Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Legesverordening 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening 2013
CiteertitelLegesverordening 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156 lid 1 en 2, aanhef en onderdeel h, art. 229, lid 1, aanhef en onderdeel b
 2. Wet regeling grondslag heffing rechten Nederlandse identiteitskaart, art. 1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Onbekend

01-11-2012

Berkelbericht, 8 januari 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2013

Raadsvergadering : 1 november 2012

Agendanummer : 15

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 september 2012;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

b e s l u i t :

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2013

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • d.

  het in behandeling nemen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.6 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2012’ van 3 november 2011 (sindsdien gewijzigd), wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2013.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

1 november 2012

de griffier, de voorzitter,

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013.

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister (niet opgenomen)

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet (niet opgenomen)

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie (niet opgenomen)

Hoofdstuk 14 Verkoopstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Vervallen

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte (niet opgenomen)

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening (niet opgenomen)

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op andere tijd en wijze dan ingevolge artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand voor kostenloze huwelijksvoltrekking en partnerschapregistratie op woensdagmorgen om 9.00 uur en op woensdagmorgen om 9.30 uur is bepaald:

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur

€ 438,10;

1.1.1.2

maandag tot en met vrijdag op andere tijden dan van 8.30 uur tot 17.00 uur

€ 657,80;

1.1.1.3

op zaterdag

€ 768,80;

1.1.1.4

op zondag of een algemeen erkende feestdag

€ 878,60;

1.1.2

Het tarief genoemd in de subonderdelen 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 of 1.1.1.4 wordt verhoogd met:

 

1.1.2.1

als gebruik gemaakt wordt van Kasteel Ruurlo

€ 157,50;

1.1.2.2

als voor de huwelijksvoltrekking op verzoek van het bruidspaar eenmalig een buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand moet worden benoemd

€ 78,70;

1.1.2.3

als de huwelijksvoltrekking op verzoek van het bruidspaar op een

eigen gekozen trouwlocatie plaats vindt

€ 80,90;

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,50;

1.1.4

Wanneer bij de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap een ambtenaar van de gemeente op verzoek optreedt als getuige volgens art. 1:63 BW, dan bedraagt het tarief per ambtenaar

€ 28,90;

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

Een trouwboekje bij een huwelijksvoltrekking op maandagmorgen om 9.00 en 9.30 uur

€ 23,10;

1.1.6

Voor van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten

burgerlijke stand bedraagt het tarief:

 

1.1.6.1

voor elk afschrift als bedoeld in artikel 23b, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 12,10;

1.1.6.2

voor elk uittreksel als bedoeld in 23b, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 12,10

1.1.6.3

voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 21,70;

1.1.6.4

voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

€ 12,10

1.1.6.5

voor een attestatie de vita

€ 11,70.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 50,35;

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 50,35;

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 50,35;

1.2.1.4

tot het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument als bedoeld in de subonderdelen 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 9,20;

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet:

 

1.2.2.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt

€ 31,85;

1.2.2.2

In andere gevallen dan bedoeld in subonderdeel 1.2.2.1

€ 41,90;

1.2.3

De tarieven genoemd in de subonderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 en 1.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 46,60;

1.2.4

De tarieven genoemd in onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 worden, als bij de aanvraag het eerder afgegeven reisdocument niet kan worden overlegd, vermeerderd met een bedrag van

€ 21,50

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 42,50;

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10;

1.3.3

Wanneer een rijbewijs wordt aangevraagd na verlies, diefstal of vermissing van het oude, zal het onder 1.3.1 genoemde tarief worden verhoogd met

€ 21,50;

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 6,70.

1.4.3

In afwijking van het voorgaande subonderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 2,27

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 21,50.

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister (niet opgenomen)

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,23;

 

met een maximum per bericht van

€ 5,00;

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22,50;

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,00;

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens, welk bedrag wordt gerestitueerd als het verzet gegrond wordt bevonden

€ 5,00.

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1 1

een afschrift van de programmabegroting

€ 69,10;

1.7.1.1.2

Een afschrift van de productenbegroting

€ 103,80;

1.7.1.2 1

een afschrift van het jaarverslag/de jaarrekening

€ 103,80;

1.7.1.2.2

een afschrift van de voorjaarsnota

€ 69,10;

1.7.1.2.3

Een afschrift van de najaarsnota

€ 69,10;

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,50;

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,50;

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

op de stukken, exclusief de in onderdeel 1.7.1 genoemde, behorende bij de raadsvergaderingen, als de stukken per post worden toegezonden

€ 57,80;

1.7.2.2.2

op de stukken, exclusief de in onderdeel 1.7.1 genoemde, behorende bij de raadsvergaderingen, als de stukken worden afgehaald

€ 28,90;

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,50;

1.7.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,50;

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.3.2.1

op de stukken, exclusief de in onderdeel 1.7.3 genoemde, behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie, als de stukken per post worden toegezonden

€ 57,80;

1.7.3.2.2

op de stukken, exclusief de in onderdeel 1.7.3 genoemde, behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie, als de stukken worden afgehaald

€ 28,90;

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.4.1

een afschrift van de bouwverordening

€ 91,00;

1.7.4.2

Een afschrift van de Algemene plaatselijke verordening, per pagina

€ 0,50.

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Inzage in de digitale registratie is kosteloos

 

1.8.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.8.1.2

een gewaarmerkt afschrift uit de registratie, per Wkpb-besluit

€ 12,00;

1.8.1.3

een (on)belastverklaring uit de registratie, per perceel

€ 21,50;

1.8.1.4

een gewaarmerkt afschrift uit het register, per Wkpb-besluit

€ 12,00;

1.8.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie uit het Kadastraal register via Kadaster On-Line:

 

1.8.1.5.1

voor een kadastraal bericht/uittreksel

€ 15,00;

1.8.1.5.2

voor een kadastraal bericht/uittreksel persoon, per object

€ 15,00;

1.8.1.5.3

voor een uittreksel kadastrale kaart

€ 15,00;

1.8.1.5.4

het tarief genoemd in de subonderdelen 1.8.1.5.1 tot en met 1.8.1.5.3 wordt vermeerderd met een toeslag voor het verstrekken van informatie uit en over niet gemeentelijke beperkingen per besteed kwartier

€ 21,50;

1.8.1.5.3

Voor het geven van toelichting op Wkpb-besluiten per besteed kwartier

€ 21,50.

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,05;

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 6,70;

1.9.3

1.9.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

tot het waarmerken van kopieën

€ 5,00;

€ 5,00.

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,50;

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,50;

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,50.

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet (niet opgenomen)

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet, per object

€ 43,00;

1.12.2

bij de aanvraag voor meerdere objecten maximaal

€ 129,00;

1.12.3

Tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandswet

€ 43,00.

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie (niet opgenomen)

Hoofdstuk 14 Verkoopstandplaatsen

1.14.2

Het tarief bedraagt voor:

 

1.14.2.1

het één maal per week innemen van een standplaats op gemeentegrond in de kernen Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo per halve dag voor de duur van een kalenderjaar

€ 539,80;

1.14.2.2

het één maal per week innemen van een standplaats op gemeentegrond in de overige kernen per halve dag voor de duur van een kalenderjaar

€ 269,90;

1.14.2.3

Het innemen van een tijdelijke standplaats, per halve dag

€ 10,60.

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 21,50;

1.15.2

Voor een vrijstelling in het kader van de Winkeltijdenwet die op of na 1 januari van het lopende kalenderjaar wordt ingediend

€ 40,30.

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50;

1.16.1.2

Voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten

€ 90,50;

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50;

1.16.1.4

voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 362,50;

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 21,50;

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 86,00.

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 276,00;

1.17.1.1

een melding voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard

€ 39,80;

1.17.1.2

Beheers- en onderhoudskosten per meter sleuf worden in rekening gebracht volgens de Richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom van de VNG. Deze tarieven worden vooraf aan de melder bekend gemaakt.

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 38,10;

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 31,85;

1.18.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 13,00;

1.18.4

tot het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart

€ 13,00;

1.18.5

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 164,40;

1.18.6

tot het verkrijgen van een aanstelling als verkeersregelaar

€ 21,50

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening (reclame)

€ 21,50;

1.19.1.1.1

als voor een vergunning bedoeld in subonderdeel 1.19.1.1 een advies van de Gelderse Welstandcommissie moet worden uitgebracht, wordt het in subonderdeel 1.19.1.1 genoemde bedrag per adviesaanvraag verhoogd met:

€ 44,50;

1.19.1.2

tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening voor zover daar niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 21,50.

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,50;

1.19.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.19.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat (zowel enkel- als dubbelzijdig)

€ 0,50;

1.19.2.2.2

per pagina op papier van een ander formaat (zowel enkel- als dubbelzijdig)

€ 0,75;

1.19.2.3

kopieën van (een deel van) een tekening of calque per pagina

€ 13,50;

1.19.2.4

een plottertekening

€ 48,20;

1.19.2.5

digitaal kaartmateriaal op een digitale gegevensdrager

€ 160,50;

1.19.2.6

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 21,50;

1.20.2.7

1.19.2.8

1.19.2.9

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina (zowel enkel- als dubbelzijdig)

Het tarief voor het maken van een fotokopie van niet ambtelijke stukken, zonder ambtelijke hulp, op het daartoe aangewezen fotokopieerapparaat in publiekswinkel bedraagt

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 0,50;

€ 0,10;

€ 21,50.

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

1.19.3.1

een aanvraag tot het vaststellen van aparte huisnummers voor zonder bouwvergunning te verzelfstandigen onderdelen van een bestaand bouwwerk

€ 151,10;

1.19.3.2

een aanvraag tot het vaststellen van aparte huisnummers voor een nieuw bouwwerk, met een bouwvergunning als bedoeld in artikel 40 van de Woningwet, voor elk huisnummer

€ 113,30;

1.19.3.3

bij toekenning van meer dan 5 huisnummers, betrekking hebbende op hetzelfde bouwplan, vanaf het zesde huisnummer € 37,75 per huisnummer, met een maximum van € 830,75

 

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.19.4.1

Plaatsing op de gegadigdenlijst markten per plaatsing per jaar

€ 10,00.

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt of ter correctie van deze, een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bepaald volgens het Onderzoeksrapport Basisbedragen Gebouwen 2009 van het NBCI of zoals dit onderzoeksrapport laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is:

 

2.2.1.1

als de geraamde bouwkosten niet meer bedragen dan € 10.000,--

€ 161,95;

2.2.1.2

als de geraamde bouwkosten meer bedragen dan € 10.000,--

€ 269,95;

2.2.1.3

als alleen aan de welstand wordt getoetst

€ 45,50.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:

3,05%

van de bouwkosten, maar met een minimum van € 219,--;

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

2,54%

van de bouwkosten, maar met een minimum van € 6.100,--

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

2,34%

van de bouwkosten maar met een minimum van € 12.700,--;

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

2,24%

van de bouwkosten, maar met een minimum van € 23.400,--;

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

2,14%

van de bouwkosten, maar met een minimum van € 44.700,--;

 

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

2,04%

van de bouwkosten, maar met een minimum van € 106.800,-- en

 

een maximum van € 213.600,--;

 

 

 

 

 

Welstandstoets

 

2.3.1.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit en toetsing aan welstandcriteria moet plaatsvinden wordt het overeenkomstig subonderdeel 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:

 

2.3.1.2.1

1,9 ‰ met een minimum van € 45,-- in geval van geraamde bouw

kosten

van € 1,-- tot en met € 500.000,--;

plus van het gedeelte van de bouwsom

van € 500.001,-- tot en met € 1.000.000, -- 1,2 ‰

plus van het gedeelte van de bouwsom

van € 1.000.001,-- tot en met € 2.500.000, -- 0,8 ‰

plus van het gedeelte van de bouwsom

van € 2.500.001,-- tot en met € 5.000.000,-- 0,5 ‰

plus van het gedeelte van de bouwsom

van € 5.000.001,-- en meer 0,25 ‰;

 

2.3.1.2.2

voor woningbouw van één en hetzelfde type welke in één complex

worden uitgevoerd:

-complexen van 1 t/m 5 gelijke woningen: tarief volgens subonder-deel 2.3.1.2.1;

-complexen van 6 t/m 10 gelijke woningen: tarief volgens subonder- deel 2.3.1.2.1 over bouwsom van 5 woningen;

-complexen van 11 t/m 20 gelijke woningen: tarief volgens subonderdeel 2.3.1.2.1 over bouwsom van 6 woningen;

-complexen van 21 t/m 30 gelijke woningen: tarief volgens subonderdeel 2.3.1.2.1 over bouwsom van 8 woningen;

-complexen van 31 t/m 40 gelijke woningen: tarief volgens subonderdeel 2.3.1.2.1 over bouwsom van 10 woningen;

-complexen van 41 t/m 50 gelijke woningen: tarief volgens subonderdeel 2.3.1.2.1 over bouwsom van 12 woningen;

en zo volgens;

etage-, galerijwoningen en dergelijke worden als één bouwblok

beschouwd. Het tarief wordt dan berekend naar de totale bouwsom

van het bouwblok.

 

2.3.1.2.3

integrale advisering

welstand + 1 extra discipline: 1,8 x het tarief genoemd in subonderdeel 2.3.1.2.1;

welstand + meerdere extra disciplines: 2,2 x het tarief genoemd in subonderdeel 2.3.1.2.1;

 

2.3.1.2.3

illegale bouwwerken:1,5 x het tarief genoemd in subonderdeel 2.3.1.2.1;

 

2.3.1.2.4

formele behandeling en verslaglegging adviezen vooroverleg bouw- en verbouwplannen

het hier genoemde bedrag wordt verrekend bij de aanvraag

waarvoor een omgevingsvergunning betrekking hebbende op een

bouwactiviteit moet worden verleend;

€ 100,00;

2.3.1.2.5

onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe (extra) welstandstoets noodzakelijk is:

€ 45,00;

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

150%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een minimum van € 337,00;

 

 

 

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 0,00

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 246,80;

2.3.2.1

Als de aanvraag betrekking heeft op een aanlegactiviteit waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º (binnenplanse afwijking) en 2º (buitenplanse kleine afwijking), van de Wabo, wordt het bedrag genoemd onderdeel 2.3.2 verhoogd met:

€ 340,80;

2.3.2.2

Als de aanvraag betrekking heeft op een aanlegactiviteit waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo (tijdelijke afwijking), wordt het bedrag genoemd onderdeel 2.3.2 verhoogd met:

€ 437,15;

2.3.2.3

Als de aanvraag betrekking heeft op een aanlegactiviteit waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse afwijking), wordt het bedrag genoemd onderdeel 2.3.2 verhoogd met:

€ 5.732,35

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 188,40;

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 188,40;

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 5.732,35

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 284,75;

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 284,75;

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 284,75;

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 284,75;

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 284,75.

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 340,85;

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 340,85;

2.3.4.2.1

onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.4.2 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend voor een persoonsgebonden ontheffing permanente bewoning recreatiewoningen volgens artikel 5, tiende lid, bijlage II, van het Bor:

€ 1.052,85;

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 5.732,35;

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 437,15;

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 114,85;

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 437,15;

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 437,15;

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 437,15;

2.3.4.9

indien artikel 3 van de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt toegepast

€ 1.052,85;

2.3.4.10

indien artikel 4 van de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt toegepast

€ 1.052,85.

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 59,50;

2.3.5.1.1

dit bedrag wordt verhoogd voor bouwwerken en inrichtingen met een gebruiksoppervlakte:

 

2.3.5.1.1.1

tot maximaal 1.000 m2, per m2

€ 0,67;

2.3.5.1.1.2

van 1.001 tot en met 2.500 m2

€ 775,20;

2.3.5.1.1.3

van 2.501 tot en met 5.001 m2

€ 955,25;

2.3.5.1.1.4

5.001 m2en meer

Vermeerderd met € 31,70 per 1.000 m2of een gedeelte daarvan boven 5.000 m2

€ 1.012,20.

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Berkelland 2010 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 43,00;

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 43,00;

2.3.6.1.3

Indien een activiteit als bedoeld in subonderdeel 2.3.6.1 slechts herstel van cultuurhistorische waarden betreft, worden geen leges geheven bedoeld in de subonderdelen 2.3.6.1.1 en 2.3.6.1.2

 

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Berkelland 2010 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 17, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 43,00;

2.3.6.3

Indien een activiteit aan een beschermd (rijks)monument of bij verordening aangewezen (gemeentelijk)monument, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, om reden van de beschermde status vergunningsplichtig is, wordt geen leges geheven over (het gedeelte van) de bouwkosten bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.6 van de activiteit dat slechts restauratief herstel van cultuurhistorische waarden betreft.

 

2.3.6.4

Indien een activiteit in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, om reden van ligging vergunningsplichtig is, wordt geen leges geheven als bedoeld in onderdeel 2.3.1 van de activiteit dat buiten een beschermd stads- en dorpsgezicht zonder omgevingsvergunning mag plaatsvinden.

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 246,85;

2.3.7.1.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,

€ 246,85;

 

 

 

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7.1.2 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

€ 0,00.

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 246,85.

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 135,85.

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 3 lid 1 van de gemeentelijke Bomenverordening 2009 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief voor:

 

2.3.10.1

houtopstanden vallend binnen een groep als bedoeld in artikel 1 van

de Bomenverordening, tot 5 bomen

€ 164,45;

2.3.10.2

houtopstanden vallend binnen een groep als bedoeld in artikel 1 van de Bomenverordening, meer dan 5 bomen

€ 246,85;

2.3.10.3

alle overige houtopstanden

€ 82,05,

 

 

 

2.3.11

Niet opgenomen

 

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 43,00;

2.3.12.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 43,00.

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 43,00.

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 0,00;

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 135,80;

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 135,80.

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport/archeologie

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 267,50;

2.3.16.1.1

voor de beoordeling van de gesteldheid van de bodem, als de informatie al bij de gemeente bekend is

€ 40,30.

 

 

 

2.3.16.2

Archeologie

 

2.3.162.1

de beoordeling van de archeologische verwachtingswaarde op basis van de archeologische beleidsadvieskaart van Berkelland

€ 40,30.

2.3.16.2.2

de beoordeling van een Plan van Aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek

€ 151,15;

2.3.16.2.3

de beoordeling van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek die voortvloeien uit archeologisch onderzoek, ex artikelen 39 lid 2, 40 lid1 en 41 lid1 van de Monumentenwet

€ 302,30;

2.3.16.2.4

de beoordeling van een proefsleuvenonderzoek, archeologische begeleiding of een opgraving die voortvloeien uit archeologisch onderzoek, ex artikelen 39 lid 2, 40 lid1 en 41 lid1 van de Monumentenwet

€ 453,50;

 

 

 

2.3.17

Wet geluidhinder

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een omgevingsvergunning slechts kan worden afgehandeld wanneer een procedure hogere grenswaarde op grond van de Wet Geluidhinder moet worden gevolgd

€ 437,15.

 

 

 

2.3.18

Advies

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.18.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.19

Overige

 

2.3.19.1

Als voor het in behandeling nemen van een verzoek om bestemmingsplanherziening of –wijziging, afwijking of project extern advies moet worden ingewonnen en/of daarvoor een wettelijke bekendmaking is vereist, worden de daarvoor geraamde kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden vooraf aan de aanvrager meegedeeld door middel van een begroting, die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders wordt opgesteld.

 

2.3.19.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.19.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Indien de geraamde kosten hoger zijn dan de werkelijke kosten wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit en is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in de subonderdelen 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.6.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van één maand na het in behandeling nemen ervan

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken op een later tijdstip dan in subonderdeel 2.5.1.1 bedoeld na het in behandeling nemen ervan

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.3

indien de aanvraag, omwille van de behandelingstermijn, wordt ingetrokken en de aanvraag, binnen 3 maanden na intrekking, wordt opgevolgd door een nieuwe aanvraag, wordt een teruggaaf verleend

100%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 225,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdeel 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 0,00

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 0,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 9.580,35;

2.8.1.1

Het tarief genoemd in onderdeel 2.8.1 bedraagt

als de gevraagde herziening niet door de gemeenteraad in procedure wordt gebracht

€ 4.790,15;

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 5.732,35.

Hoofdstuk 9 vervallen

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 43,00.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 360,95;

3.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor een slijterijbedrijf op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 189,00;

3.1.1.2

Indien voor een vergunning ingevolge artikel 3, van de Drank- en Horecawet een advies wordt gevraagd van het Bureau BIBOB worden de leges genoemd in onderdeel 3.1.1 en subonderdeel 3.1.1.1 verhoogd met

€ 1.126,05;

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 82,10;

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 42,95.

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een grootschalig evenement

€ 128,95;

3.2.1.2

een ander dan meldingplichtig of grootschalig evenement

€ 85,95;

3.2.1.3

een vijfjaarlijkse vergunning

€ 107,45;

3.2.2.1

Het tarief genoemd in subonderdeel 3.2.1.1 wordt bij een spoedaanvraag vermeerderd met

€ 43,00;

3.2.2.2

Het tarief genoemd in subonderdeel 3.2.1.2 wordt bij een spoedaanvraag vermeerderd met

€ 21,50;

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:1 van de Verordening seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d.:

 

3.3.1.1

3.3.1.2

voor een seksinrichting

als voor een vergunning ingevolge artikel 2:1 van de Verordening seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d. een advies wordt gevraagd aan het Bureau BIBOB worden de leges genoemd in subonderdeel 3.3.1.1 verhoogd met

€ 452,50;

€ 1.126,05.

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte (niet opgenomen)

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening (niet opgenomen)

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening

€ 145,65.

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 43,00.

Behorende bij raadsbesluit van 1 november 2012.

De griffier van Berkelland,

 

 

 

 

Bijgewerkt met 1e wijziging verordening, b. en w.-besluit d.d. 6-12-2012, nr. 4