Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Subsidieregeling instellingen op het terrein van ouderenwerk Berkelland 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling instellingen op het terrein van ouderenwerk Berkelland 2013
CiteertitelSubsidieregeling instellingen op het terrein van ouderenwerk Berkelland 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel subsidiëring instellingen op het terrein van ouderenwerk 2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Berkelland 2013, art. 2 lid 1
 2. Algemene subsidieverordening Berkelland 2013, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201307-02-2018nieuwe regeling

05-03-2013

Berkelbericht, 23-04-2013

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling instellingen op het terrein van ouderenwerk Berkelland 2013

 

 

 

Subsidieregelinginstellingen op het terrein van ouderenwerkBerkelland 2013

Burgemeester en wethouders van Berkelland

overwegende dat het gewenst is:

 • ·

  activiteiten te stimuleren die gericht zijn op het organiseren van recreatieve activiteiten voor ouderen;

 • ·

  dat ouderen hierdoor niet in een sociaal isolement terecht komen.

gelet op de artikelen 2, eerste lid onder g en 3 van de Algemene subsidieverordening Berkelland 2013;

 

besluiten

 

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling instellingen op het terrein van ouderenwerk Berkelland 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder lid: een lid van een vereniging dat voor dat lidmaatschap contributie verschuldigd is.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt ten behoeve van activiteiten die gericht zijn op het organiseren van recreatieve activiteiten voor ouderen om het sociaal isolement van ouderen wordt voorkomen.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen die:

 • a.

  zich bezighouden met activiteiten op het terrein van ouderenwerk;

 • b.

  ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel;

 • c.

  tenminste 20 leden hebben;

 • d.

  minimaal 2 boekjaren bestaan.

Artikel 4 Subsidieaanvraag

Bij een subsidieaanvraag overlegt de aanvrager de volgende bescheiden:

 • a.

  een opgave van het aantal leden;

 • b.

  een exemplaar van de oprichtings- of stichtingsakte, de statuten en/of een exemplaar van het huishoudelijk reglement (alleen bij de eerste subsidieaanvraag);

 • c.

  een opgave van de bestuurssamenstelling.

Artikel 5 Berekening van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt voor instellingen die in overeenstemming met hun statuten, recreatieve activiteiten organiseren voor ouderen van € 300,00.

 • 2.

  De peildatum voor het vaststellen van het ledenaantal is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  De Beleidsregel subsidiëring instellingen op het terrein van ouderenwerk van 19 december 2006 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze nadere regels treden met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2013.

 • 3.

  De nadere regels worden aangehaald als: Subsidieregeling instellingen op het terrein van ouderenwerk Berkelland 2013.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Berkelland van5 maart 2013

 

De secretaris, De burgemeester,

J.A. Wildeman mr. H.L.M. Bloemen