Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Verordening op de heffing en invordering van grafrechten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van grafrechten
CiteertitelVerordening grafrechten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagetarieventabel grafrechten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening lijkbezorgingsrecthen 2001, vastgesteld bij besluit van de raad van 24 oktober 2000, met ingang van 1 janauri 2011, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-201101-01-201101-01-2012Nieuwe regeling

21-12-2010

Weekblad Bergen op Zoomse bode, 29-12-2010

RVB10-0130

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van grafrechten

 

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2010, nr. RVB10-0130;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

Vast te stellen de navolgende:

VERORDENING OP DE HEFFING EN

INVORDERING VAN GRAFRECHTEN

 

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1.

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats aan de Holleweg te Bergen op Zoom;

 • b.

  eigen graf:

  een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • c.

  algemeen graf:

  een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  asbus:

  een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn:

  een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • f.

  asverstrooiing: het verstrooien van as op de anonieme strooiplaats of op een eigen graf.

 

 

BELASTBAAR FEIT

Artikel 2.

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

 

BELASTINGPLICHT

Artikel 3.

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

 

MAATSTAF VAN HEFFING EN BELASTINGTARIEF

Artikel 4.
 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

 

WIJZE VAN HEFFING

Artikel 5.

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 

 

ONTSTAAN VAN DE BELASTINGSCHULD VOOR DE OVERIGE RECHTEN

Artikel 6.

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

 

TERMIJNEN VAN BETALING

Artikel 7.

De rechten moeten worden betaald binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 

 

KWIJTSCHELDING

Artikel 8.

Bij de invordering van de grafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

NADERE REGELS DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Artikel 9.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de grafrechten.

 

 

INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

Artikel 10.
 • 1.

  De Verordening lijkbezorgingsrechten 2001, vastgesteld bij besluit van de raad van 24 oktober 2000, nr. SM/16, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in het voorgaande lid bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening grafrechten 2011.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 2010

De griffier,

De voorzitter,

 

 

 

 

F.P. de Vos

Drs. J.J.M. Polman