Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Beleidsregel innovatiebijdrage voor realisatie van een vorm van kinderopvang 2012 tot en met 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel innovatiebijdrage voor realisatie van een vorm van kinderopvang 2012 tot en met 2014
CiteertitelBeleidsregel innovatiebijdrage voor realisatie van een vorm van kinderopvang 2012 tot en met 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling eindigt op 1 januari 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene subsidieverordening 2006;
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-201201-01-2015nieuwe regeling

28-03-2012

Berkelbericht, 3 april 2012

B&W besluit nummer 13/10

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel innovatiebijdrage voor realisatie van een vorm van kinderopvang 2012 tot en met 2014

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland, besluit ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Berkelland 2006, evenals op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en het raadsbesluit van 13 september 2011 vast te stellen

 

de Beleidsregel innovatiebijdrage voor realisatie van een vorm van kinderopvang 2012 tot en met 2014

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 

Innovatiebijdrage

Een subsidie ter stimulering van het aangaan van samenwerking tussen meerdere partijen om te komen tot een toekomstbestendige vorm van kinderopvang in Berkellandse kernen.

 

Grote kern

Borculo, Eibergen, Ruurlo, Neede

 

Kleine kern

Geesteren, Gelselaar, Haarlo, Beltrum, Rekken, Rietmolen, Noordijk

 

Doorgaande lijn

Het kunnen doormaken van een ontwikkeling van kinderen, die niet doorbroken of belemmerd wordt door de overgang van de ene voorziening naar de andere. In dit geval van de voorschoolse voorziening naar een basisschool.

 

Peuterspeelzaalwerk

Activiteiten voor kinderen van 2 jaar tot het tijdstip waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs. Dit gedurende tenminste twee dagdelen per week met als doelstelling de sociale, creatieve, educatieve ontplooiing en de motorische ontwikkeling van de peuter in nauw overleg met de ouder/opvoeder te bevorderen.

 

Vorm van kinderopvang

Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. Ook het uitoefenen van de functie peuterspeelzaalwerk wordt hiertoe gerekend.

 

Subsidie

Een gemeentelijke bijdrage als bedoeld in artikel 3 lid a van de Algemene Subsidie verordening Berkelland 2006.

 

Artikel 2 Doel

In deze beleidsregel worden de subsidiegrondslagen weergegeven voor rechtspersonen die zich bezig houden met een vorm van kinderopvang. Verder staan hierin de nadere voorwaarden opgenomen voor activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt.

Artikel 3 Voorwaarden

Een innovatiebijdrage wordt alleen verstrekt voor activiteiten/initiatieven op het gebied van een vorm van kinderopvang die plaatsvinden in een kern van de gemeente Berkelland.

Artikel 4  

Niet alle in de gemeente gevestigde locaties voor kinderopvang en/of peuterspeelzaalwerk worden geëxploiteerd door in de gemeente Berkelland statutair gevestigde rechtspersonen. Daarom kunnen in tegenstelling tot artikel 1 van de Algemene Subsidieverordening Berkelland 2006 ook rechtspersonen die elders statutair gevestigd zijn, maar locaties in de gemeente Berkelland exploiteren, een subsidie op basis van deze beleidsregel ontvangen.

Artikel 5 Grondslagen

Om in aanmerking te kunnen komen voor een innovatiebijdrage moet in elk geval worden voldaan aan:

- samenwerking met en afstemming tussen meerdere partijen zoals dorpshuis, basisschool en andere doelgroepen.

 

Bovendien moet zoveel mogelijk sprake zijn van:

- een aangetoonde behoefte;

- een toevoeging aan of behoud van al bestaande mogelijkheden in de kern;

- gebruikmaking van bestaande accommodaties;

- betrokkenheid van ouders en andere inwoners;

- afspraken tussen voorschoolse voorzieningen en basisscholen voor het krijgen of behouden van een doorgaande lijn.

Artikel 6 De subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag moet voor 1 mei 2012 worden ingediend. Het beschikbaar subsidiebudget wordt op basis van de subsidieaanvragen die op 1 mei 2012 in ons bezit zijn verdeeld. Wanneer blijkt dat er na de subsidietoekenningen op basis van deze aanvragen nog geen of niet volledig gebruik is gemaakt van het beschikbaar budget, dan kan voor de resterende middelen voor de betreffende kernen alsnog een subsidieaanvraag in worden gediend tijdens de volledige werkingsduur van deze beleidsregel.

Artikel 7 De subsidietoekenning

De subsidie wordt toegekend op voorwaarde dat de aanvrager uiterlijk voor 1 september 2013 een tussentijds inhoudelijk verslag en voor 1 september 2014 het eindverslag van het project indient. In het verslag neemt de instelling de (tussen)resultaten van het project op.

 

De subsidie wordt toegekend met gebruikmaking van artikel 12, lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Berkelland 2006. Er vindt geen subsidieverlening vooraf plaats. Er wordt alleen een beschikking tot het vaststellen van een subsidie afgegeven.

 

Het subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van inhoudelijke en financiële afwegingen. Hierbij worden ten minste de punten die vermeld staan in artikel 5 betrokken. Dit ter beoordeling aan het college van burgemeester en wethouders.

De subsidie bedraagt maximaal het bedrag dat benodigd is om de begroting van het projectplan sluitend te maken. Daarbij is het in het volgende artikel genoemde subsidieplafond van toepassing.

 

Artikel 8 Subsidieplafond

De volgende subsidieplafonds zijn van toepassing:

 

Per grote kern: totaal € 50.000,00 voor de periode van inwerkingtreding van deze beleidsregel tot 1 januari 2015, met dien verstande dat er per jaar maximaal € 25.000,00 subsidie beschikbaar is, dit voor een periode van maximaal twee jaren.

 

Per kleine kern: totaal € 37.000,00 voor de periode van inwerkingtreding van deze beleidsregel tot 1 januari 2015, met dien verstande dat er per jaar maximaal € 18.500,00 subsidie beschikbaar is, dit voor een periode van maximaal twee jaren.

 

Als meerdere projectplannen van verschillende aanvragers voor activiteiten in dezelfde kern worden ingediend en daarbij het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de subsidie verdeeld op basis van inhoudelijke en financiële afwegingen. Hierbij worden ten minste de punten die vermeld staan in artikel 5 betrokken. Dit ter beoordeling aan het college van burgemeester en wethouders.

 

Aanvragen voor een subsidie die later binnenkomen dan 1 mei 2012 worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Aanvragers kunnen een subsidie ontvangen zolang het subsidieplafond voor de betreffende kern niet is bereikt.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking na de dag van bekendmaking en eindigt op 1 januari 2015.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregel kan aangehaald worden als “Beleidsregel innovatiebijdrage voor realisatie van een vorm van kinderopvang 2012 tot en met 2014”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland d.d. 27 maart 2012.

 

De secretaris, De burgemeester,

 

 

J.A. Wildeman. Mr. H.L.M. Bloemen.