking te komen voor een eenmalige subsidie, dient tenminste 2 maanden vóór de start van de activiteit ingediend te worden.

 • 2.

  De aanvraag om in aanmerking te komen voor een jaarlijkse subsidie dient vóór 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar, ingediend te worden.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager, gemotiveerd afwijken van een artikel of artikelen van deze regeling voor zover toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Maatschappelijke Dienstverlening’.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 december 2010.

De secretaris, De burgemeester,

Mevr. Mr. A.C. Spindler Drs. J.M.M.Polman